De Wro-coördinatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Op grond van art. 3.36a Wro worden de gevallen waarin de Wro-coördinatie is toegepast aangemerkt als gevallen die openbare werken van algemeen nut bevatten waarop de Belemmeringenwet privaatrecht kantoor huren ridderkerk van toepassing is. Deze werken moeten dus worden gedoogd. Het artikel regelt verder onder meer dat in geval van coördinatie tegen het opleggen van de gedoogverplichting beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Art. 3.36b Wro regelt dat indien er bij kantoor huren weert coördinatie een bestemmings- of inpassingsplan wordt vastgesteld, de onteigeningsprocedure versneld mag worden. De start met het gerechtelijke deel van de onteigeningsprocedure (het uitbrengen van de dagvaarding) mag al gemaakt worden na de vaststelling van het bestemmings- of inpassingsplan. De inschrijving in de registers van het onteigeningsvonnis van de rechtbank mag niet eerder worden ingeschreven dan kantoor huren barendrecht nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Ontneming van eigendom kan niet plaatsvinden als nog niet volledig zeker is dat het plan waarop de onteigening is gebaseerd, uitgevoerd mag worden.
In plaats van een bestemmingsplan kan de gemeenteraad voor die delen van het grondgebied van de gemeente waar geen ruimtelijke ontwikkeling wordt voorzien, een beheersverordening vaststellen waarin het beheer van dat gebied overeenkomstig het bestaande gebruik wordt geregeld (art. 3.38 lid 1 Wro). De verordening wordt in elk geval binnen tien jaar na de vaststelling herzien. Om bestaand gebruik te handhaven en te beschermen kan bij de verordening een aanleg- en sloopvergunningsstelsel worden opgenomen. Bij de verordening kan worden bepaald dat burgemeester en wethouders ontheffing kunnen kantoor huren doetichem verlenen van bij de verordening aan te geven regels (art. 3.38 lid 4 Wro). Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen omtrent een voorgenomen ontheffing naar voren te brengen. Bij de inwerkingtreding van een beheersverordening voor een gebied vervalt daarvoor het bestemmingsplan en bij de inwerkingtreding van een bestemmingsplan vervalt daarvoor de beheersverordening. De beheersverordening is een alternatief voor een bestemmingsplan als geen ruimtelijke ontwikkelingen voor een gebied worden verwacht. Door het vaststellen van een beheersverordening heeft een gemeente minder plankosten, zo wordt verwacht. Voor de totstandkoming van de beheersverordening is geen procedure voorgeschreven en in het Bro staan geen eisen aan een toelichting bij de beheersverordening.