Teleologische interpretatie

Teleologische interpretatie Vaak zijn de omstandigheden die een wet regelt, veranderd ten opzichte van de omstandigheden ten tijde van de totstandkoming van de wet. De rechter kan bij zijn oordeel sterk leunen op de flexplek huren amsterdam nieuwe eisen die de gewijzigde omstandigheden aan de regeling stellen en daaruit de bedoeling van de wetgever afleiden: de teleologische interpretatie.
•Voorbeeld De Afdeling rechtspraak van de Raad van State hanteerde de teleologische interpretatie in de volgende zaak. Met toepassing van art. 1 6 lid 2 Wegenverkeerswet is een rijbewijs vervallen verklaard. De Afdeling rechtspraak overwoog: ‘Noch de Wegenverkeerswet noch op grond daarvan gegeven voorschriften voorzien uitdrukkelijk in het vervallen verklaren van een in verband met artikel 114 lid 2, sub c, van het Wegenverkeersreglement afgegeven rijbewijs flexplek huren schiphol door de autoriteit die bevoegd is tot afgifte. Wel moet op grond van een redelijke wetstoepassing zodanig vervallen verklaren toelaatbaar worden geacht, wanneer de bevoegde autoriteit ernstig is misleid en wel in zodanige mate dat zonder die misleiding de afgifte niet had kunnen plaatsvinden.’ (ARRvS 23 april
Ad e Interpretatie naar analogie Soms is een geval niet in de wet geregeld. Als een flexplek huren leeuwarden vergelijkbaar geval wel in de wet geregeld is, kan de rechter zijn oordeel baseren op de vergelijkbare regeling: de interpretatie naar analogie. Anders gezegd: hij hanteert een redenering naar analogie.
• Voorbeeld In een uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Zwolle, Reg.nr.: AWB 00/3720, wordt een analoge interpretatie gehanteerd. Het geschil ging over een besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zwolle, d.d. 15 februari 2000, waarbij een eerder besluit van 2 juli 1998, inhoudende het gedogen onder voorwaarden van een ligplaats met een woonschip, voor het grootste deel is gehandhaafd. Het college van B en W stelt zich op het standpunt dat bewoonde vaartuigen geluidsgevoelig zijn, objecten die vanuit gezondheidsoptiek bescherming behoeven. Nu er analogie bestaat tussen wonen op water en wonen op woonwagenlocaties is het vanzelfsprekend dat het kader dat binnen de Wet Geluidhinder en het Besluit Geluidhinder Spoorwegen is geschapen voor woonwagenlocaties, analoog wordt toegepast op woonschepen/-arken. De rechtbank oordeelt dat toepassing naar analogie van de Wet Geluidhinder niet in strijd met de wet flexplek huren groningen wordt geacht. Weliswaar is de Wet Geluidhinder en het Besluit Geluidhinder Spoorwegen niet rechtstreeks van toepassing op woonschepen, maar dit betekent niet dat de wet niet analoog kan worden toegepast.
Bij zijn interpretatie van de voorschriften kan de rechter aldus komen tot een uitleg die soms ruimer en soms beperkter is dan wanneer hij zich letterlijk op de betekenis van de woorden zou richten. In het algemeen baseert de rechter zich op meer dan één interpretatiemethode om de achterliggende gedachte van de wetgever op te sporen.