Een structuurvisie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het Bro bevat wel een verplichting dat bij een structuurvisie wordt aangegeven op welke wijze burgers en maatschappelijke organisaties bij de kantoor huren ridderkerk totstandkoming van een structuurvisie zijn betrokken. Aan de bestuursorganen wordt overgelaten op welke wijze zij deze participatie in het voorbereidingsproces van structuurvisies gestalte geven. Art. 147 Provw en 150 Gemw (telkens het eerste lid) schrijven voor dat een verordening wordt vastgesteld, waarin regels worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop ingezetenen en andere belanghebbende natuurlijke kantoor huren weert en rechtspersonen bij de voorbereiding van provinciaal/gemeentelijk beleid worden betrokken alsmede de wijze van rapportering over de uitkomsten daarvan. Daaraan zou op de volgende wijze door een gemeente invulling kunnen worden gegeven. In de gemeentelijke inspraakverordening komt te staan dat burgemeester en wethouders een ontwerp-structuurvisie waarin diverse varianten of opties staan opgenomen, eerst in concept met de inwoners en andere belanghebbenden bespreken. De procedure begint met een openbare kennisgeving in een dag-, nieuws-of huis-aan-huisblad. In de kennisgeving wordt kantoor huren barendrecht mededeling gedaan van het feit dat een ontwerp-structuurvisie en daarop betrekking hebbende stukken ter inzage zullen worden gelegd. In die kennisgeving wordt de zakelijke inhoud van de structuurvisie vermeld. Verder blijkt uit de kennisgeving waar en wanneer de stukken ter inzage liggen, en op welke wijze de burger zijn opvattingen over het ontwerpbesluit naar voren kan brengen. Op basis van de maatschappelijke inbreng wordt die ontwerp-structuurvisie aangepast en krijgt die de vorm van een ontwerpbesluit.
Genoemde artikelen van de Gemeentewet en Provinciewet bevatten een kantoor huren doetichem tweede lid, dat bepaalt dat de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (uov) van afdeling 3.4 van de Awb voor beleidsstukken wordt doorlopen, als de verordening géén procedurebepalingen bevat met betrekking tot de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken: ‘De in het eerste lid bedoelde inspraak wordt verleend door toepassing van afdeling 3.4 Awb, voor zover in de verordening niet anders is bepaald.’