Bedrijfsruimte huren Utrecht

Bedrijfsruimte huren in Utrecht

Bedrijfsruimte huren in Nederland

1. Beschrijf de inspectiemethode Gebouw in GebruikAnalyse (GGA). 2. Beschrijf de RGDBOEI® inspectiemethodiek. 3. Beschrijf de inspectiemethode ConditieMeting (CM). 4. Waarom worden gebreken naar ernst gerangschikt? 5. Waarom worden gebreken naar omvang gerangschikt? 6. Waarom worden gebreken naar intensiteit gerangschikt? 7. Beschrijf aan de hand van een zelfbedacht voorbeeld hoe de kwaliteitsscore van een bouwdeel wordt bepaald. 8. Waarom vindt naast het bepalen van de kwaliteit een risico-inventarisatie plaats? 9. Welke detailniveaus van de inspectie zijn er te onderscheiden? Som per detail­niveau de voordelen en de nadelen op. 10. Geef een opsomming van inspectiehulpmiddelen en geef per inspectiehulpmiddel de functie ervan aan. 11. Geef een opsomming van persoonlijke beschermingsmiddelen en geef aan in welke situatie deze moeten worden gebruikt. 12. Wanneer kiest men voor correctief of preventief onderhoud? 13. Noem de elementaire onderhoudsregels en licht deze toe. 14. Gegeven het volgende onderhoudsconcept: - kosten voor het vervangen van een materiaal X zijn € 30.000; het materiaal kent een levensduur van 15 jaar; - onderhoud om de 3 jaar; kosten onderhoudsbeurt € 500 per keer. Voer een jaarkostenberekening uit van het gegeven onderhoudsconcept. 1. Vastgoedmanagement op ontwikkelingsvlak / tactisch-operationeel niveau 1. Wat is ontwerpen? 2. Beschrijf kort de basiscyclus van het ontwerpproces. 3. Waarom is het beheersen van het ontwerpproces noodzakelijk? 4. Noem en beschrijf de twee sleuteldocumenten nodig om het ontwerpproces te beheersen. 2. Vastgoedmanagement op uitvoeringsvlak / operationeel niveau 1. Welke beheeractiviteiten zijn op het uitvoeringsvlak te onderkennen? Geef van elke beheeractiviteit een kernachtige beschrijving. 2. Benoem en beschrijf de aandachtsgebieden van de relatiebeheerder. Kunt u zelf nog enkele aandachtsgebieden van de relatiebeheerder opsommen en tevens toe­lichten waarom deze belangrijk zijn? 3. Benoem en beschrijf de aandachtsgebieden van de vastgoedbeheerder. Kent u zelf nog enkele van deze aandachtsgebieden en kunt u toelichten waarom deze belang­rijk zijn? 4. Wat houdt hostmanship in? 5. Van verkoop in verhuur, wanneer zou je dat doen? 6. Benoem en beschrijf de aandachtsgebieden van de financieel en administratief beheerder. Kunt u zelf nog enkele van deze aandachtsgebieden opsommen en het belang ervan toelichten?

Bedrijfsruimte huren voor logistiek

1. Programmeringsvlak / tactisch niveau 1. Beschrijf het plan van aanpak om te komen tot een meerjarenbeheerplan. 2. Wat is de aanleiding tot het opzetten en actualiseren van meerjarenbeheerplannen? 3. In welk document legt men de gewenste toestand van het vastgoed vast? 4. Wat is de functie van het PvE-I? 5. Licht de opzet van een PvE-I toe. 6. Hoe wordt de karakteristiek van de te huisvesten doelgroep beschreven? 7. Wat wordt bedoeld met eisen aan het ontwerp? 8. Aan welke randvoorwaarden moet een meerjarenbeheerplan voldoen? 9. Op welke wijze wordt de gewenste kwaliteit van vastgoed vastgelegd? 10. Op welke wijze wordt de feitelijke toestand en beleving van het vastgoed vastge­legd? 11. Wat wordt bedoeld met huisvestingssatisfactie? 12. Wat kan worden gedaan met de resultaten van het huisvestingssatisfactieonder- zoek met betrekking tot de gewenste kwaliteit van het vastgoed? 1. Vastgoedmanagement op beleidsvlak / strategisch niveau 1. Wat is een strategische planning? 2. Wat is een SWOT-analyse? 3. Beschrijfvastgoedportefeuillemanagement. 4. Op welke wijze krijgt u zicht: huurders en vastgoed 5. Portefeuillemanagement: beschrijf het principe van een marktanalyse op basis van concurrentiekracht en aantrekkelijkheid van de markt. 6. Beschrijf het generieke vastgoedportfoliomodel. 7. Welke portfoliobouwstenen kent u? 8. Welke portfoliobouwstenen hanteert de belegger en welke bedrijfsruimte huren in Utrecht de huisvestingsmananger? 9. Geef de definitie voor rendement, direct rendement en indirect rendement. 10. Geef de definitie van de BAR en NAR. 11. Wat is de VastgoedKwaliteitsMeetlat? 12. Wanneer en hoe wordt de VastgoedKwaliteitsMeetlat ingezet? 13. Hoe meten we de huisvestingssatisfactie?