De gemeentebesturen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De gemeentebesturen moeten zich aan de richtlijnen houden. De minister van VROM kan het gemeentebestuur een aanwijzing geven als deze onvoldoende voorrang geeft aan de huisvesting van mensen met lage inkomens winkel huren amsterdam die zijn aangewezen op de goedkope woningvoorraad. Een aanwijzing is eveneens mogelijk met betrekking tot de bij AMvB aangewezen categorie├źn woningzoekenden. De AMvB geldt hoogstens voor twee jaar en wordt alleen in bijzondere omstandigheden vastgesteld.
8.6.3 Relatie met andere wetgeving
De Huisvw heeft winkel huren schiphol raakvlakken met de Woningwet. De woonvergunning ingevolge de Huisvw moet niet worden verward met de woonvergunning volgens art. 60 Wonw. Eerstgenoemde vergunning heeft de rechtvaardige verdeling van woonruimte tot doel. Laatstgenoemde vergunning heeft ten doel om te voorkomen dat gebouwen die niet voor bewoning geschikt zijn daarvoor wel worden gebruikt.
8.7 Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
Achtereenvolgens komen aan de orde het doel en de instrumenten van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken winkel huren leeuwarden (Wkpb).
322 8 Overige wetten voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
8.7.1 Doel van de wet
Doel van de wet is vergroting van de kenbaarheid van publiekrechtelijke beperkingen ten aanzien van onroerende zaken. Onroerende zaken zijn vaak belast met beperkingen, die zowel van privaatals van publiekrechtelijke aard kunnen zijn. Een verleend recht van overpad is een privaatrechtelijke beperking voor de eigenaar ten aanzien van het vrije gebruik van zijn onroerende zaak. Ook op basis van het publiekrecht zijn onroerende zaken vaak met beperkingen belast.
De wet geeft in art. 1 sub a de volgende definitie van publiekrechtelijke winkel huren groningen beperking: 1 beperking van de bevoegdheid tot gebruik van of beschikking over een onroerende zaak of een recht waaraan die zaak is onderworpen, niet zijnde een privaatrechtelijke beperking, 2 schuldplichtigheid die rust op een onroerende zaak of een recht waaraan die zaak is onderworpen.