Een woonvergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Men mag bijvoorbeeld pas in een vakantiehuisje gaan wonen nadat men een woonvergunning heeft gekregen. De woonvergunning mag alleen en moet worden geweigerd (art. 60 lid 2 Wonw) indien het gebruik van het gebouw niet voldoet aan de voorschriften van de bouwverordening, het bestemmingsplan of een provinciale verordening dan kantoor huren ridderkerk wel AMvB (art. 4.1 lid 3 en 4.3 lid 3 Wro) waarin aanwijzingen zijn gegeven omtrent de inhoud van bestemmingsplannen. Als het gebouw overeenkomstig de voorschriften (bijvoorbeeld door een verbouwing na bouwvergunning) voor bewoning geschikt is gemaakt, is er geen woonvergunning nodig. De bepalingen over de reguliere bouwvergunning die betrekking hebben op de beslistermijn, het aanhouden, de kantoor huren weert voorschriften (voorwaarden) die aan een bouwvergunning kunnen worden verbonden en de intrekking zijn ook van toepassing op de woonvergunning.
5.5 Zorgplicht
Art. la Wonw luidt: ‘1 De eigenaar van een bouwwerk, standplaats, open erf of terrein of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen draagt er zorg voor dat als gevolg van de staat van dat bouwwerk, die standplaats, dat open erf of terrein geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt. 2 Een kantoor huren barendrecht┬áieder die een bouwwerk of standplaats bouwt, gebruikt, laat gebruiken of sloopt, dan wel een open erf of terrein gebruikt of laat gebruiken, draagt er, voor zover dat in diens vermogen ligt, zorg voor dat als gevolg van dat bouwen, gebruik of slopen geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.
Aldus is in lid 1 een algemene zorgplicht opgenomen om te voorkomen dat ten gevolge van een bestaand(e) bouwwerk, standplaats, open kantoor huren doetichem erf of terrein gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt. De zorgplicht geldt niet alleen voor de eigenaar maar ook voor de groep van personen die bevoegd is tot het treffen van voorzieningen, dus ook voor de beheerder en de huurder.