De modelbouwverordening

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De modelbouwverordening bevat daarom voor de genoemde bouwwerken het verbod tot bouwen op een bodem die zodanig is verontreinigd dat schade of gevaar is te verwachten voor de gezondheid van de gebruikers. Alleen voor deze bouwwerken geldt de verplichting een winkel huren amsterdam onderzoeksrapport betreffende de bodemgesteldheid over te leggen. Dat staat in het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning dat landelijk regelt welke gegevens aanvragers van een bouwvergunning moeten indienen bij burgemeester en wethouders. Zij kunnen ontheffing van het overleggen van een bodemrapport geven als de gemeente zelf al deugdelijke informatie heeft winkel huren schiphol over de locatie.
Hoewel geen bodemrapport kan worden gevraagd bij licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken, kan toch dergelijk bouwen op verontreinigde bodem worden voorkomen door het aanhouden van de beslissing op de aanvraag bouwvergunning. Volgens art. 52a lid 1 Wonw moeten burgemeester en wethouders de beslissing op de aanvraag bouwvergunning niet alleen aanhouden indien er geen grond is om de vergunning te weigeren en uit het onderzoeksrapport blijkt dat de bodem ter plaatse van het bouwwerk ernstig verontreinigd is, maar ook als uit anderen hoofde een redelijk vermoeden bestaat van ernstige verontreiniging. Als dus de gemeente weet winkel huren leeuwarden of vermoedt dat er zulke bodemverontreiniging is, moet zij de beslissing op de aanvraag lichte bouwvergunning aanhouden. Art. 52a Wonw bepaalt dat het aanhoudingsbesluit binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag en het onderzoeksrapport moet worden genomen. Indien burgemeester en wethouders niet binnen die termijn beslissen en (uit het rapport) ernstige verontreiniging blijkt, is de aanhoudingsbeslissing van rechtswege genomen. Indien een geval van ernstige verontreiniging wordt vermoed, moet de bouwer dit melden aan winkel huren groningen Gedeputeerde Staten en daarbij de resultaten van nader onderzoek, de resultaten van een saneringsonderzoek en een saneringsplan inleveren. Gedeputeerde Staten moeten een beslissing nemen over het saneringsplan.