Systematische lay-outplanning (SLP)

In Nederland wordt het gridmodel vaak toegepast als hulpmiddel bij de globale keuze van een vestigingsplaats voor een nieuw distributiecentrum. Maar het kan ook voor de locatie van een brandweerkazerne als we kantoor huren zuidas de brandrisico’s van alle objecten in de omgeving kennen. Onderzoek ten behoeve van drie samenwerkende vervoerscentra heeft uitgewezen dat een besparing van 10% op de totale transportkosten kon worden gerealiseerd indien centralisatie kantoor huren schiphol zou plaatsvinden op de zwaartepuntlocatie. Met nadruk wijzen we erop dat ook veel andere variabelen een rol speien bij de keuze van een definitieve vestigingsplaats. Zander compleet te willen zijn, noemenwe: de situatie op de lokale arbeidsmarkt; de situatie op de lokale woningmarkt; eisen en wensen van medewerkers in het geval van overplaatsing; de kantoor huren leeuwarden aanwezigheid van lokale of regionale toeleveranciers; de sociale en culturele infrastructuur (schalen, theater enzovoort); lokale financieringsmogelijkheden en investeringspremies; de natuurlijke gesteldheid van bouwterreinen en/of de beschikbaarheid van bestaande gebouwen; de verkeersinfrastructuur, aansluiting op spoor-, water-, weg- en luchtvaartverbindingen; milieuaspecten.
Bij de afweging van alle bij de uiteindelijke locatiebeslissing te betrekken factoren, kan men onder andere gebruikmaken van de gewogenfactorscoremethode; zie Van Goor e.a. (2005).
TUSSENVRAAG 8.1 In de openingscasus wordt gesproken over het WMS-systeem van een logistiek kantoor huren groningen dienstverlener. In hoeverre verschilt zo’n systeem tussen een verlader en een dienstverlener?
Systematische lay-outplanning (SLP) Systematische handlinganalyse staat bekend als de geestelijk vader van twee nog steeds veelvuldig toegepaste methoden, te weten de systematische lay-outplanning (SLP) en de systematische handlinganalyse (SHA). SHA heeft betrekking op de opsporing van mogelijkheden tot verbetering van de bewegingen van goederenstromen binnen een bestaande lay-out. SLP is met name gericht op situaties waarin een nieuwe lay-out van een bestaande of nieuwe ruimte ontworpen moet worden. Beide methodieken zijn toepasbaar in productiehallen, magazijnen, kantoren, ziekenhuizen enzovoort.
PQRST-sleutel SHA en SLP werken grotendeels met dezelfde basisgegevens. Onder de noemer PQRST-sleutel (zie figuur 8.2) moeten de volgende gegevens worden verzameld: P Product: wat zal verplaatst worden? Q Quantity: lweveel zal verplaatst worden? R Route: waarheen zal verplaatst worden? S Steunverlenende diensten (service): welke ondersteuning zullen de verplaatsingen vereisen? T Tijd: wanneer zullen de verplaatsingen gerealiseerd worden?
Door het onderzoeken van deze elementen kunnen we de gegevens vaststellen die nodig zijn om de analyse te beginnen: Product ( of materiaal). Dit zijn de producten die moeten worden verwerkt in het magazijn. Onder producten kunnen eenheden, codenummers, artikelgroepen of productgroepen worden verstaan. Quantity (hoeveelheid). Dit is de hoeveelheid te verwerken product. Onder hoeveelheid kan worden verstaan het aantal stuks, ton, kubieke inhoud ofwaarde van de vervaardigde ofverkochte hoeveelheid.