De gewenste verbetering

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Als de gewenste verbetering van de luchtkwaliteit, zoals vastgelegd in het NSL, in een gebied niet wordt gehaald, moet dat leiden tot extra maatregelen of het vervallen van projecten. Om de voortgang te monitoren moeten winkel huren amsterdam gemeenten jaarlijks rapporteren aan het ministerie van VROM. Het vervangen van maatregelen of projecten blijft gedurende de loop van het programma in principe winkel huren schiphol mogelijk als deze: een gelijk of positiever effect op de luchtkwaliteit hebben; · binnen hetzelfde gebied plaatsvinden.
Het programma bevat te nemen maatregelen en effecten daarvan. Daarnaast zijn potentiële maatregelen genoemd in geval de geplande maatregelen niet het gewenste effect op de luchtkwaliteit hebben.
De bevoegde bestuursorganen (van Rijk, provincie en gemeente) dragen zorg voor de winkel huren leeuwarden tijdige uitvoering van de maatregelen die in het programma zijn genoemd of beschreven (art. 5.12 lid 9 Wm).
Andere bestuursorganen dan van het Rijk kunnen gezamenlijk een programma vaststellen dat gericht is op het bereiken van een in bijlage 2 opgenomen
9.3 Milieukwaliteitseisen 349
grenswaarde in een bij dat programma aan te wijzen gebied (art. 5.13 lid 1 Wm). Er moet sprake zijn van een (dreigende) overschrijding van een grenswaarde en het programma kan alleen betrekking hebben op andere gebieden dan in het nationale programma zijn aangewezen. Indien een programma is vastgesteld, moeten de bestuursorganen het uitvoeren (art. 5.13 lid 3 Wm). Indien voor een winkel huren groningen gebied als bedoeld in het eerste lid geen programma is vastgesteld, moeten de betrokken bestuursorganen niettemin onverwijld de redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen die er op gericht zijn de betreffende grenswaarde te bereiken (art. 5.13 lid 5 Wm).