Het MPS

In het MPS wordt nagegaan of de producten te vervaardigen zijn. Hier worden meestal de eindproducten ingegeven. Men werkt in het MPS met herkenbare productnummers. Klantenorders en prognoses kunnen tegen kantoor huren zuidas elkaar worden afgewogen, zodat men een realistisch plan kan doorgeven aan de productie. Het MPS is van groot belang, omdat hiermee de daadwerkelijke productie wordt aangestuurd. De uitkomst van het MPS vormt de brutobehoefte van het MRP-1-schema. Het voert helaas te ver om hier het kantoor huren schiphol principe met cijfermatige voorbeelden uit te !eggen. Voor een heldere verklaring en praktische uitwerkingen verwijzen we naar Krajewski en Ritzman (1999).
De werking van het MRP-1-gedeelte loopt conform de uitleg in paragraaf 6.4. Hierbij wordt naast een geplande voorraad ook een schema opgesteld met de geplande capaciteit. Dit noemt men het capacity requirements plan ( CRP). Per machine kan per bucket bepaald worden (bijvoorbeeld per week) in hoeverre deze benut wordt of overbelast. Bij grote afwijkingen kan het MPS worden herzien. Bij kleine afwijkingen kan kantoor huren leeuwarden de planner handmatig ingrijpen door opdrachten naar voren te verschuiven, wanneer de materiaalsituatie dit nog toelaat. Als er voldoende veiligheidsvoorraad is, kan ook naar achteren worden gepland. Men dient hier echter zo weinig mogelijk gebruik van te maken, omdat het systeem hierdoor verstoord kan worden. Als er voldoende rek is, kan de capaciteit mogelijk worden aangepast door overwerk, uitbesteden of het inhuren van extra personeel. Als de opdrachten geaccepteerd zijn, kunnen ze worden vrijgegeven naar de productie en inkoop. Ook hier moet getoetst worden of het product volgens afspraak kan worden kantoor huren groningen geleverd. Zo niet, dan zal ook hier bijsturing nodig zijn. Veranderingen moeten met mate doorgevoerd worden; abrupte veranderingen brengen het systeem in onbalans. Vooral bij de inwerkingstelling van een nieuw systeem moet men hiermee voorzichtig zijn.
De resultaten die behaald worden met een MRP-11-systeem, kunnen aanzienlijk zijn. Zo is er een voorbeeld bekend van een productiebedrijf waar in vier jaar tijd de omloopsnelheid van 1 werd opgevoerd naar 10. Dit is echter zeer bedrijfsafhankelijk. Helaas moet ook geconstateerd worden dat veel implementaties voortijdig gesneuveld zijn door te hoge implementatiekosten. De oorzaak hiervan ligt vaak bij het management, dat zieh heeft laten verleiden door een softwareleverancier, zonder daarbij te Jetten op de noodzakelijke consequenties. Het investeringsbedrag voor de hardware en software loopt voor een bedrijf met honderd werknemers al snel in de honderdduizenden euro’s. Daarnaast moet men rekening houden met een veelvoud hiervan aan voorbereidingskosten. In de praktijk wordt de factor tien veel gehanteerd. Hieronder vallen onder andere de opleidingskosten en de kosten voor het opnieuw invoeren van gegevens. Door de softwareleveranciers wordt het bedrag aan indirecte kosten, die het bedrijf zelf moet maken, niet graag genoemd. Hier geldt met nadruk: bezint eer ge aan MRP-11 begint. Geadviseerd wordt eerst te starten met een onderzoek naar de grondvorm ende gewenste besturingssystematiek. De meeste bedrijven nemen daarvoor een externe consultant. Alhoewel deze ook veel kost, bespaart men hierdoor op de implementatiekosten. Een uitgebreide versie van het MRP-11-systeem geeft aan dat er verschillende koppelingen mogelijk zijn; zie hiervoor figuur 6.19.