De aannemingsovereenkomst

De aannemingsovereenkomst is een resultaatsverbintenis. De aannemer verplicht zich om het werk tot stand te brengen. De meest zuivere vorm van een resultaatverbintenis in de bouw betreft de zogenoemde turn-key-opdracht. Bij deze vorm verzorgt de aannemer zowel het ontwerp als de uitvoering. In deze gevallen is de aannemer volgens kantoor huren amsterdam de wet gehouden tot oplevering van een werk dat voldoet aan de eisen van goed en deugdelijk vakwerk en daarboven beantwoordt aan de eventuele nadere kwaliteitseisen kantoor huren schiphol die de opdrachtgever bij verlening van de opdracht mocht hebben gesteld. Vaker komt het echter voor dat de opdrachtgever zorgt voor het ontwerp en dit ontwerp de aannemer laat uitvoeren. In dit geval is de aannemer tot niet meer gehouden dan tot uitvoering van het werk zoals dat op bestek en tekening staat aangegeven en – eventueel – door aanwijzingen van de bedrijfsruimte huren in leeuwarden directie nog nader wordt bepaald. In deze situatie heeft de aannemer immers geen volledige zeggenschap over de uiteindelijke kwaliteit van het op te richten bouwwerk, aangezien die kwaliteit mede afhankelijk zal zijn van de kwaliteit van het ontwerp, eventueel voorgeschreven materialen en onderaannemers, alsmede tijdens de uitvoering gegeven kantoorruimte te huur in groningen ¬†aanwijzingen. Om te voorkomen dat de deskundige kennis van de aannemer verloren gaat tijdens het bouwproces heeft de aannemer wel een waarschuwingsplicht. Deze waarschuwingsplicht betekent dat de aannemer verplicht is te waarschuwen voor redelijkerwijs door hem als zodanig te onderkennen ontwerpfouten of onjuiste aanwijzingen. Verzuim van de waarschuwingsplicht door de aannemer maakt hem in beginsel schadeplichtig. Uit voorgaande blijkt dat het werk of het resultaat dat de aannemer dient te leveren tot in detail en op een eenduidige wijze moet worden omschreven. Alleen wanneer dit het geval is, zijn alle partijen in staat zich aan hun afspraken te houden. De UAV 1 989 biedt op dit punt uitkomst. Onder het werk wordt in de UAV 1 989 verstaan: ‘het uit te voeren werk of de te verrichten levering’. Het werk wordt in het bestek beschreven. Het bestek is gedefinieerd als: ‘de beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen, de voor het werk geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing’. Het is de taak van het projectteam om in de voorbereidingsfase zorg te dragen voor de totstandkoming van het bestek. Het is hierbij niet uitgesloten dat er tegenstrijdigheden ontstaan in de verschillende onderdelen van het bestek. Wanneer men in de praktijk met tegenstrijdigheden in het bestek te maken krijgt hanteert de UAV 1 989 de volgende rangorde: 1. een nieuw geschreven of getekend document gaat voor een oud geschreven of getekend document. Dit impliceert dat het projectteam moet zorgen voor een goed beheer van de documenten voor en tijdens de uitvoering van het werk; 2. de beschrijving gaat voor de tekening. Dit impliceert dat voortdurend moet worden gekeken of de beschrijving wel overeenkomt met de tekeningen. In de praktijk is het immers zo dat het werk uiteindelijk door de bouwvakkers vanaf tekening wordt gerealiseerd; 3. een bijzondere regeling gaat boven een algemene regeling.