De ‘methode Lopez’

Het blijkt dat besparingen in het logistieke traject een enorme invloed op het eindresultaat van een onderneming kunnen hebben. Men spreekt hierbij ook wel van een hetboomeffect. Dat wil zeggen dat met een relatief kantoor huren zuidas geringe Hefboomeffect inspanning een groot resultaat bereikt kan worden. Zo blijkt dat besparing op de voorraden met €10 mln leidt tot een ROI van 16,67%. Hiervoor zal men mogelijk kosten moeten maken. Een verhoging van de indirecte kantoor huren per uur schiphol kosten met €1,5 min levert echter nog steeds een gelijk rendement van 15% op. Zie ook voorbeeld 3.5. Logistiek kan op veel gebieden een bijdrage leveren. Daarvoor is een koppeling met andere belangrijke bedrijfsfuncties nodig.
VOORBEELD 3.5 De ‘methode Lopez’
De overgang van Jose lgnacio Lopez de Arriortua van General Motors naar Volkswagen maakte heel wat los. De ‘methode Lopez’ deed opgang. De schrik van alle toeleveranciers eiste prijsverlagingen van kantoor huren per uur leeuwarden minstens 10%, terwijl tegelijkertijd de R&D-activiteiten op peil moesten worden gehouden. Lopez deed dit om de ROI van de
TUSSENVRAAG 3.7
betreffende bedrijven sterk te laten stijgen. Op zieh lukte dat ook wel. Het bleek echter later minder resultaat te hebben gehad, doordat de kwaliteit van de leveringen sterk gedaald was. Dit leverde weer gevolgkosten kantoor huren per uur groningen op in de vorm van garanties die nagekomen moesten worden. Het geeft ook gelijk aan waar de zwakte zit in het DuPont-schema.
Hoe zie je de relatie tussen het DuPont-schema en de doelstelling van logistiek, zoals omschreven in de definitie in hoofdstuk 1?
.0 Omzet- en winstbijdrage
Welke logistieke gevolgen kl11111e11 we 0111/enen aan 0111ze1- en wins/analyses?
Verkopers zijn gauw geneigd om het succes van hun inspanningen af te meten aan de omzetgegevens. Een nauwkeurige toewijzing van kosten vertelt ons dat omzet en winst niet altijd in dezelfde richting wijzen. We gaan eerst in op de omzetbijdrage en bespreken daarna de winstgevendheid van een product.
3.6.1 Omzetbijdrage van een product De praktijk leert dat in het geval men te maken heeft met een productiedistributiesysteem voor meerdere producten, er grote verschillen kunnen bestaan in de vraag-en omzetsnelheid per product. De bekende 80/20-regel 80/20-Regel (20% van de producten zorgt voor 80% van de omzet) is hier een voorbeeld van. Dit wordt ook wel de Pareto-analyse genoemd. In tabel 3.1 hebben we Pareto-analyse tien producten weergegeven met hun pri