De civiele en strafrechtspraak

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Naast de civiele en strafrechtspraak bestaat er ook de administratieve rechtspraak. Hierbij gaat het om geschillen tussen de burger (als eiser) en een overheidsorgaan (als verweerder). De wijze van procederen in flexplek huren amsterdam deze administratiefrechtelijke geschillen is geregeld in de Awb. Naast de rechtbanken zijn er ook andere belangrijke rechtsprekende colleges, zoals de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Colleges van Beroep voor het Bedrijfsleven en de Centrale Raad van Beroep. Deze colleges spreken wel recht, maar behoren niet tot de rechterlijke macht in traditionele zin.
Gelet op zijn flexplek huren schiphol dubbelfunctie, namelijk adviseren inzake wetgeving en rechtspreken, kunnen bij de onafhankelijkheid van de Raad van State vraagtekens gezet worden, blijkt uit een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg van 28 september 1995 (Procola-arrest). Hoewel het geschil de Luxemburgse Raad van State betreft, is de uitspraak ook voor de Nederlandse situatie van belang, gelet op de vergelijkbare positie van de Nederlandse Raad van State. Het Hof is van oordeel dat in de flexplek huren leeuwarden context van een instituut als de Luxemburgse Conseil d’Etat het enkele feit dat bepaalde personen achtereenvolgens zowel adviseren als rechtspreken over hetzelfde feit, twijfel oproept inzake de structurele onpartijdigheid van het instituut. Over
2.2 Organen van de Nederlandse staat 39
het algemeen wordt aangenomen dat deze uitspraak slechts beperkte gevolgen voor de Nederlandse situatie heeft.
Kenmerkend voor rechters is, dat zij onafhankelijk zijn van de regering en Staten-Generaal. Zij worden benoemd (door de regering) voor het leven en hun salaris wordt bij wet vastgesteld. Zij kunnen niet worden ontslagen en gaan op hun zeventigste jaar met functioneel leeftijdsontslag. Rechters kunnen derhalve in vrijheid oordelen, ook over daden van staatsorganen.
Aan de orde komt de competentie van achtereenvolgens: de rechtbank; het gerechtshof; de Hoge Raad; de administratieve rechter; de tuchtrechter.
Afgesloten wordt met de organisatie van de rechterlijk macht.
Rechtbank De rechtbanken (19 in getal) behandelen in eerste aanleg alle civiele en strafzaken voor zover deze zaken niet aan een ander gerecht zijn opgedragen. Binnen de rechtbanken bestaan ‘sectoren kanton’. De kantonrechter van deze sector beslist over die zaken die voorheen tot de flexplek huren groningen bevoegdheid van de kantongerechten behoorde. Sinds de inwerkingtreding van de Awb is aan de rechtbank ook de kennisneming in eerste aanleg van administratieve geschillen toevertrouwd. In hoofdstuk 3 zal hierop dieper worden ingegaan.
Gerechtshof De gerechtshoven (5 in getal) fungeren als beroepsrechter tegen vonnissen van de rechtbanken.