Besluit, beschikking en aanvraag

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Besluit, beschikking en aanvraag Art. 1:3 Awb bepaalt dat onder een besluit moet worden verstaan een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, flexplek huren amsterdam inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Onder beschikking wordt verstaan: een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan (art. 1:3 lid 2 Awb). Onder aanvraag wordt verstaan: een verzoek van een belanghebbende om een besluit te nemen (art. 1:3 lid 3 Awb).
Bestuurshandelingen, flexplek huren schiphol feitelijke handelingen en rechtshandelingen Bestuurshandelingen zijn handelingen die door bestuursorganen worden verricht. Zij kunnen schematisch worden ingedeeld als in figuur 3.1. Bestuurshandelingen kunnen worden onderverdeeld in feitelijke handelingen en rechtshandelingen. Feitelijke handelingen van het bestuur zijn handelingen die niet gericht zijn op rechtsgevolgen.
•Voorbeeld Feitelijke handelingen: het aanleggen van een weg, het plaatsen van een flexplek huren leeuwarden verkeersbord, het bouwrijp maken van grond enzovoort.
Rechtshandelingen zijn handelingen die gericht zijn op rechtsgevolgen, dat wil zeggen: handelingen waaraan het recht gevolgen verbindt. Bestuurshandelingen
Feitelijke handelingen Rechtshandelingen
• Voorbeeld
P riva atrec hte 1 ij ke rechtshandelingen
Publiekrechtelijke rechtshandelingen
Besluiten van algemene strekking
• algemeen verbindende flexplek huren groningen voorschriften • plannen • beleidsregels Privaatrechtelijke rechtshandeling: de verkoop door de gemeente van een bouwterrein aan een particulier.
‘Besluiten’ zijn publiekrechtelijke rechtshandelingen. Het meest voorkomende besluit is de ‘beschikking’. Het aantal beschikkingen dat jaarlijks wordt afgegeven is gigantisch.
• Voorbeeld Bij beschikkingen moet worden gedacht aan belastingaanslagen, huursubsidiebeschikkingen, het toekennen van sociale uitkeringen, bouwvergunningen, milieuvergunningen, rijbewijzen enzovoort.
Ook het weigeren om een bepaalde beschikking te geven, dient als een beschikking te worden opgevat.
De andere categorie besluiten zijn de besluiten van algemene strekking: algemeen verbindende voorschriften, plannen en beleidsregels.