De beschikking

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De aanvrager dient bij het indienen van zijn aanvraag alle gegevens te verschaffen die voor het beoordelen van de aanvraag nodig zijn en waarover hij zelf de beschikking heeft. Normaal gesproken zal het bestuursorgaan flexplek huren amsterdam dan voldoende zijn geïnformeerd. Als het bestuursorgaan twijfelt over de verstrekte gegevens of beschikt over andere afwijkende informatie, is het verplicht de aanvrager de kans te geven zijn zienswijze kenbaar te maken. De hoorplicht geldt niet als sprake is van een afwijking van de aanvraag die slechts van geringe betekenis voor de aanvrager kan zijn. Het komt nogal eens voor dat een aanvrager onvoldoende gegevens verstrekt.
•Voorbeeld Bij aanvragen van sociale uitkeringen of bij het doen van belastingaangiften komt flexplek huren schiphol het nogal eens voor dat onvoldoende inkomensgegevens worden verstrekt.
Naast de aanvrager van een beschikking, die per definitie als belanghebbende wordt aangemerkt, kunnen er ook andere belanghebbenden zijn. Art. 4:8 Awb legt aan het bestuursorgaan de verplichting op om een belanghebbende, die niet tevens de aanvrager van de beschikking is, in de gelegenheid te stellen om bedenkingen tegen de beschikking naar voren te brengen, indien: a de beschikking zou steunen op gegevens over feiten en belangen die de belanghebbende betreffen; en b die gegevens niet door de belanghebbende zelf ter zake zijn verstrekt. Dit heeft betrekking op het horen van andere personen dan de aanvrager.
• Voorbeeld Bij een gemeente wordt een vergunning gevraagd voor het houden van een flexplek huren leeuwarden houseparty in een woonomgeving. De direct omwonenden van de locatie dienen als belanghebbenden te worden beschouwd. Voordat het bestuur op de aanvraag beslist, dienen de omwonenden de gelegenheid te krijgen om zienswijzen naar voren te brengen.
Art. 4:8 Awb geldt ook voor beschikkingen die niet zijn aangevraagd, maar die het bestuursorgaan op eigen initiatief neemt. Ook in deze gevallen verplicht art. 4:8 Awb het overheidsorgaan om de belanghebbende te horen indien de verwachting bestaat dat de belanghebbende bedenkingen tegen het besluit zal hebben.
• Voorbeeld Een flexplek huren groningen bestuursorgaan overweegt om een bestuursdwangaanschrijving te doen tegen de eigenaar van een illegaal bouwwerk. Deze aanschrijving is een beschikking die niet door de belanghebbende eigenaar is aangevraagd. Het bestuursorgaan dient de eigenaar de gelegenheid te geven om op het voornemen tot de aanschrijving te reageren.