Burgemeester en wethouders

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Burgemeester en wethouders kunnen in plaats van aanhouden in bepaalde gevallen toch de bouwvergunning verlenen. Het bouwplan moet niet in strijd zijn met het in voorbereiding zijnde, ter bescherming van het winkel huren amsterdam beschermde stads-of dorpsgezicht strekkende bestemmingsplan, een projectbesluit daaronder begrepen. Is het bouwplan daarmee niet in strijd, dan kunnen burgemeester en wethouders direct de bouwvergunning verlenen. Is het bouwplan daarmee wel in strijd, dan dient de procedure in winkel huren schiphol afdeling 3.4 Awb te worden gevolgd (art. 51 lid 3 en 50 lid 4 Wonw). Alvorens te besluiten op de aanvraag horen burgemeester en wethouders de Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten. Van het besluit wordt onverwijld mededeling gedaan aan deze dienst (art. 51 lid 3 Wonw). Tegen een bouwvergunning in strijd met het belang van het behoud van het monument of het beschermde stad- of dorpsgezicht kan de dienst dan beroep instellen bij de rechtbank en om een voorlopige voorziening winkel huren leeuwarden verzoeken (bijvoorbeeld schorsing) bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.
Ad 4 Milieuvergunning Veel bouwplannen houden het oprichten of veranderen in van een inrichting waarvoor een vergunning vereist is op grond van de Wet milieubeheer; enkele bouwplannen behoeven een vergunning op grond van de Kernenergiewet. De beslissing op de aanvraag bouwvergunning voor de genoemde bouwplannen (het betreft bedrijven) moet worden aangehouden. Er mag niet worden aangehouden als de bouwvergunning geweigerd moet worden (art. 52 lid 1 Wonw). In drie gevallen is er voldoende zekerheid over de uitslag van de aanvraag om de Milieu- of Kernenergiewetvergunning en is er geen noodzaak om de beslissing op de aanvraag bouwvergunning langer aan te houden: 1 Indien de beschikking op de aanvraag vergunning is gegeven, over het ontwerp van de beschikking geen zienswijzen naar voren zijn gebracht en de beschikking niet afwijkt van dat ontwerp zal de beschikking in het al
272 6 Woningwet: nieuwbouw
gemeen in geval van beroep in stand blijven: dan is geen aanhouding meer nodig. De aanhouding eindigt dan op de dag waarop burgemeester en wethouders een afschrift van de beschikking van het bevoegde gezag winkel huren groningen hebben ontvangen. In veel gevallen zijn burgemeester en wethouders zelf bevoegd gezag. 2 Indien de beschikking nog niet is gegeven of een zienswijze is binnengekomen of de beschikking afwijkt van het ontwerp, eindigt de aanhouding na afloop van de zeswekentermijn waarbinnen beroep tegen de Milieu- of Kernenergiewetbeschikking kan worden ingesteld. Daags na afloop van de beroepstermijn van zes weken treedt de beschikking volgens art. 20.3 Wet milieubeheer in werking. 3 Indien binnen deze zeswekentermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend en daarop is beslist, eindigt eveneens de aanhouding.