Verslag-, registratie-en meetverplichtingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bij of krachtens AMvB worden de categorieën van inrichtingen, transportroutes en buisleidingen aangewezen en de gevallen waarover het register gegevens bevat inzake de externe veiligheid. Het bevoegd gezag kantoor huren amsterdam is verplicht gegevens over externe veiligheid aan het RIVM te verstrekken, evenals de wijzigingen die in deze gegevens optreden (art. 12.13 lid 1 Wm). Degene die een inrichting drijft waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, degene die een buisleiding gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen of degene aan wie een concessie voor die buisleiding is verleend, verstrekt op verzoek van het bevoegd gezag de gegevens benodigd voor kantoor huren schiphol de uitvoering van de verplichting van het bevoegd gezag om de gegevens aan het RIVM te verstrekken en voert de voor de totstandkoming van de gegevens benodigde berekeningen uit.
Titel 12.3 van de Wm heeft als naam ‘de EG-verordening PRTR en het PRTRprotocol’. Met PRTR wordt bedoeld: het register inzake de emissie en overbrenging van verontreinigende stoffen (European Pollutant Release Transfer Register). Het Protocol betreffende registers inzake de uitstoot kantoor huren leeuwarden en overbrenging van verontreinigende stoffen (het PRTR-protocol) berust op het Verdrag van Aarhus en heeft ten doel de toegang van het publiek tot informatie inzake de uitstoot (emissies) en overbrengingen van verontreinigende stoffen te verbeteren. Eenieder moet inzicht kunnen verkrijgen in de bijdrage van de grootste vervuilingsbronnen. Dit gebeurt door middel van nationale registers. Hierdoor kantoor huren groningen kan het publiek gemakkelijker bij de besluitvorming op milieugebied worden
betrokken. Bovendien kan dit bijdragen aan de preventie en de vermindering van milieuverontreiniging.