Een uiteenzetting over de ideeën van Abraham Maslow

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Stanley Schachter Stanley Schachter heeft zich speciaal met het vraagstuk beziggehouden waarom de ene mens beduidend socialer is dan de andere. Hij komt daarbij tot de conclusie dat het ‘affiliatie-motief het zoeken naar genegenheid, niet bij alle mensen even sterk speelt. Schachter ontdekte dat de mens zich in het zoeken naar genegenheid door kantoorruimte huren amsterdam verschillende dingen laat leiden. Bij de ene mens zijn dat meer onpersoonlijke dingen, zoals geld, gunsten en veiligheid. Bij anderen is dat louter en alleen het feit dat ze genegenheid prettig vinden. Vanuit deze stelling komt Schachter tot de ontdekking dat de mens zich nogal graag laat leiden door datgene wat anderen erover denken. Onder meer verklaart hij hiermee het impopulaire van nieuwe ideeën en de kracht van de informele kantoorruimte huren schiphol organisatie. Vrij vertaald betekent dit dat vele mensen alleen iets bepaalds zus of zo doen omwille van het simpele feit dat anderen dat ook willen.
David MacClelland David MacClelland legt het accent op weer een ander motief en wel op de drang naar succes of de behoefte om zich te doen gelden. MacClellands studies hebben duidelijk gemaakt dat het streven naar succes en prestaties bepaalde mensen sterker motiveren dan geld. In dit opzicht verkrijgt geld de waarde van meetlat van het succes. Anders gezegd: het salaris bepaalt hoe belangrijk iemand is. Niet de luxeauto op zich, als materieel goed, is belangrijk. Het is de kantoorruimte huren leeuwarden uitingsvorm van de organisatie waar de eigenaar werkt. Die organisatie hecht er kennelijk aan om hem, door een hoog salaris te bieden, de mogelijkheid te geven een luxeauto te kopen.
Abraham Maslow Een uiteenzetting over de ideeën van Abraham Maslow is tot de laatste in de rij bewaard. Maslow geldt op het gebied van de motivatieleer als de meest geciteerde deskundige. Men stelt weleens dat zijn theorieën voor de praktijk de meeste uitgangspunten bieden. Maslow zet in zijn boek Motivation and Personality uiteen kantoorruimte huren groningen hoe er sprake is van een bepaalde hiërarchie in menselijke behoeften. Hij onderscheidt er vijf en maakte deze zichtbaar door ze in een piramide onder te brengen (figuur 8.5).