De administratieve rechter

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De bekendmaking geschiedt niet binnen twee weken maar (precies) zes weken na de vaststelling (art. 3.8 lid 4 Wro) indien door Gedeputeerde Staten of door (dan wel mede namens) de VROMinspecteur een kantoor huren ridderkerk zienswijze is ingediend en de gemeente deze niet volledig heeft overgenomen; of indien de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan daarin wijzigingen heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp, anders dan op grond van kantoor huren weert zienswijzen van Gedeputeerde Staten of de inspecteur.
In dat geval zenden burgemeester en wethouders na de vaststelling onverwijld het raadsbesluit langs elektronische weg aan Gedeputeerde Staten of de inspecteur.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn (van zes weken) afloopt. Op dat moment ontstaan dus rechten en plichten. Een aanvraag bouwvergunning die met het oude bestemmingsplan in strijd is maar met het nieuwe bestemmingsplan in overeenstemming is, moet dan dus worden verleend. Tegen het bestemmingsplan kan door kantoor huren barendrecht een belanghebbende beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien
152 4 Wet ruimtelijke ordening
beroep is ingesteld kan aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een voorlopige voorziening worden gevraagd, bijvoorbeeld om de inwerkingtreding van een onderdeel van het bestemmingsplan te schorsen. Door indiening van dit verzoek treedt dat gedeelte niet in werking (art. 8.4 lid 1 Wro) en mag de genoemde bouwvergunning niet worden verleend. Het onherroepelijke bestemmingsplan met toelichting moet door burgemeester en kantoor huren doetichem wethouders op de officiƫle gemeentelijke internetsite beschikbaar worden gesteld (art. 1.2.2 Bro).
Art. 6:13 Awb zegt dat geen beroep bij de administratieve rechter kan worden ingesteld door de belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht. Aldus is wel beroep mogelijk als de gemeenteraad is afgeweken van het ontwerpbesluit.