Bestaand Marktpenetratie

Gerelateerde afbeelding

Opstellen van strategische alternatieven
Indien de doelstellingen niet gehaald zullen worden, zal een organisatie een opstelling alternatieven moeten maken van de alternatieven die de organisatie ten behoeve van haar voortbestaan kan inzetten. Bij deze kantoorruimte huren amsterdam stap wordt voortgebouwd op informatie die voortkomt uit het omgevingsonderzoek en het sterkte/ zwakteonderzoek.
Ans off
Op basis van deze twee deelonderzoeken, waaruit de kansen en bedreigingen vanuit de omgeving en de sterke en zwakke punten vanuit de organisatie naar voren komen, moet een organisatie nu een opstelling maken van de mogelijkheden die benut kunnen worden. Mogelijkheden kantoorruimte huren schiphol moeten eerst getoetst worden aan hetgeen een organisatie ook werkelijk kan.
Stel, er is een mogelijkheid voor een nieuw product in de markt (kans). Als hiervoor geavanceerde technische kennis noodzakelijk is (voorwaarde), terwijl het bedrijf tot nu toe weinig aan onderzoek heeft besteed (zwak punt), kan deze mogelijkheid waarschijnlijk toch niet door dit bedrijf worden benut. Stel in een ander geval dat er een kans is om een afzetvergroting te realiseren in een nieuw marktgebied (kans), kantoorruimte huren leeuwarden bijvoorbeeld in Duitsland, waarvoor het opzetten van een dealernet noodzakelijk is, terwijl daarbij tevens een grote
investering in een centraal distributiebedrijf nodig is (voorwaarden). Als de financiële middelen echter beperkt zijn (zwak punt). kan deze mogelijkheid, althans in deze vorm, niet worden benut. Wellicht wel in de (gewijzigde) vorm van partiële samenwerking met een ander bedrijf dat al veel langer producten langs een reeds bestaand dealernet afzet. Als dit bedrijf bovendien nog wat extra financiële middelen zou hebben, kan met des te meer kracht de afzet op deze markt ter hand worden genomen.
Een organisatie heeft verschillende groeimogelijkheden. Een bekende opsomming van strategische alternatieven is in Ansoffs product-marktmatrix le plaatsen (zie figuur 4. 15).
In deze product-marktmatrix zijn de verschillende groeimogelijkheden kantoorruimte huren groningen voor een organisatie weergegeven. Groei vanuit een bestaande uitgangspositie ten aanzien van product of markt wordt expansie genoemd. Van diversificatie is sprake als een organisatie zich gaat begeven op nieuwe markten met nieuwe producten.
In deze paragraaf zullen nu strategische alternatieven worden uiteengezet en verduidelijkt met voorbeelden, en wel in drie groepen: 1 alternatieven binnen de huidige activiteiten (marktpenetratie); 2 alternatieven op het vlak van nieuwe activiteiten: • productontwikkeling; • marktontwikkeling; • diversificatie; 3 afbouw van activiteiten.