Distributie· logistiek

Een manier om het relatieve belang van fysieke distributie aan te tonen, is te kijken naar het aandeel van de fysieke-distributiekosten in de verkoopprijs aan de eindafnemer van een product. De resultaten van verschillende onderzoeken kunnen als volgt worden samengevat. Stel de kantoor huren per uur amsterdam verkoopprijs aan de uiteindelijke afnemer op 100. Rubriceren wij de verschillende kostensoorten onder de kostenplaatsen fabricage, marketing, fysieke distributie en overhead, dan leidt dit tot het overzicht in tabel 1.5.
Bij de fabricagekosten gaat het in feite om de fabricagekostprijs, inclusief de kosten van kantoor huren per uur schiphol grondstoffen en halffabricaten. In termen van figuur 1.3 betreft het dus de kosten die verbanden zijn aan het traject dat wij hebben aangeduid als material management. De marketingkosten hebben betrekking op een sommering van de desbetreffende uitgaven door de fabrikant en distributeur (grossier en detaillist). Een dergelijke optelsom heeft ook plaatsgevonden met betrekking tot de fysieke-distributiekosten. In figuur 1.7 geven we de opbouw weer van de gemiddelde kosten van fysieke distributie/distributielogistiek.
Kosten van fysieke distributie
Distributie· logistiek
1 Met investeringen in voorraden duidt men op de rentekosten die verbanden zijn aan kantoor huren per uur leeuwarden het vermogen dat is vastgelegd in de aanwezige goederenvoorraden. 2 De transportkosten hebben betrekking op het vervoer tussen fabrikant, grossier en detaillist. 3 Met de kosten van magazijn en materials handling duidt men op de kosten verbanden aan een m2-stellingruimte waar de goederen liggen opgeslagen, anderzijds heeft materials handling betrekking op het in opslag brengen van goederen die in voorraad worden genomen en het uit opslag ( uit de stelling) halen van producten die zijn besteld. Het intern transport heeft betrekking op het vervoer van goederen binnen de magazijnen en depots van fabrikant en distributeur. 4 Onder ‘Overige’ vallen onder andere de kosten van de administratie.
TUSSENVRAAG 1.4 In artikelen over de distributielogistiek van producenten kamen we kantoor huren per uur groningen regelmatig uitspraken tegen dat de logistieke kosten 7% of 8% van de verkoopprijs uitmaken. Hoe is het dan mogelijk dat er in tabel 1.5 gesproken wordt over een veel hager percentage?
1.3.3 lnkoop en reverse logistics Tot dusver hebben we gesproken over een tweedeling binnen de logistiek, namelijk material management/productielogistiek en fysieke distributie/ distributielogistiek. In overeenstemming met figuur 1.3 is het voor een producent logisch om het material management nader te onderscheiden in inkooplogistiek en productielogistiek. Dit brengt ons tot figuur 1.8.