Uitbesteden distributielogistiek


Het uitbesteden door een verlader van zijn gehele of gedeeltelijke distributielogistiek aan een gespecialiseerde derde, noemen we logistieke dienstverlening.
De taak van een logistiek dienstverlener is erop gericht om in relatie met de verlader zodanige activiteiten te ontwikkelen en te verrichten, dat de kantoor huren zuidas goederenstroom voor en tussen belanghebbenden in de logistieke keten wordt beheerst en uitgevoerd, zodat er sprake is van een optimale klant/ leverancierrelatie tussen verzender en ontvanger. Een dienstverlener verricht zijn activiteiten doorgaans in een eigen logistiek centrum/ kantoor huren schiphol distributiecentrum ofwarehouse. Als hij een dergelijk centrum exploiteert voor een verlader, dan is er sprake van een dedicated of contract warehouse. Worden er in het distributiecentrum activiteiten verricht voor meerdere opdrachtgevers, dan spreken we over een public warehouse.
Besparingsalgoritme van Clarke en Wright
Logistieke dienstverlening
Dedicated of contract warehouse Public warehouse
276 DEEL 2 LOGISTIEKE DEELTRAJECTEN
We verdiepen ons in deze paragraaf eerst in de argumenten om uit te besteden. Daarna bespreken we de toegevoegde waarde door de logistiek dienstverlener. Vervolgens schetsen we in vier fasen de ontwikkeling van logistiek kantoor huren leeuwarden dienstverleners. Hierbij gaan we nader in op het derde en vierde stadium en op twee groepen logistieke-ketenoplossingen.
7.4.1 Argumenten om uit te besteden Als redenen om de distributielogistiek uit te besteden, komt men in de literatuur de volgende argumenten tegen: 1 concentratie op kernactiviteit; 2 geen zorgen meer; 3 financiele voordelen; 4 vaste kosten variabel maken; 5 lagere investeringen; 6 hagere logistieke kwaliteit; 7 minder groot afbreukrisico.
Ad 1 Concentratie op kernactiviteit De wensen van de klanten dwingen de ondernemingen steeds meer zieh bezig te houden met hun kernactiviteiten. Uitbesteding geeft mimte ende flexibiliteit snel in te speien op marktveranderingen.
Ad 2 Geen zorgen meer Bij kantoor huren groningen uitbesteding neemt de logistiek dienstverlener de zorg over voor het inhuren van de juiste arbeidskrachten op het juiste moment; hij gaat geen tijd meer besteden aan het optimaliseren van de arbeidscapaciteit, het maken van vakantieplanning, en het volgen van de arbeidsmarkt bijvoorbeeld. In de praktijk blijkt dat de cao (collectieve arbeidsovereenkomst) voor logistiek dienstverleners vaak gunstiger is dan de cao die voor de onderneming van toepassing is. Maar de logistiek dienstverlener gaat ook geen tijd meer besteden aan huisvestings- en magazijnvraagstukken. Dat vereist wel dat die dienstverlener een partner wordt wiens processen nauw worden afgestemd op die van de producent, met een vlekkeloze integratie van planningsprocessen en van de afwikkeling van wereldwijde verschepingen, inclusief douaneaangelegenheden, en de bundeling van goederenstromen.