Een aantal resulterende kengetallen

Als deze gegevens bekend zijn kunnen de kasstromen worden uitgezet en de berekeningen
worden uitgevoerd en kan het project op een aantal resulterende kengetallen worden goedkoop kantoor huren amsterdam beoordeeld.
Is de grondprijs bekend dan kan de residuele winst op eindwaarde worden berekend.
Is de winstmarge goedkoop kantoor huren schiphol bekend dan kan men de residuele grondwaarde berekenen: de prijs die
men, gegeven de uitgangspunten en de gestelde winstdoelstelling, maximaal voor de grond
kan betalen.
De vereenvoudigde stichtingskostenopzet is gebaseerd op een aantal aannamen voor de fasering
en voor het berekenen van indexaties en rentekosten. Elk model is
halve
bouwperiode
winst en goedkoop kantoor huren leeuwarden risico -!.-
oplevering i
FIGUUR 4.5: KASSTROOMSCHEMA EN FASERING VOOR EENVOUDIGE STICHTINGSKOSTENBEREKENING
VAN EEN HUUROBJECT
van de werkelijkheid. De onderhavige simplificaties maken het mogelijk relatief eenvoudige
berekeningen te maken. Deze vereenvoudigingen zijn minder geschikt om bijvoorbeeld de
precieze liquiditeitsbehoefte in de tijd te berekenen of contante waarde berekeningen
te maken. In een volgende paragraaf komen we hier op terug.
In figuur 4.5 zijn de aannamen voor een huurobject in een vereenvoudigd kasstroomschema
uitgewerkt.
De aannamen voor een goedkoop kantoor huren groningen eenvoudige berekening voor een huurobject zijn:
– Aankoop bouwrijpe grond en AK vallen op het moment start bouw. De rente over deze
posten wordt berekend over de volledige bouwperiode: van start bouw tot oplevering;
De kosten aankoop bouwrijpe grond worden geïndexeerd vanaf datum prijspeil tot datum
start bouw (indien een index wordt toegepast);
De bijkomende kosten vallen bij start bouw en de rente berekenen we over de volledige
bouwperiode;
De bouwkosten worden genomen op de helft van de bouwperiode. De rente op bouwkosten
wordt berekend over de halve bouwperiode;
De bouwkosten worden geïndexeerd van datum prijspeil tot datum start bouw. Voor bijkomende
kosten geldt hetzelfde;
De netto verkoopopbrengst valt op het moment van oplevering. De netto verkoopopbrengst
is gebaseerd op een huur en een BAR. De huur wordt geïndexeerd van datum
prijspeil tot datum oplevering;
De percentueel gedefinieerde winst & risico worden tot een bedrag herleid door het
percentage toe te passen op de geïndexeerde netto verkoopopbrengst. Als een andere
grondslag wordt gebruikt, dan wordt de, volgens bovenstaande regels geïndexeerde,
100 INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN G EBIEDEN
andere grondslag genomen. Dat winstneming bij koopwoningen feitelijk wellicht eerder
plaatvindt dan bij oplevering is voor de accountant relevant maar heeft modelmatig geen
consequenties.