Een goedkopere oplossing

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een goedkopere oplossing, als ook andere oplossingen reëel zijn, wordt niet aangemerkt als een dwingende reden van groot openbaar belang. Verder is van belang dat dit criterium op zich wordt getoetst, los winkel huren amsterdam van de beide andere criteria. Als de vraag of sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang ontkennend moet worden beantwoord, zijn beide andere criteria niet meer relevant en wordt de ontheffingsaanvraag afgewezen. Gunstige staat van instandhouding /compensatie. Als er geen reële alternatieven zijn en sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang en daarom wordt overwogen om ontheffing te verlenen, worden compenserende maatregelen voorgeschreven, als mitigerende (verzachtende) maatregelen niet afdoende blijken. Is winkel huren schiphol compensatie noodzakelijk maar niet mogelijk dan wordt afbreuk gedaan aan het streven om de betreffende soorten in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan; de ontheffingsaanvraag zal dan worden afgewezen. Steeds zal als voorwaarde worden gesteld dat zo veel mogelijk voorkomen moet worden dat beschermde dieren en planten als gevolg van winkel huren leeuwarden ingrepen doodgaan. In voorkomende gevallen dienen deskundigen de dieren weg te vangen en elders weer uit te zetten in een voor die dieren geschikt biotoop, bijvoorbeeld in een nieuw ingericht compensatiegebied. Ook planten kunnen in sommige gevallen moeten worden verplaatst. Compensatie en winkel huren groningen verplaatsing worden altijd beschouwd als uiterste redmiddelen, die pas toegepast worden als alle mogelijkheden om schade te voorkomen zijn benut.