De netwerkeconomie

De netwerkeconomie schept een nieuwe ‘economische geografie’, die haar aanhechtingspunten vindt in stedelijke agglomeraties, of, nauwkeuriger, in de zakendistricten daarbinnen. Zij vormen de centrale knooppunten in het systeem, de beheerscentra vanwaaruit de samenhangende activiteiten van de ondernemingsnetwerken worden geco├Ârdineerd, ge”innoveerd en beheerst. Want dat is globalisering: spreiding van economische activiteiten over de wereld met behoud van de centrale beheersmacht. De netwerkeconomie is hoogst kantoorruimte huren amsterdam selectief.
‘Aanzienlijke delen van de wereld zijn afgekoppeld van het nieuwe technologische systeem. ( …) Deze afgekoppelde gebieden ontwikkelen zieh discontinu, zowel in cultureel als in ruimtelijk opzicht. Het zijn de binnensteden in Amerika of de Franse banlieus, evenals de shanty towns in kantoorruimte huren schiphol Afrika ofhet achtergebleven platteland van China of India. 6
Deze gebieden hebben ‘hun relevantie voor het systeem verloren’ en hun inwoners teilen niet meer mee -Castells noemt ze ‘zwarte gaten van menselijke eilende in de wereldeconomie’. De tegenstelling tussen achtergebleven gebieden, vaak op het platteland, en de veelal stedelijke omgeving die aansluiting vindt bij de moderniteit, heeft altijd bestaan. Zij wordt fraai beschreven in Thomas Rosenbooms roman Publieke Werken. De ene verhaallijn speelt zieh af in het Amsterdam van eind 19e eeuw dat een snel proces van modernisering doormaakt. Het andere deel voltrekt zieh onder de turfstekers kantoorruimte huren leeuwarden┬áin Hoogeveen, toen de armsten der armen nog in plaggenhutten woonden. Het 19e-eeuwse armoedeprobleem – de ‘sociale queastie’ -kon uiteindelijk worden opgelost op nationale schaal, doordat de staat een beroep kon doen op de onderlinge solidariteit van de burgers. De eerste aanzetten tot de verzorgingsstaat werden gedaan in het Duitsland van Bismarck, de ‘ijzeren kanselier’, die van 1862 tot 1890 zijn kantoorruimte huren groningen land met vaste band regeerde. Realpolitiker als hij was, waren zijn overwegingen overigens meer van praktische dan van menslievende aard. ledere arbeider met uitzicht op een staatspensioen, zo redeneerde hij, betekent een revolutionair minder.