Het hogere waardebesluit

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Wanneer het hogere waardebesluit benodigd is in verband met de aanleg of wijziging van een hoofdspoorweg of de aanleg of reconstructie van een rijks- of provinciale weg of de vaststelling of wijziging een zone kantoorruimte huren amsterdam van een regionaal industrieterrein volgens de provinciale verordening -betreft, zijn Gedeputeerde Staten van de provincie waarbinnen de weg of spoorweg dan wel het industrieterrein van regionaal belang is gelegen, bevoegd tot vaststelling van de hogere waarde (art. 1 lüa lid 7 WGH).
In de AMvB Besluit geluidhinder (art. 2.2 Bgh krachtens art. 47 WGH) staan voor kantoorruimte huren schiphol onderwijsgebouwen, ziekenhuizen of verpleeghuizen, andere gezondheidszorggebouwen en voor geluidsgevoelige terreinen maximaal vast te stellen hogere waarden. Bij de vaststelling van hogere waarden moeten burgemeester en wethouders bevorderen dat maatregelen worden getroffen om de binnenwaarde bij geluidgevoelige gebouwen binnen de perken te houden (zie art. 111lid 1 WGH).
Voor bestaande zones -dat zijn zones rond een op 1 januari 2007 bestaand industrieterrein – gelden overeenkomstige bepalingen (hk V, afdeling 2 WGH).
Volgens art. 62 lid 1 WGH melden burgemeester en wethouders uiterlijk 1 januari kantoorruimte huren leeuwarden 2009 na een ingesteld akoestisch onderzoek aan Gedeputeerde Staten de binnen de gemeente voorkomende gevallen, waarin (op het tijdstip van de vaststelling van een zone) de geluidsbelasting van binnen de zone aanwezige of in aanbouw zijnde woningen hoger is dan 55 dB(A). Dat zijn de saneringsgevallen.
Gedeputeerde Staten kantoorruimte huren groningen stellen, na overleg met het gemeentebestuur een saneringsprogramma op van maatregelen die naar hun oordeel in aanmerking komen om de geluidsbelasting tot 55 dB(A) te beperken (art. 62 WGH) en te voldoen aan de binnenwaarde.