De Monumentenwet

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Om aan dit gevolg te ontkomen, bepaalt art. 54 Wonw dat een aanvraag bouwvergunning wordt aangehouden indien tevens een bouwvergunning op grond van de Monumentenwet is vereist. De aanhouding duurt totdat op de aanvraag voor een vergunning ingevolge de Monumentenwet onherroepelijk is beslist. Verlening van de winkel huren amsterdam bouwvergunning gelijktijdig met de monumentenvergunning is niet toegestaan, omdat tegen de laatste vergunning nog bezwaar en beroep mogelijk is (Pres. Rb. Zutphen, sector bestuursrecht, 20 oktober 1994, nr. 94/1971). ‘Onherroepelijk’ betekent in dit verband dat op alle bezwaren en beroepen tegen de monumentenvergunning moet zijn beslist voordat de winkel huren schiphol bouwvergunning kan worden verleend. Dat dit enige jaren in beslag kan nemen, wordt als een groot probleem ervaren.
Indien er sprake is van een beschermd stads- of dorpsgezicht op grond van de Monumentenwet, maar er nog geen bestemmingsplan is vastgesteld ter bescherming daarvan, dan dienen burgemeester en wethouders een aanvraag voor een bouwvergunning ook aan te houden indien er geen reden is om de bouwvergunning te weigeren. Deze aanhouding winkel huren leeuwarden van de aanvraag duurt totdat over de goedkeuring van een dergelijk bestemmingsplan onherroepelijk is beslist. Indien duidelijk is dat de bouwaanvraag niet strijdig is met het bestemmingsplan dat gericht is op het beschermde stads- en dorpsgezicht, dan kunnen burgemeester en wethouders de bouwvergunning verlenen nadat Gedeputeerde Staten hebben verklaard dat zij tegen het verlenen van de bouwvergunning geen bezwaar hebben (art. 51 Wonw).
Wet op de Ruimtelijke Ordening De bescherming van een stads- of dorpsgezicht dient te worden geƫffectueerd in een bestemmingsplan, aldus art. 36 Monw. Dit bestemmingsplan is een normaal bestemmingsplan als bedoeld in de WRO en komt tot stand volgens de procedure als in die wet geregeld. Het heeft ook exact dezelfde rechtsgevolgen en kent dezelfde rechtsbeschermingsmogelijkheden.
De hiervoor aangegeven relatie tussen Monumentenwet en Woningwet voor wat betreft de bouwvergunning komt overeen met de WRO voor wat winkel huren groningen betreft de aanlegvergunning. Art. 44 WRO bepaalt namelijk dat een aanlegvergunning moet worden geweigerd indien voor het werk of de werkzaamheid een vergunning ingevolge de Monumentenwet of een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening is vereist en deze niet is verleend.