Waarde van een bedrijf

Gerelateerde afbeelding

Bedrijfsovername vereist meestal een forse investering ineens. De startende ondernemer zal in geval van ‘koop’ van een reeds bestaand bedrijf goed moeten nagaan wat het betreffende bedrijf echt voorstelt. Soms kantoorruimte huren amsterdam dient men bedacht te zijn op verlies van klanten bij het overgaan van een bedrijf in andere handen, soms is het productenpakket aan vernieuwing toe, of worden essentiële bedrijfsfuncties als marketing en verkoop, productie en inkoop niet adequaat vervuld. In toenemende mate is er kantoorruimte huren schiphol de laatste jaren sprake van zogenoemde management buyouts. In deze gevallen wordt een onderneming overgedragen aan de directie van dat bedrijf; vaak met behulp van ‘venture’ kapitaal van (particuliere) participatiemaatschappijen. Soms is ook het personeel bij zo’n transactie betrokken. Zo worden ook wel bedrijven, na herbezinning van concerns (zoals Elsevier of Unilever) op kernactiviteiten, afgestoten en verzelfstandigd (of aan andere bedrijven overgedaan). Zo zal naar verwachting ook intrapreneurship in belang toenemen. Hierbij richt een individu of groep individuen afkomstig uit een bestaand bedrijf kantoorruimte huren leeuwarden een nieuw bedrijf op met behulp van middelen van dat bestaande bedrijf. 40% van de nieuwe bedrijven die op deze manier ontstaat, heeft een innovatief karakter.
Bedrijfsopvolging geeft de (potentiële) starter de gelegenheid kennis van zaken op te doen en gebruik te maken van de relaties van de vertrekkende ondernemer.
Waarde van een bedrijf Als men een bedrijf wil overnemen of via geleidelijke opvolging de bedrijfsleiding gaat overnemen is het, in gevallen waarin het bedrijf in particuliere handen is, van belang te weten wat het bedrijf kantoorruimte huren groningen redelijkerwijs waard is. Inbreng van deskundigheid van de accountant en van de zijde van de bank zijn hierbij zeker van betekenis. De overnameprijs is te zien als optelsom van het eigen vermogen van de onderneming en de eventueel te betalen goodwill.

Europese ondernemingsraad

Gerelateerde afbeelding

Zo heeft de Europese ondernemingsraad het recht op informatie over grensoverschrijdende ontwikkelingen en over activiteiten die gevolgen hebben kantoorruimte huren amsterdam voor vestigingen in verschillende Europese landen, zoals fusies of bedrijfssluitingen. Elke lidstaat heeft de vrijheid de wetgeving naar eigen inzicht aan te scherpen. Multinationals moeten zich houden aan de wet in het land waar hun Europese hoofdkantoor is gevestigd.
Medezeggenschapsstructuren in kantoorruimte huren schiphol Europa: grote verschillen In de structurering van de arbeidsverhoudingen op ondernemingsniveau zijn tussen de EUlidstaten – ondanks de EU-richtlijn van 22 september 1994 -grote verschillen te herkennen. Deze verschillen zullen het instellen van de Euro-OR en het functioneren ervan zeker nog langdurig compliceren (zie ook subparagraaf 3.4.4).
Deel 1 MANAGEMENT EN MAATSCHAPPIJ
Verschillen in kantoorruimte huren leeuwarden industriële democratie tussen een aantal Europese landen kunnen als volgt worden gekarakteriseerd:
Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Luxemburg (N-W Europees model) wettelijke regelingen van medezeggenschap in de onderneming; medezeggenschapsorgaan: de ondernemingsraad met meer (D) of minder (NL) invloed via de Raad van Commissarissen (RvC) en Raad van Bestuur (RvB); instemmingsrecht: sociale onderwerpen kantoorruimte huren groningen informatie- en adviesrecht: economische en organisatorische aangelegenheden.
Via vertegenwoordigers in RvC en RvB is de werknemersinvloed verhoudingsgewijs groot.
Engeland en Ierland (Brits model) geen wettelijke regelingen van medezeggenschap in de onderneming (voluntarisme); medezeggenschapsorgaan: de vakbond in de figuur van de ‘shopsteward’; geen instemmingsrechten: via onderhandelingen wordt inspraak bereikt over sociaal beleid en economische aangelegenheden (inclusief de arbeidsvoorwaarden).
Zweden, Denemarken, Noorwegen en Finland (N-W Europees/Brits model) wettelijke regelingen van medezeggenschap in de onderneming; medezeggenschapsorgaan: de vakbond in de figuur van de ‘shopstewards’, en werknemersvertegenwoordiging in de Raad van Commissarissen; instemmingsrecht: organisatie van de productie, het sociale beleid, fondsbeheer (inclusief de arbeidsvoorwaarden); geen stemrecht hebben de vakbondsvertegenwoordigers in de RvB; informatie- en adviesrecht: economische aangelegenheden.

Functie van organisatiecultuur

Gerelateerde afbeelding

Organisatiecultuur is belangrijk omdat dit het organisatieleven in zekere zin voorspelbaar en overzichtelijk maakt, een band schept tussen leden van een kantoor huren amsterdam organisatieonderdeel en bijvoorbeeld ook maakt dat er niet van geval tot geval steeds nieuwe beslissingen moeten gemeenschappelijke worden genomen. Organisatiecultuur kunnen we beschouwen als de gemeenschappelijke verstandhouding verstandhouding van de leden van en de belanghebbenden bij een organisatie. Waar verstandig handelen in organisaties van belang is, daar is het ook zaak te letten op organisatiecultuur. Ogenschijnlijk is deze ‘zacht’ en ‘ongrijpbaar’, maar uit ze zich in de ‘harde’ leerschool van organisatiegedrag, onder kantoor huren schiphol andere door aanwijzingen, vormen van beloning en ‘straf’, in tradities en gewoonten en in de normen en regels die op de verschillende niveaus van de organisatie of binnen verschillende organisatie-eenheden gelden, bijvoorbeeld in productie ten opzichte van marketing en verkoop. De cultuur van een organisatie uit zich ook in het al of niet gebruiken van voornamen, in de huisvesting en huisstijl, in de communicatie tussen kantoor huren leeuwarden organisatieleden, de wijze waarop klanten worden behandeld, de mate van werkinzet van mensen op een afdeling, de kleding die men draagt, de taal die men gebruikt, het op tijd zijn. Oog hebben voor deze ‘uiterlijkheden’ is dus belangrijk om een organisatie en de daarin ‘vastliggende’ verhoudingen te leren kennen.
Organisatiecultuur is de gemeenschappelijke verstandhouding van de leden van een bedrijf over hoe het in hun organisatie dagelijks toegaat. Organisatiecultuur, in termen van gemeenschappelijke verstandhouding, blijkt veel te maken te hebben met het geheel van leerervaringen uit het verleden van de organisatie.
In de structuur en strategie kantoor huren groningen van een organisatie blijken bijvoorbeeld de soms onuitgesproken ideeën, die de machthebbers in een organisatie hebben over invloed en machtsuitoefening, tot uitdrukking te komen. Deze zijn uiterst bepalend voor beslissingen over wie verantwoordelijkheid (mogen) dragen en de wijze waarop een organisatie reageert op de situaties in de externe omgeving.

MANAGER EN MANAGEMENT

Gerelateerde afbeelding

Middle management en (uitvoerend) eerstelijnsmanagement De grootste groep managers is de laag onder het topmanagement van de organisatie. Dit is het middle management: alle leidinggevenden onder het topmanagement. Het middle management is belangrijk, aangezien het uitvoering moet geven aan het algemeen beleid en ook veelal direct kantoor huren amsterdam leiding moet geven aan de uitvoerenden.
De belangrijkste taken van middle managers zijn: leidinggeven aan en sturing van activiteiten; operationele beslissingen nemen; doorgeven van informatie top-down en bottom-up; plannen; organiseren van de werkzaamheden; motiveren van medewerkers; onderhouden van interne en externe contacten; rapporteren; nieuwe activiteiten genereren.
Gelet op de tendens bij het topmanagement om over te gaan tot decentralisatie van kantoor huren schiphol bevoegdheden komen er steeds meer beleidsformulerende taken te liggen bij het hogere middle management. Het middle management heeft in organisaties waar het gaat om het doorvoeren van veranderingen een sleutelpositie. Immers, het topmanagement kan prachtige plannen bedenken, het middle management zal deze moeten overbrengen aan de medewerkers kantoor huren leeuwarden en hen hiervoor moeten motiveren.
Managers en soorten van beslissingen
Eerder in dit hoofdstuk hebben we vastgesteld (subparagraaf 1.3.J) dat alle managers een zekere hoeveelheid van hun tijd besteden aan besluitvormende activiteiten. In de vorige paragraaf hebben we geconstateerd dat er binnen organisaties verschillende managementniveaus te onderscheiden zijn. Nu gaan we de koppeling maken tussen de plaats van een manager in de organisatie en de aard van de te nemen beslissingen, alsmede de mate van tijdsbesteding aan kantoor huren groningen besluitvormende activiteiten. Overigens is het nemen van besluiten een zo belangrijk element van managementactiviteiten, dat we aan dit onderwerp een apart hoofdstuk ( S) zullen wijden.
Het aantal te nemen beslissingen in organisaties is groot en verschillend van aard. In het managementproces zijn in beginsel drie soorten beslissingen te onderscheiden: strategische beslissingen; organisatorische en tactische beslissingen; operationele beslissingen.

Priority Management

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Prijs voor het rommeligste bureau Priority Management houdt dit jaar voor de tweede maal de verkiezing van het rommeligste bureau in Nederland. Priority Management is een bedrijf dat gerichte trainingen geeft om de prestaties op het werk te verbeteren. De verkiezing, in het kantoor huren amsterdam kader van de internationale ‘Clean offyour desk day’ moet de wantoestanden op sommige bureaus aan het licht brengen. Grote stapels papieren op een bureau gelden volgens de organisatie zeer ten onrechte nog altijd als een bewijs van de grote hoeveelheid werk die door de eigenaar verzet wordt. Terwijl kantoor huren schiphol een rommelig bureau juist slecht is voor de productiviteit en aanleiding geeft tot stress. Uit onderzoeken is gebleken dat veel mensen in managementfuncties en andere informatieverwerkers voor meer dan dertig uur per week op hun bureau hebben liggen. Het kost hem gemiddeld drie uur om daarin wegwijs te worden. De winnaar van de verkiezing zal door Priority Management worden beloond met een gepaste prijs: een gratis management training ter waarde van €750. iedereen kan zichzelf of kantoor huren leeuwarden een ander laten meedingen naar de prijs door een foto of een beschrijving van het bureau samen met de gegevens van de eigenaar op te sturen.
Bron: Noordhollands Dagblad, 28 december l 994 (bewerkt)
Organisatie en organiseren In bedrijven of instellingen werken mensen met elkaar samen en worden technische en financiële middelen gebruikt om kantoor huren groningen bepaalde doelstellingen te bereiken. Een organisatie is elk samenwerkingsverband waarin mensen bewust relaties met elkaar aangaan om daardoor gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken. Deze doelen kunnen vaak het beste en het snelste door een gezamenlijke inspanning worden bereikt en dikwijls niet of nauwelijks als men als individu alleen blijft handelen.

De toevallige observaties

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De toevallige observaties in de gang waren soms net zo verhelderend als het formele experiment. Ik deed een belangrijke ontdekking toen ik toevallig de pupillen bekeek van een vrouwelijke proefpersoon die kantoorruimte huren amsterdam tussen twee opgaven in zat. Ze leunde nog steeds tegen de hoofdsteun, dus ik kon haar ogen goed bekijken terwijl ze een praatje met de onderzoeker maakte. Ik merkte dat de pupil klein bleef en tijdens het praten en luisteren niet echt van grootte veranderde. In tegenstelling tot de taken van het experiment vereiste een gesprek over koetjes en kantoorruimte huren schiphol kalfjes kennelijk weinig tot geen mentale inspanning – niet méér dan het onthouden van twee tot drie cijfers. Een echt eurekamoment: ik besefte dat de taken die we voor het experiment hadden bedacht, uitzonderlijk veel inspanning vereisen. Er begon zich een beeld in mijn hoofd te vormen: mentale inspanning (vandaag de dag zou ik dit Systeem 2 noemen) wordt normaal gesproken op wandeltempo uitgevoerd, soms onderbroken kantoorruimte huren leeuwarden door looppas en zeer zelden door een snelle sprint. De oefeningen Plus-r en Plus-3 zijn sprints, een gesprekje om de tijd te verdrijven is een rustige wandeling. We ontdekten dat mensen die een mentaal sprintje trekken, in wezen een blinde vlek ontwikkelen. De schrijvers van The Invisible Gorilla maakten de gorilla ‘onzichtbaar’ door de proefpersonen een veeleisende mentale taak te laten verrichten. In het experiment Plus-r ontdekten we ook een blinde vlek, hoewel minder ingrijpend. Onze kantoorruimte huren groningen proefpersonen werden tijdens het manipuleren van de cijferreeksen aan een reeks van snel flikkerende letters blootgesteld.5 We gaven de proefpersonen de instructie om de taak Plus-r prioriteit te geven, maar ook om na elke cijferreeks aan te geven of ze de letter K hadden zien verschijnen. De voornaamste ontdekking was dat het vermogen om de letter K waar te nemen en te noemen in de loop van de tien seconden van de proef veranderde. De proefpersonen misten de letter nooit aan het begin of het einde van de taak, maar slechts de helft merkte de letter op halverwege de proef, toen de mentale inspanning het intensiefst was (hoewel uit onze beelden bleek dat ze direct naar de letter keken). Dit (on)vermogen om de letter te detecteren volgde hetzelfde omgekeerde V-patroon als de pupilverwijding. Deze correlatie was geruststellend: de pupil bleek een goede maatstaf voor de fysieke prikkel die gepaard gaat met mentale inspanning. We konden de pupil nu gebruiken als instrument om processen in onze hersenen in kaart te brengen.

Toepassing van bestuursdwang

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In principe heeft de burger er recht op dat de overheid handhavend optreedt tegen overtreding van haar voorschriften: De Afdeling bestuursrechtspraak heeft als oordeel: ‘Indien door een belanghebbende derde uitdrukkelijk is verzocht 9m tegen de illegale situatie op te treden, kan van handhavend optreden alleen in bijzondere gevallen worden afgezien’ (ABRvS 6 april 1999, nr. H.01.98.1327). Zo’n bijzonder geval doet zich voor indien concreet zicht bestaat op kantoorruimte huren amsterdam legalisering op korte termijn van een geconstateerde illegale situatie. Toepassing van bestuursdwang is in deze situatie onredelijk.
Wanneer de overheid wordt geconfronteerd met een illegale situatie en afziet van het toepassen van bestuursdwang, gebeurt er in feite niets: de illegale situatie wordt gedoogd. Wanneer wordt verzocht om toepassing kantoorruimte huren schiphol van bestuursdwang en de overheid besluit bij een afweging van belangen expliciet ervan af te zien, wordt dit beschouwd als een actief gedogen. Vaak wordt er bij de overheid bewust en beleidsmatig gedoogd en geeft men gedoogbeschikkingen af. Tegen zo’n beschikking staan de normale rechtsbeschermingsmogelijkheden van de Awb open. . Passief gedogen is te beschouwen als een (impliciete) weigering om bestuursdwang toe kantoorruimte huren leeuwarden te passen. Op basis van de Awb is dit te beschouwen als een weigering om te beschikken. Aangezien zo’n weigering gelijkstaat met een be
118 3 Bestuursrecht algemeen
sluit, kan een belanghebbende tegen ‘het passief gedogen’ een bezwaarschrift indienen en in beroep gaan. De rechter zal het gedogen van de overheid toetsen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
•Voorbeeld Een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak illustreert enkele aspecten die verband houden met het toepassen van bestuursdwang. De casus was als volgt. Burgemeester en wethouders deelden mee dat zij onder nader aangegeven voorwaarden instemden met het plan van aanpak tot wijziging van een nertsenfokkerij en dat zij op grond daarvan zouden afzien van het nemen van handhavingsmaatregelen tot 1 januari 1997. De vraag was of de mededeling moest worden aangemerkt als een besluit in de zin van de Awb strekkende tot het gedogen van de nertsenfokkerij. Naar kantoorruimte huren groningen het oordeel van de voorzitter bracht een redelijke lezing van het bestreden besluit met zich dat daarmee was beoogd weer te geven dat verweerders niet handhavend zouden optreden indien de 12-rijige stal tot 1 juli 1997 geheel en tussen 1 juli 1997 en 1 januari 1998 voor maximaal de helft in gebruik was voor de huisvesting van nertsen. In de enigszins onduidelijke formulering van het bestreden besluit zag de voorzitter op zich geen aanleiding een voorlopige voorziening te treffen. Niet in geschil was dat de voor de inrichting geldende vergunning van 1 februari 1988 niet voorzag in huisvesting van nertsen in de 12-rijige stal.

De rechterlijke macht

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Na verzameling van de gegevens, het afwegen van de belangen en nadat de nodige adviezen zijn uitgebracht, dient het bestuursorgaan een beslissing te nemen. Art. 4:13 t/m 15 Awb geven voorschriften voor de termijn kantoorruimte huren amsterdam waarbinnen een beslissing op een aanvraag om een beschikking moet zijn genomen. Het is in het belang van de aanvrager om binnen een redelijke en duidelijke termijn uitsluitsel te krijgen over zijn aanvraag. Art. 4:13 Awb bepaalt dat een beschikking dient te worden gegeven binnen de termijn van het desbetreffende wettelijke voorschrift waarop de beschikking steunt, of kantoorruimte huren schiphol indien zo’n termijn ontbreekt, binnen een redelijke termijn.
• Voorbeeld Art. 46 lid 1 onder b Wonw bepaalt dat de beslissing op een aangevraagde bouwvergunning binnen twaalf weken na de aanvraag dient te worden gegeven.
Indien de bijzondere wet geen termijn bevat, dan geldt de redelijke termijn die art. 4:13 Awb noemt. Art. 4:13 lid 2 Awb bepaalt dat de redelijke termijn in ieder kantoorruimte huren leeuwarden geval na acht weken is verstreken. Op grond van art. 4:14 Awb is het bestuursorgaan bevoegd deze beslistermijn te verlengen, mits de aanvrager hiervan in kennis wordt gesteld. Overigens is het laten verlopen van deze termijnen voor het bestuursorgaan geen probleem, indien en voor zolang de aanvrager er geen probleem van maakt. Tegen onnodige vertragingen in de afhandelingstermijn staat rechtsbescherming voor de aanvrager open.
3.1 Algemene wet bestuursrecht 101
3.2 Rechtsbescherming tegen de overheid
Wanneer twee buren een juridisch geschil met elkaar hebben over bijvoorbeeld een erfafscheiding, dan is dat een geschil tussen twee particulieren. Kunnen ze hun geschil niet bijleggen, dan kunnen zij dit voorleggen aan de burgerlijke rechter. Deze is bij uitstek de aangewezen rechter om dit soort geschillen te beslechten. Art. 112 Gw omschrijft het aldus:
‘Aan de rechterlijke macht is opgedragen de berechting van geschillen over kantoorruimte huren groningen burgerlijke rechten en over schuldvorderingen.’
Indien de overheid en een burger met elkaar een geschil hebben, is dit geschil meestal van andere aard, omdat overheden normaal gesproken geen eigen belangen nastreven, maar gemeenschapsbelangen.

De bestuursrechter

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het vorenstaande liet onverlet, zoals hiervoor is overwogen, dat een beslissing op een buitenwettelijk verzoek om schadevergoeding naar aanleiding van een niet voor beroep bij de bestuursrechter vatbare wijze van kantoorruimte huren amsterdam uitoefening van een schadeveroorzakende publiekrechtelijke bevoegdheid, een besluit was in de zin van art. 1 :3 Awb. Zoals hiervoor is vastgesteld, moest het Meerjarenplan Verwijdering Gevaarlijke Afvalstoffen 1993 worden aangemerkt als een beleidsregeling. Tegen een besluit, inhoudende een beleidsregel, kon op grond art. 8:2 onder a Awb geen beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. Nu de bestuursrechter niet bevoegd was om kennis te nemen van een beroep tegen de kantoorruimte huren schiphol schadeveroorzakende uitoefening van de publiekrechtelijke bevoegdheid zelf (de wijziging van de beleidsregeling), bracht het hiervoor uiteengezette uitgangspunt met zich dat hij evenmin bevoegd was om kennis te nemen van het besluit van 20 november 1995, strekkende tot het afwijzen van het verzoek van Van Vlodrop BV om vergoeding van de kantoorruimte huren leeuwarden door de wijziging van die beleidsregeling veroorzaakte schade. Het vorenoverwogene leidde de Afdeling tot de slotsom dat tegen het besluit van 20 november 1995 op grond van art. 8:1 lid 1 Awb geen beroep bij de bestuursrechter kon worden ingesteld en dat daartegen op grond van art. 7:1 lid 1 Awb evenmin bezwaar kon worden gemaakt. Het vorenstaande neemt niet weg dat, zoals de Afdeling onder meer had overwogen in haar uitspraak van 1 7 augustus 1995 (inzake nr. HOl .95.0109, Bouwrecht 1995, blz. 846), een beslissing op een bezwaarschrift als zodanig een besluit is, waartegen beroep bij een bestuursrechter kan worden ingesteld, daargelaten of deze rechter ook bevoegd is kennis te nemen van een beroep tegen het kantoorruimte huren groningen primaire besluit. De bestuursrechter dient in het kader van een dergelijk beroep te onderzoeken of het betrokken bestuursorgaan bij het nemen van de beslissing op bezwaar tot een juist oordeel over de ontvankelijkheid van de bezwaren is gekomen. In dat verband speelt de vraag of het primaire besluit voor beroep vatbaar was, wel een rol.

Het hogere waardebesluit

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Wanneer het hogere waardebesluit benodigd is in verband met de aanleg of wijziging van een hoofdspoorweg of de aanleg of reconstructie van een rijks- of provinciale weg of de vaststelling of wijziging een zone kantoorruimte huren amsterdam van een regionaal industrieterrein volgens de provinciale verordening -betreft, zijn Gedeputeerde Staten van de provincie waarbinnen de weg of spoorweg dan wel het industrieterrein van regionaal belang is gelegen, bevoegd tot vaststelling van de hogere waarde (art. 1 lüa lid 7 WGH).
In de AMvB Besluit geluidhinder (art. 2.2 Bgh krachtens art. 47 WGH) staan voor kantoorruimte huren schiphol onderwijsgebouwen, ziekenhuizen of verpleeghuizen, andere gezondheidszorggebouwen en voor geluidsgevoelige terreinen maximaal vast te stellen hogere waarden. Bij de vaststelling van hogere waarden moeten burgemeester en wethouders bevorderen dat maatregelen worden getroffen om de binnenwaarde bij geluidgevoelige gebouwen binnen de perken te houden (zie art. 111lid 1 WGH).
Voor bestaande zones -dat zijn zones rond een op 1 januari 2007 bestaand industrieterrein – gelden overeenkomstige bepalingen (hk V, afdeling 2 WGH).
Volgens art. 62 lid 1 WGH melden burgemeester en wethouders uiterlijk 1 januari kantoorruimte huren leeuwarden 2009 na een ingesteld akoestisch onderzoek aan Gedeputeerde Staten de binnen de gemeente voorkomende gevallen, waarin (op het tijdstip van de vaststelling van een zone) de geluidsbelasting van binnen de zone aanwezige of in aanbouw zijnde woningen hoger is dan 55 dB(A). Dat zijn de saneringsgevallen.
Gedeputeerde Staten kantoorruimte huren groningen stellen, na overleg met het gemeentebestuur een saneringsprogramma op van maatregelen die naar hun oordeel in aanmerking komen om de geluidsbelasting tot 55 dB(A) te beperken (art. 62 WGH) en te voldoen aan de binnenwaarde.

Kantoor huren of bedrijfsruimte huren