VKM-nalooplijst organisaties

 

VKM-naloopl ijst organisaties Deze naloopl ijst geeft een opsomming van aspecten voor het opstellen van een Programma van Eisen of een goedkoop kantoor huren amsterdam Gebouw in GebruikAnalyse en het vaststellen van de bijbehorende projectprocedure voor gebouwen. De nalooplijst is bedoeld om te worden toegepast bij het beoordelen van gebouwen in gebruik of bij het (her)ontwikkelen van gebouwen, vanaf de initiatieffase, gevolgd door de vaststelling van het huisvestingsprobleem of de noodzaak van huisvesting, tot en met de uitvoering van het project. Aandachtspunten uit de goedkoop kantoor huren schiphol nalooplijst worden gehangen aan te onderscheiden ruimten. Hiervoor kan men kiezen: a) afgebakend grondvlak en of bouwkundige opstal als geheel; b) te onderscheiden ruimtetypen; c) te onderscheiden ruimten of in combinatie daarvan afhankelijk van de vraagstelling. De opgenomen aspecten geven een aanwijzing bij het beoordelen van gebouwen of bij het opstellen van een Programma van Eisen. 0 HUISVESTINGSVISIE De huisvestingsvisie is gebaseerd op een toekomstverkenning van de organisatie en een organisatieanalyse van de organisatie in het kader voor het opstellen van een goedkoop kantoor huren leeuwarden huisvestingsvisie. De huisvestingsvisie is gericht op het realiseren van de beoogde beleving en waardering van belanghebbenden met betrekking van de huisvesting op het vooraf afgesproken moment en de daarbij bedachte gebruiksduur tegen aanvaardbare kosten. 0.1 Toekomstverkenning van de organisatie Stappenplan toekomstverkenning van de organisatie voor het ontwikkelen van een huisvestingsvisie: A) Bepalen van beleidsagenda – opstellen ruwe a priori-lijst – SWOT-analyse (sterkten en zwakten – kansen en bedreigingen) en of diepte-interviews – B) Beleidsomgeving – in kaart brengen van actoren en factoren. – C) Identificeer alle mogelijke trends die goedkoop kantoor huren groningen impact hebben op of in relatie tot de organisatie en huisvesting: hoe ontwikkelt de organisatie zich in de komende … jaar (25 jaar) en daaraan gekoppeld de huisvesting? – D) Groepeer deze trends in een bescheiden aantal clusters van megatrends en driving farces, waarbij trends en farces binnen de clusters intern consistent zijn en buiten de clusters voldoende van elkaar verschillen. – E) Bediscussieer elke megatrend of driving force vanuit drie vragen: 1) hoe groot is hun impact op de organisatie en huisvesting. 2) hoe onzeker is hun ontwikkeling en 3) welke discontinuïteiten of trendbreuken kan elke megatrend of force leveren? – F) Isoleer de twee meest belangrijke trends of driving farces in termen van impact en onzekerheid. – G) Gebruik deze twee om verschillende toekomsten te creëren. – H) Ontwikkel een portfolio van nieuwe businessconcepten waarmee we als organisatie m.b.t. huisvesting binnen de diverse scenario’s kunnen overleven. 0.2 Organisatieanalyse Stappenplan organisatieanalyse: Uitgaande van de kernwaarden – A) Functie van de organisatie, productie (input, bewerking, output en outcome – beleving en waardering) en – B) strategie, cultuur, management en personeel van de organisatie – C) Structuur van de ;:: actoren (interne en externe relaties – klanten, medewerkers, overheid , leveranciers, enz. I � onderneming – per afdeling aan te geven: functie van de afdeling, aantal FTE’s, aantal E; werkplekken, structuur van de afdeling, systemen in gebruik op de afdeling en relatie van “‘ de afdeling met andere afdelingen – D) Organisatie spiegelt zich aan organisatie X, Y, Z . .. – Beschrijving van de organisatie – input voor het opstellen van het opstellen van een Programma van Eisen voor Instandhouding (PvE-1) – Relatieschema van de organisatie waarin de afzonderlijke afdelingen zijn afgebeeld – input voor het opstellen van een vlekkenplan/plattegronden/huisvestingsschema 0.3 Beleving en waardering van de huisvesting. Waarde van de huisvesting voor belanghebbenden: Bezoeker, Invulling van de vraag, behandeling en afhandeling (er is in de buurt geen betere plek te vinden voor invulling van de vraag, zorg en afhandeling. Gedurende het verblijf in het gebouw wordt de bezoeker gestut in zijn gemoedtoestand. – (autonomie – privacy en veiligheid) Organisatie/personeel Aantrekkelijke werkplek – gebouw is goed voor PR en imago (commercieel vermogen) ;; “‘ ëi 0 “‘ 0 ” � ,… ::; “‘ ::; � Goede plek om samen te werken (sociaal vermogen) < Inspirerende plek om te leren (denkvermogen) g Economische aantrekkelijke plek (goedkope huisvesting en huisvesting I “‘ behoudt zijn waarden) (materieel vermogen) � Mate van aanpasbaarheid, groei – krimp en veranderbaarheid Cl Omgeving/buurt/stad/regio/enz. � Gewenst object voor omgeving/Markt/cultuur/ecologisch (maatschappelijk v; draagvlak – licence to operate