De psychofysica

De psychofysica van kansen Tot nog toe is onze bespreking uitgegaan van een Bernoulliaanse verwachtingsregel die zegt dat de waarde, of utiliteit, van een onzeker vooruitzicht wordt bepaald door de utiliteiten van de mogelijke uitkomsten bij elkaar op te tellen, waarbij elke uitkomst door haar waarschijnlijkheid wordt gewogen. Om dit flexplek huren amsterdam uitgangspunt te onderzoeken kunnen we opnieuw te raden gaan bij psychofysische intuïties. Stel u, met de waarde van de status-quo op nul gesteld, een gift in contant geld voor ogen, bijvoorbeeld een gift van 300 dollar, en ken aan deze gift flexplek huren schiphol een waarde van r toe. Stel u nu voor dat u alleen een lot voor een loterij krijgt die één enkele prijs van 300 dollar uitkeert. Hoe varieert de waarde van het lot als functie van de waarschijnlijkheid dat u de prijs wint? Afgezien van de utiliteit van het gokken op zich moet de waarde van een dergelijk vooruitzicht variëren tussen o (wanneer de kans op winst nihil is) en 1 (wanneer de winst van 300 dollar een zekerheid is). Intuïtie doet flexplek huren leeuwarden vermoeden dat de waarde van het lot geen lineaire functie is van de kans op winst, zoals door de verwachtingsregel wordt gesteld. In het bijzonder blijkt een toename van o tot 5 procent een groter effect te hebben dan een toename van 30 tot 35 procent, die weer kleiner lijkt te zijn dan een toename van 95 tot roo procent. Deze overwegingen wijzen op een effect met begrensde categorieën: een verandering van onmogelijkheid in mogelijkheid of van mogelijkheid in zekerheid heeft een grotere uitwerking dan een vergelijkbare verandering in het midden van de schaal. Deze hypothese ligt ten grondslag aan de curve in figuur 2, die het aan een gebeurtenis verbonden gewicht in beeld brengt als een functie van numerieke waarschijnlijkheid. Het meest saillante kenmerk van figuur 2 is dat beslissingsgewichten regressief zijn met betrekking tot waarschijnlijkheden. Behalve aan de uiteinden verhoogt een toename van 0,05 in de waarschijnlijkheid van winnen de waarde van het vooruitzicht
met minder dan 5 procent van de waarde van de prijs. Vervolgens onderzoeken we flexplek huren groningen de implicaties van deze psychofysische hypotheses voor voorkeuren bij riskante opties.
In figuur 2 zijn de beslissingsgewichten voor het grootste deel van het bereik lager dan de corresponderende waarschijnlijkheden. Het toekennen van een te laag gewicht aan matige en hoge waarschijnlijkheden in verhouding tot zekerheden draagt bij aan een afkeer van risico bij winsten door de aantrekkelijkheid van positieve gokken te verminderen. Hetzelfde effect draagt bij verliezen ook bij aan het opzoeken van risico door de afkeer van negatieve gokken te verzachten. Aan lage waarschijnlijkheden wordt echter een te groot gewicht toegekend, en zeer lage waarschijnlijkheden krijgen een uitzonderlijk overgewicht of worden volledig genegeerd, waardoor de beslissingsgewichten in dat gebied zeer onstabiel worden. Toekenning van een te groot gewicht aan lage waarschijnlijkheden leidt tot een omkering van het hiervoor beschreven patroon: het verhoogt de waarde van riskante gokken en versterkt de afkeer van een kleine kans op een ernstig verlies. Daarom zoeken mensen vaak risico in hun omgang met onwaarschijnlijke winsten en zijn ze afkerig van verlies in de omgang met onwaarschijnlijke verliezen. Op deze manier dragen de kenmerken van beslissingsgewichten bij aan de aantrekkelijkheid van loten en verzekeringspolissen.