Juridische informatie

1. Presentatie van de site.

In overeenstemming met artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de website transitofvenus.nl geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en het toezicht op de website:

Neem contact op met de beheerder van de publicatie: contactformulier. ([email protected])

De site wordt uitgegeven door de vennootschap EI VERMOND Florian (hierna de uitgever) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9b rue maréchal Joffre 34150 Gignac , Siret : 80847458900039 (BTW : FR83808474589)

Directeur publicatie: F.Vermond

De beheerder van de publicatie is de persoon die

Hosting: OVH SAS – 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de website transitofvenus.nl impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, zodat de gebruikers van transitofvenus.nl wordt verzocht deze regelmatig te raadplegen.

3. Intellectueel eigendom en inbreuk.

Transitofvenus.nl is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of heeft het recht om alle op de site beschikbare elementen te gebruiken, met name teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, pictogrammen, geluiden en software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een element ervan wordt beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

4. Beheer van persoonsgegevens.

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door de wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L.226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

De volgende gegevens kunnen worden verzameld bij het gebruik van transitofvenus.nl : URL’s van de links via welke de gebruiker toegang krijgt tot transitofvenus.nl, de access provider van de gebruiker, het Internet Protocol (IP) adres van de gebruiker.

In alle gevallen verzamelt de website uw persoonlijke gegevens alleen voor het leveren van bepaalde diensten aangeboden door transitofvenus.nl. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name op het moment van binnenkomst. De gebruiker van de transitofvenus.nl website wordt vervolgens geïnformeerd of het al dan niet noodzakelijk is om deze informatie te verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 38 en volgende van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker het recht op toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen de hem betreffende persoonsgegevens door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het persoonlijke document dat door de houder is ondertekend, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

De persoonsgegevens van de gebruikers van transitofvenus.nl worden niet zonder hun medeweten gepubliceerd, uitgewisseld, doorgegeven, overgedragen, afgestaan of verkocht aan derden op welk medium dan ook.

De site is niet geregistreerd bij de CNIL omdat er geen persoonsgegevens worden verzameld.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

transitofvenus.nl neemt deel aan en houdt zich aan alle specificaties en beleidslijnen van het IAB Europe Transparantie en Toestemmingskader. [Hij/zij] gebruikt het Consent Management Platform nr. 92.

U kunt uw keuze te allen tijde wijzigen door hier te klikken.

5. Hyperlinks en cookies.

De website transitofvenus.nl bevat een aantal hyperlinks naar andere websites, maar de inhoud van de bezochte pagina’s kan niet worden gecontroleerd en wij aanvaarden hiervoor geen verantwoordelijkheid.

Er kunnen cookies op uw computer worden geplaatst wanneer u op transitofvenus.nl surft. Een cookie is een klein bestand dat u niet persoonlijk identificeert, maar dat informatie over het surfen van uw computer op de website registreert. De aldus verkregen informatie is bedoeld om verdere navigatie op de website te vergemakkelijken en maakt ook verschillende metingen van de frequentie mogelijk.

Het weigeren van een cookie kan de toegang tot bepaalde diensten verhinderen. Gebruikers kunnen hun computer echter zo instellen dat de installatie van cookies wordt geweigerd:

In Internet Explorer: tabblad Extra (tandwielpictogram rechtsboven) / Internetopties. Klik op Privacy en selecteer Alle cookies blokkeren. Bevestig met OK.

In Firefox: klik op de knop Firefox bovenaan het browservenster en open vervolgens het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy.
Stel het bewaarbeleid in op: gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis. Haal ten slotte het vinkje weg om cookies uit te schakelen.

In Safari: klik op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel) in de rechterbovenhoek van de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in de sectie Privacy op Inhoudsinstellingen. In de sectie “Cookies” kunt u cookies blokkeren.

In Chrome: klik op het menupictogram (aangegeven door drie horizontale lijnen) in de rechterbovenhoek van de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in de sectie Privacy op Instellingen. Op het tabblad Privacy kunt u cookies blokkeren.

6. Amazon affiliate links

Deze website bevestigt dat hij deelneemt aan het Amazon Affiliate Program, een systeem waarmee websites geld kunnen verdienen door te linken naar de officiële website Amazon.co.uk. Bezoekers hebben het recht om op elk moment zelf te zoeken naar Amazon.co.uk producten als ze geen gebruik willen maken van de links die transitofvenus.nl aanbiedt.

7. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Voor elk geschil met betrekking tot het gebruik van de transitofvenus.nl website is het Franse recht van toepassing. De Franse rechtbanken hebben exclusieve bevoegdheid.

8. De belangrijkste relevante wetten zijn.

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals met name gewijzigd door de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende informatietechnologie, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.

9. Lexicon.

Gebruiker: een internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van bovengenoemde website.

10. Persoonsgegevens: “informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect de natuurlijke personen identificeert waarop zij betrekking heeft” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).