De ‘Stichting Management en Arbeid Nieuwe Stijl’

Gerelateerde afbeelding

Is eenmaal tot invoering besloten, dan moet in het reguliere werkoverleg of in nieuw te vormen overlegstructuren worden geregeld op welke wijze de delegatie van taken en bevoegdheden verder vorm zal krijgen, en hoe aan de samenhang tussen afdelingen een ‘nieuwe’ gestalte zal worden gegeven om de grotere verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk te kunnen dragen. Het ‘platter’ worden van de organisatiestructuur, flexibilisering of
multi-inzetbaarheid van medewerkers, wijziging in beloningssystemen, veranderende arbeidsomstandigheden en -inhoud zijn dan zaken die nadere aandacht moeten krijgen.
Dat kwaliteitszorg in veel organisaties slechts een beperkt succes heeft, komt omdat in de praktijk onvoldoende rekening wordt gehouden met de organisatiecultuur. Mensen moeten van de ‘kwaliteitsgoeroes’ meer betrokken raken bij de organisatie. Ze worden geacht foutloos werken als een nieuwe persoonlijke uitdaging te zien. Bovendien moet hun motivatie groeien en hun absenteïsme verminderen. Ze moeten creatief en flexibel zijn, altijd bereid zijn na te denken over mogelijke verbeteringen. En allemaal vaak zonder dat het hun extra geld oplevert. In een enkel geval wordt zelfs van mensen gevraagd om in hun vrije tijd deel te nemen aan kwaliteitscirkels en andere op innovatie gerichte overlegorganen. Participerend management, een leiderschapsstijl die kwaliteitsverhogend kan werken, is moeilijk van de ene op de andere dag te realiseren. Weinig managers hebben de moed om de hand in eigen boezem te steken en zelfkritiek te uiten, zo blijkt bij diverse kwaliteitsprojecten. Immers, in veel bedrijfsruimte breda bedrijfsculturen worden managers die het personeel vragen stellen al snel als incompetent beschouwd. Bovendien wantrouwen mensen, die autoritair leiderschap gewend zijn, een directeur die nooit zichtbaar was en nu plotseling halve dagen op de werkvloer rondloopt.
Veertien punten van MANS: Management en Arbeid Nieuwe Stijl
De ‘Stichting Management en Arbeid Nieuwe Stijl’ stelt zich ten doel de aandacht voor kwaliteitszorg te bevorderen. Daartoe zijn veertien punten ontwikkeld: 1 Zorg voor consistentie in de doelstellingen van de onderneming ten aanzien van de verbetering van de productie, de producten, het gehele systeem en de dienstverlening, alsmede voor een plan om concurrerend te zijn en als bedrijf succesvol te blijven bestaan (‘management by objectives ‘). 2 Aanvaard deze filosofie. We leven in een nieuwe economische tijd. We kunnen niet meer accepteren dat er te laat wordt geleverd, of slecht werk wordt geproduceerd. 3 Schaf massa-inspectie af. Eis daarvoor in de plaats statistisch bewijs dat kwaliteit is ingebouwd, zodat er geen massa-inspectie meer nodig is. Leg de verantwoordelijkheid voor kwaliteit bij de productieafdelingen zelf. 4 Koop niet uitsluitend in op basis van prijsoverwegingen. Eis een statistische kwaliteitsgarantie en schakel toeleveranciers uit die zulke garanties niet kunnen geven. Verminder het aantal toeleveranciers, maar bouw met de overblijvende een optimale relatie op. S Spoor problemen in alle delen van de organisatie op en verbeter deze. 6 Pas moderne trainingstechnieken toe in het bedrijf. 7 Werk aan een moderne methode van toezicht houden op productiemedewerkers. Het accent in de verantwoordelijkheid van bazen en chefs behoort te liggen bij kwaliteit, niet bij hoeveelheid geproduceerde goederen. Reageer onmiddellijk als er fouten en andere tekortkomingen, statistisch onderbouwd, worden gemeld. 8 Neem angstgevoelens weg bij de mensen, zodat iedereen zich durft te uiten en optimaal kan werken. 9 Slecht de barrières tussen de afdelingen. De mensen in de research, ontwikkeling, verkoop, administratie, service en productie moeten samenwerken in een hecht team. 10 Werk met streefcijfers met betrekking tot productiviteit, maar lever daar de juiste methoden en gereedschappen bij. 11 Schaf werknormen af. die streefcijfers opleggen. 12 Versterk op alle manieren het element vaktrots. 13 Zet een krachtig en effectief programma op van scholing, herscholing en omscholing. 14 Maak een managementstructuur die gericht is op de krachtige nastreving en naleving van de voorgaande dertien punten.