Het beschikbaar stellen van woonmilieus

Het is zaak altijd goed op te letten wat huurders en verhuurders met elkaar regelen. Neem bijvoorbeeld het geval Bos en Lommer in Amsterdam, waar kantoor huren amsterdam de winkels maandenlang onbereikbaar waren door een bouwfout. De huurbetaling stond stil, maar gevolgschades voor winkeliers zijn in de huurcontracten standaard uitgesloten. De huurders hoeven er dus niet op te kantoor huren schiphol rekenen dat verhuurders ooit aansprakelijkheid zullen aanvaarden voor alle gevolgschades. Het risico is voor verhuurders moeilijk te overzien en bovendien bijna niet te verzekeren. Afhankelijk van de economische situatie staan soms de huurders bedrijfsruimte huren in leeuwarden  en dan weer de verhuurders sterker. De vastgoedbeheerder weet dat een klein probleem voor een huurder al een reden kan zijn om de huur op te zeggen. Niet alleen de service van de beheerder en het gehuurde moeten goed zijn, maar ook de leefomgeving. In de gemeente Rotterdam adviseert kantoorruimte te huur in groningen de economische adviesraad ( EDER) om een zogenoemde Plintmakelaar te benoemen. Deze moet zorgen dat de ruimte op straatniveau – de plint – altijd is ingevuld, omdat dit het veiligheidsgevoel van omwonenden en passanten zou verhogen. Ook moet verantwoording ten aanzien van financiën worden afgelegd. Dit vraagt om een adequate administratie. 296 VASTGOEDMANAGEMENT OP UITVOERINGSVLAK/OPERATIONEEL NIVEAU 9.1.1 Verhuur aan bedrijven en instellingen De hoofdlijnen van het vastgoedbeleid worden besproken aan de hand van door de huurder gestelde accenten en verstrekte informatie ten aanzien van optredende organisatieontwikkelingen bij bedrijven en instellingen. Informatiebronnen zijn hier bedrijfsplannen, jaarverslagen en advertenties. Het spreekt vanzelf dat het accountmanagement zo veel mogelijk op directieniveau insteekt en niet op het middenkader van de betreffende ondernemingen, omdat het vaak gaat om vertrouwelijke informatie. Het kan gaan over de totale ruimtebehoefte of optredende leegstand in het gebouw veroorzaakt door reorganisaties. Eventuele mogelijkheden die naar het oordeel van de relatiebeheerder kunnen worden benut om tot herschikking van ruimten over te gaan zullen worden besproken. Vooral het huurdersbelang hierin zal worden onderkend om eventueel optredende aanpassing en verhuiskosten te kunnen afwentelen. Ruimteproblemen kunnen worden opgelost door onderzoek te doen naar eventueel opgetreden verborgen leegstand of de logistieke processen in het gebouw. Het is een gezamenlijk belang deze aan te pakken, wanneer er ruimtenood elders in het gebouw wordt geconstateerd. Dit zou een eventueel vertrek van een zittende huurder kunnen voorkomen. Van de relatiebeheerder wordt verwacht een ‘antenne’ te hebben om mogelijke oplossingsrichtingen tijdig te onderkennen en zonodig actie in te zetten om tot voorstellen te komen. De relatiebeheerder zal vooraf een agenda opstellen en de notulen verzorgen. Het overleg staat en valt met een goede verslaglegging en opvolging van gemaakte afspraken. Vanuit de verslagen maar ook de relevante producten voortkomend uit de gemaakte afspraken wordt relevante informatie doorgezet naar het tactische en indien nodig naar het strategische niveau van het vastgoedbedrijf. Verhuur van woningen In de woningsector wordt de omslag gemaakt van het verhuren van woningen als product naar het beschikbaar stellen van woonmilieus die zijn afgestemd op te onderscheiden leefstijlen in de vorm van huren of kopen. WoonbronMaasoevers uit Rotterdam loopt hierin voorop en hoopt hiermee het wonen aantrekkelijker te maken: