De rechterlijke macht

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Na verzameling van de gegevens, het afwegen van de belangen en nadat de nodige adviezen zijn uitgebracht, dient het bestuursorgaan een beslissing te nemen. Art. 4:13 t/m 15 Awb geven voorschriften voor de termijn kantoorruimte huren amsterdam waarbinnen een beslissing op een aanvraag om een beschikking moet zijn genomen. Het is in het belang van de aanvrager om binnen een redelijke en duidelijke termijn uitsluitsel te krijgen over zijn aanvraag. Art. 4:13 Awb bepaalt dat een beschikking dient te worden gegeven binnen de termijn van het desbetreffende wettelijke voorschrift waarop de beschikking steunt, of kantoorruimte huren schiphol indien zo’n termijn ontbreekt, binnen een redelijke termijn.
• Voorbeeld Art. 46 lid 1 onder b Wonw bepaalt dat de beslissing op een aangevraagde bouwvergunning binnen twaalf weken na de aanvraag dient te worden gegeven.
Indien de bijzondere wet geen termijn bevat, dan geldt de redelijke termijn die art. 4:13 Awb noemt. Art. 4:13 lid 2 Awb bepaalt dat de redelijke termijn in ieder kantoorruimte huren leeuwarden geval na acht weken is verstreken. Op grond van art. 4:14 Awb is het bestuursorgaan bevoegd deze beslistermijn te verlengen, mits de aanvrager hiervan in kennis wordt gesteld. Overigens is het laten verlopen van deze termijnen voor het bestuursorgaan geen probleem, indien en voor zolang de aanvrager er geen probleem van maakt. Tegen onnodige vertragingen in de afhandelingstermijn staat rechtsbescherming voor de aanvrager open.
3.1 Algemene wet bestuursrecht 101
3.2 Rechtsbescherming tegen de overheid
Wanneer twee buren een juridisch geschil met elkaar hebben over bijvoorbeeld een erfafscheiding, dan is dat een geschil tussen twee particulieren. Kunnen ze hun geschil niet bijleggen, dan kunnen zij dit voorleggen aan de burgerlijke rechter. Deze is bij uitstek de aangewezen rechter om dit soort geschillen te beslechten. Art. 112 Gw omschrijft het aldus:
‘Aan de rechterlijke macht is opgedragen de berechting van geschillen over kantoorruimte huren groningen burgerlijke rechten en over schuldvorderingen.’
Indien de overheid en een burger met elkaar een geschil hebben, is dit geschil meestal van andere aard, omdat overheden normaal gesproken geen eigen belangen nastreven, maar gemeenschapsbelangen.