Strafrechtelijke handhaving

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Gelet op het uitzonderlijke karakter van gedogen moet evenwel als uitgangspunt gelden dat overheden daarbij zeer terughoudend zijn.’ (ABRvS 3 april 1995, nrs. GOS.93.3127 en GOS.93.3130) In een andere uitspraak kantoorruimte huren amsterdam zei de Afdeling dat als één van de voorwaarden om tot gedogen te kunnen overgaan, geldt dat sprake is van een overgangssituatie in die zin dat het illegaal in werking zijn van de inrichting op korte termijn kan worden beëindigd. Er moet voldoende grond zijn voor de verwachting dat op korte kantoorruimte huren schiphol termijn vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor de inrichting zal worden verleend. Vervolgens toetst de Afdeling of de vergunning zal kunnen worden verleend. Dat doet zij door de basis van de vergunning, de genoemde circulaire, te toetsen. De Afdeling kwam tot het oordeel dat de kantoorruimte huren leeuwarden uitgangspunten van de circulaire (behalve op één belangrijk punt) geaccepteerd konden worden. Ten aanzien van dit ene punt vond de Afdeling dat het niet toegestaan was om bij de beslissing over een vergunning mee te laten wegen of het bedrijf aan omwonenden een redelijk aanbod had gedaan om gevelisolatiemaatregelen te betalen. Juist het aanbrengen van deze gevelisolatie was cruciaal om tot vergunningverlening te kunnen overgaan. Nu dat onzeker was geworden, was vergunningverlening op korte termijn onzeker. Om kantoorruimte huren groningen die reden vernietigde de Afdeling het besluit om niet op te treden (de gedoogbeschikking). (ABRvS 24 juni 1997, AB 1997/ 298)
Via de toetsing van het gedoogbesluit en de te verlenen vergunning kan de Afdeling aldus circulaires van de minister toetsen.
Volgens art. 18.18 Wm is een gedraging in strijd met een voorschrift dat verbonden is aan een krachtens de Wet milieubeheer verleende vergunning of ontheffing verboden. In de Wet op de economische delicten (WED) is overtreding van een groot aantal artikelen van de Wet milieubeheer, evenals van andere milieuwetten, als economisch delict aangemerkt. De WED bepaalt of het delict een overtreding of een misdrijf is.