Wat wil de organisatie?

Wat wil de organisatie? De eerste stap bij het opstellen van een PvE-I is het beschrijven van een aantal specifieke kenmerken van de organisatie. Dit dient onder andere om te weten te komen 220 PROGRAMMERINGSVLAK/TACTISCH NIVEAU 7.2.3 hoe de interne structuur, de hiĆ«rarchie en de vastgestelde toekomstvisie zijn geregeld. Daarnaast moeten de doelstellingen en de missie van de organisatie inzichtelijk zijn, met – indien aanwezig – een aparte doelstelling voor de facilitaire dienst. Hiermee wordt duidelijkheid verschaft over het toekomstig (haalbaar) functioneren van het vastgoedobject ten behoeve van het verwezenlijken van de doelstelling. Bij de organisatie zelf zal moeten worden nagegaan of de huidige uitstraling ook de gewenste uitstraling is, dus niet tegenstrijdig met de doelstelling en de toekomstvisie. Toekomstvisie De toekomstvisie van een kantoor huren amsterdam organisatie geeft direct of indirect de exploitatieperiode van een vastgoedobject aan. Daarnaast kunnen aanpassingen in een productieproces van invloed zijn op de ruimten en faciliteiten. Automatisering zal kantoor huren schiphol Ā bijvoorbeeld resulteren in een grotere vraag naar aansluitpunten en kantoorruimte ten koste van machineen testhallen. Het is mede hierom van belang rekening te houden met de volgende aspecten: – ontwikkelingen op termijn met het oog op uitbreiding of inkrimping, alsmede verandering van bestemming van het vastgoedobject. Hierbij valt te denken aan een prognose van de omvang, opbouw en spreiding van de organisatie; – bedrijfsruimte huren in leeuwarden veranderingen in de bedrijfsvoering, zoals telewerken, terugvallen op de kernactiviteiten, verdergaande automatisering, enz. Doelstellingen Elke organisatie vindt haar oorsprong in een bepaalde filosofie. Deze filosofie is vertaald in het bedrijfsbeleid van de betreffende organisatie en leidt kantoorruimte te huur in groningen concreet tot de doelstellingen van de onderneming. Om deze doelstellingen te kunnen realiseren krijgt de organisatie te maken met vastgoed. Vroeger werd vastgoed over het algemeen beschouwd als een noodzakelijk kwaad om de doelstellingen te kunnen realiseren. Tegenwoordig is men zich echter steeds meer bewust van het feit dat vastgoed een positieve bijdrage kan leveren aan de realisering van die doelstellingen. Vanuit deze gedachte zijn organisaties steeds meer eisen aan het vastgoed gaan stellen. Het bedrijfsbeleid van de organisatie wordt vertaald naar vastgoedaspecten. Bij het formuleren van de doelstellingen moet rekening worden gehouden met interne randvoorwaarden. Vanuit deze doelstellingen wordt het beleid – met de bijbehorende uitvoeringsregelingen – geformuleerd. De uitvoeringsregelingen geven aanwijzingen voor de uitvoering van het beleid. Ten slotte worden op basis van het beleid en de uitvoeringsregelingen activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd.