De portfolioanalyse

Objecten kunnen nu in de portfolioanalyse in een gewenst en een ongewenst gebied worden ingedeeld, zoals weergegeven in onderstaande figuur. De vastgoedmanager heeft nu in één oogslag inzicht in de financiële prestaties van de objecten in portefeuille. Ook is nu duidelijk welke objecten zich in het ongewenste gebied bevinden en extra aandacht behoeven ( figuur 6- 1 1 ). Figuur 6-11 Snel inzicht in de vastgoedobjecten in portefeuille die niet aan de normen voldoen hoog Indirect financieel rendement Direct fin ancieel rendement (cashflow) 1 Hoog laag (waarde groei) liiii[� laag Û Goede kwaliteit Il Slechte kwaliteit De Vesteda Groep Als voorbeeld van de manier waarop het vastgoedportefeuillemanagement kantoor huren amsterdam  kan worden ingevuld, volgt hieronder een beschrijving van Vesteda. Het betreft de verschillende portefeuilles die worden gehanteerd en de verschillende strategieën kantoor huren schiphol die worden toegepast. (Bron: Jaarverslag Vesteda Groep 2004) Alle vastgoedcomplexen, ontwikkelingen en acquisities worden gezamenlijk de Totale portefeuille genoemd. De Totale portefeuille is onderverdeeld in de Acquisitieportefeuille, de Ontwikkelingsportefeuille en de Portefeuille in exploitatie. Acquisitieportefeuille: In de Acquisitieportefeuille bevinden zich projecten waaraan bedrijfsruimte huren in leeuwarden samenwerkingsovereenkomsten of contracten ten grondslag liggen voor (gebieds)ontwikkelingen of andere vormen van samenwerking of verwerving, en waarvoor Vesteda een investeringsbeslissing voorbereidt of zal voorbereiden. Ontwikkelingsportefeuille: Zodra over een project kantoorruimte te huur in groningen een investeringsbesluit is genomen behoort het tot de Ontwikkelingsportefeuille. Hierbinnen wordt weer onderscheid gemaakt naar 1 83 6.4 VASTGOEDMANAGEMENT projecten in de voorbereidingsfase en projecten in de uitvoeringsfase. Overgang naar de uitvoeringsfase vindt plaats zodra de bouwwerkzaamheden starten. Portefeuille in exploitatie: De Portefeuille in exploitatie bestaat uit de Core portefeuille in exploitatie en de Desinvesteringsportefeuille. Alle projecten die nieuw instromen worden toegevoegd aan de Core portefeuille in exploitatie. Aan de Desinvesteringsportefeuille worden geen woningen meer toegevoegd. Deze bij de herstructurering van Vesteda in 200 1 benoemde portefeuille wordt de komende jaren afgebouwd. Uitstroom: Met regelmaat worden woningen verkocht. Deze disposities kunnen plaatsvinden vanuit de Core portefeuille in exploitatie en vanuit de Desinvesteringsportefeuille.

Veranderingen in de omgeving van organisaties

Dat strategische planning sinds de jaren zeventig sterk in opmars is heeft te maken met de veranderingen in de omgeving van organisaties en binnen die organisaties. De belangrijkste kantoor huren amsterdam zijn globalisering, technologische ontwikkelingen en een steeds grilliger consument. Dit impliceert voor de vastgoedorganisatie een toenemende complexiteit en elkaar steeds sneller opvolgende veranderingen, die vragen om adequaat beleid. Strategische planning is een hulpmiddel bij de formulering van dit beleid. Wat is nu eigenlijk strategische planning? We volstaan hier met het beschrijven van enkele aspecten van het strategische planningsproces: – strategische planning is nu beslissen over wat de vastgoedorganisatie in de toekomst te doen staat; strategische planning is een continu (besluitvormings)proces; strategische planning is een cyclisch proces, waarbij business center schiphol gedurende het planningsproces regelmatig moet worden teruggekoppeld naar eerder doorlopen fasen; tussen strategische planning en het strategische plan bestaat een wezenlijk verschil. Strategische planning is het besluitvormingsproces, terwijl in het strategische plan voor een bepaalde periode actielijnen worden uitgezet om bepaalde doelstellingen te realiseren vanuit bepaalde uitgangspunten en bedrijfsruimte huren in leeuwarden omstandigheden. Samenvattend: strategische planning is een continu (leer )proces van besluitvorming, dat zich richt op een bewuste vormgeving en een bewust ingrijpen ten behoeve van een gewenste toekomst. Op het kantoorruimte te huur in groningen strategische niveau zijn de volgende kern processen (taken) te onderkennen: bedrijfsanalyse: – beschrijving van de bedrijfsorganisatie; – SWOT-analyse op bedrijfsniveau. portefeuilleanalyse: zicht op de portefeuille: huurders en vastgoed; portefeuillemanagement; markt- en objectanalyse; SWOT-analyse van de portefeuille op bedrijfsniveau. strategiebepaling; activiteiten en financiële planning; implementatie strategie(ën). In vastgoedorganisaties kan het strategische planningsproces betrekking hebben op de vastgoedorganisatie in haar totaliteit (bedrijfsniveau) of op de vastgoedobjecten 163 6 VASTGOEDMANAGEMENT in hun geheel of afzonderlijk (productniveau). Een strategisch planningsproces kan hierbij uit de volgende stappen bestaan: – analyse van de bestaande strategie. Het strategische planningsproces moet een startpunt hebben. De huidige situatie en de bestaande strategie vormen dikwijls het startpunt. Vaak vormt onvrede met de bestaande situatie de aanzet tot een heroverweging van de bestaande strategie.

Hoofdprocessen vastgoedmanagement

Hoofdprocessen vastgoedmanagement In deze paragraaf zoomen we verder in op het vastgoedmanagementproces. Zoals in bovenstaande figuur is weergegeven vinden er processen in de vastgoedorganisatie plaats, die de vraag naar vastgoeddiensten vertalen in een aanbod van business center amsterdam vastgoeddiensten. Om inzicht te krijgen in deze hoofdprocessen maken we gebruik van de bekende waardeketen van Porter, toegepast op het vastgoedmanagement. Porter onderscheidt 145 5.9 VASTGOEDMANAGEMENT binnen de hoofdprocessen van een organisatie de primaire en de secundaire processen. Ook het vastgoedmanagement kent primaire en ondersteunende processen. Het primaire proces bestaat uit het produceren van het vastgoed of de vastgoeddiensten. Met andere woorden: bedrijfsruimte huren in de omgeving van schiphol het vastgoedbeheer en de vastgoedprojectontwikkeling. In de primaire processen staat het vastgoed centraal. Dit in tegenstelling tot de onde(steunende processen. Deze staan ten dienste van het primaire proces. Hierin speelt het vastgoed meestal geen directe rol. Voorbeelden van ondersteunende processen zijn: bedrijfsruimte huren in leeuwarden financiële, administratieve en juridische activiteiten, het personele en organisatorische proces, het inkoopproces en de facilitaire processen. Zowel de primaire als de ondersteunende processen bepalen de (financiële) marge die de vastgoedorganisatie weet te behalen. Ze zijn bepalend voor de concurrentiekracht van de onderneming. De omgeving van de kantoorruimte te huur in groningen vastgoedorganisatie is voor de vastgoedmanager onbeheersbaar. Hij kan slechts de interne processen beheersen. De interne processen moeten optimaal worden vormgegeven om een maximale toegevoegde waarde ( marge) te realiseren. In de volgende paragrafen zullen we een vastgoedmanagementmodel presenteren waarmee die marge kan worden gerealiseerd. 5.9 Beheersing van de processen in de vastgoedorganisatie In deze paragraaf gaan we kort in op de mogelijkheden om de processen in het vastgoedbedrijf te beheersen. We maken hierbij gebruik van In ’t Veld, Analyse van organisatieproblemen. Een toepassing van denken in systemen en processen, 1 996.

Vastgoedmanagement is eigenlijk een contradictio in terminis

Vastgoedmanagement is eigenlijk een contradictio in terminis

Vastgoedmanagement is eigenlijk een contradictio in terminis, een uitspraak die met zichzelf in tegenspraak is. Management impliceert verandering, dynamiek, sturen en regelen. Vastgoed is echter niet zo dynamisch van aard. Eenmaal gerealiseerd is het kantoorruimte huren in amsterdam zuid  de weerbarstigheid zelve. Dit komt niet alleen door het duurzame karakter van constructies en materialen, maar heeft ook te maken met de financieel-economische uitgangspunten van  bedrijfsruimte huren in de omgeving van schiphol langetermijnexploitatie en de juridische aspecten van de gebruikssituatie. Vastgoed is uitstekend hanteerbaar in de fasen van nieuwbouw of sloop. Het management gedurende de levensloop heeft echter meer weg van ijzer met handen moeten breken. Met andere woorden: investeren in vastgoed is zeer risicovol.

De investeringsbeslissingen in vastgoed zijn onomkeerbaar en fouten zijn doorgaans niet, of alleen maar ten koste van zware offers te corrigeren.
Het exploiteren van vastgoed is juist de laatste tijd steeds risicovoller geworden. In veel vastgoedsectoren staan de resultaten periodiek zwaar onder druk. Dit komt door bedrijfsruimte huren in leeuwarden te ruime markt. Dit leidt tot verhuur- en afzetproblemen. Andere oorzaken zijn de hoge kwaliteitseisen, (prijs)concurrentie, de stagnatie in de voorraadvernieuwing en de terugtredende overheid. Tegelijkertijd legt men steeds meer verantwoordelijkheid bij het management. Dit krijgt meer vrijheid om met een actief beleid de resultaten te verbeteren. De trefwoorden van dit beleid zijn: markt- en klantgericht, toekomstgericht, resultaatgericht, bedrijfsmatig, strategisch kiezen en trefzeker handelen. Alleen het beste alternatief is (nog) goed genoeg! Maar hoe groot is de vrijheid van het vastgoedmanagement om uit meerdere alternatieven te kiezen nu werkelijk?
Een opportunistische ad hoc-benadering van vastgoedvraagstukken verhoogt de kans op mislukkingen. Wie succes wil hebben zal daarom moeten kiezen voor een systematische benadering. Dit vraagt allereerst om een grondige analyse van het vraagstuk, en vervolgens om kantoorruimte te huur in groningen te formuleren en beoordelen van de alternatieve oplossingen. Een vastgoedmanager mag slechts tevreden zijn met de béste oplossing. In dit boek wordt gereedschap aangereikt om vastgoedvraagstukken op een systematische manier aan te pakken.

Flexibele huur van kantoor in Amsterdam

1. Besturingsproducten:
1.1. Beleidsvlak / strategisch niveau
1.1.1 Strategisch voorraadbeleid (langetermijnhuisvestingsplan – visie)

Omschrijving:
Strategisch voorraadbeleid dan wel huisvestingsplannen:
– omgevingsanalyse;
– scenarioplanning;
– portfolioanalyse.

Functie:
De strategie van de organisatie wordt vertaald naar vastgoedvraagstukken.

1.1.2. VastgoedRisico-Inventarisatie (VRI)
Omschrijving:
De huidige situatie met betrekking tot vastgoed wordt in kaart gebracht en vergeleken met het niveau waar het op basis van wet- en regelgeving minimaal aan moet voldoen. Intern kunnen er eventueel extra eisen worden gesteld om het vastgoed beter te laten aansluiten bij de behoeften/doelstellingen van de organisatie.
Functie:
De huidige werkelijke staat van flexibele kantoorruimte Amsterdam het vastgoed wordt vergeleken met de gewenste kwali¬teit. Wet- en regelgeving markeren hierbij het absolute minimumniveau.

1.1.3. Audit Omschrijving:
Controle op het uitgevoerde werk naar effectiviteit en efficiëntie.
Functie:
De dingen die moeten gebeuren goed te doen.

1.1.4. Benchmarking Omschrijving:
Prestaties van de eigen organisatie spiegelen aan die van vergelijkbare bedrijven om op het spoor te komen van processen die kunnen worden verbeterd.

Functie:
De eigen organisatie in prestatie scherp te houden.

kantoor huren
kantoor huren
1.     Beschrijf het proces met betrekking tot de uitvoering van het onderhoud.

2.     Welke aanbestedingsvormen kent u? Beschrijf deze in het kort.

3.     Op welke wijze wordt de controle van het uitgevoerde onderhoudswerk gecontro­leerd?

4.     Waaraan moet u denken bij de oplevering van (onderhouds)werk?

5.     Waarom is het evalueren van uitgevoerd werk belangrijk?

6.     Gegeven: begroot 110 voordeuren worden geplaatst voor € 750 per stuk, en geplaatst 115 voordeuren, die per stuk € 700 hebben gekost. Totaal is er € 2.000 minder besteed dan begroot. Verklaar het verschil ten aanzien van hoeveelheden en prijs.

7.     Wat is een vastgoeddossier?

8.     Wat is een prestatiecontract?

9.     Welke werkzaamheden komen in aanmerking voor uitbesteding middels prestatie­contracten en welke niet?

10.  Wanneer is er sprake van een win-winsituatie voor opdrachtgevende en opdracht- nemende partijen?

11.  Wat zijn de voordelen van prestatiecontracten voor de opdrachtgever?

12.  Wat zijn de nadelen van prestatiecontracten voor de opdrachtgever?

13.  Wat zijn de voordelen van prestatiecontracten voor de uitvoerende partij?

14.  Wat zijn de nadelen van prestatiecontracten voor de uitvoerende partij?

15.  Wat zijn de kritische succesfactoren voor het uitvoeren van werken op basis van prestatiecontracten?

1.    Managementcyclus

1.     Beschrijf de managementcyclus.

2.     Geef een opsomming van besturingsproducten en beschrijf deze kort.

3.     Beschrijf hoe inhoud kan worden gegeven aan beleidsverificatie.

4.     Waarom is kennismanagement belangrijk?

5.     Beschrijf het generieke vastgoedmanagementmodel.

6.     Welk belang hecht u aan de automatisering van het vastgoedmanagementproces? Wat zijn volgens u de voor- en nadelen van automatisering? Hoever moet automa­tisering naar uw mening gaan?

2.    Huisvestingsmanagement

1.    Wat verstaan we onder CREM?

2.     Beschrijf de verhouding vastgoedmanagement versus general management.

3.     Wat wordt bedoeld met ‘de managementopgave staat centraal’?

4.     Wat is de strategische waarde van huisvesting?

5.     Wat wordt bedoeld met huisvesting als maatpak?

6.     Wat wordt bedoeld met strategische aangrijpingspunten voor beleid en hoe wer­ken deze door op huisvesting?

7.     Welke invloed hebben organisatiestructuren op huisvesting?

8.     Welke invloed hebben coördinatiemechanismen op huisvesting?

9.     Wat is de invloed van technologie op huisvesting?

10.  Hoe wordt de organisatiecultuur vertaald naar huisvesting?

 

business center Schiphol The Base

Naam van het center: The Base B

Ons business center Schiphol The Base is zo ingericht dat u er nóg productiever kunt werken: het is gevestigd in een ruim, modern gebouw dat midden in een prachtig aangelegde tuin ligt. Een unieke locatie bij het vliegveld.

kantoor huren
kantoor huren

Faciliteiten van dit gebouw: 24/7 toegang, Receptie, Beveiliging, Lift, Lunchfaciliteiten / keuken, Koffiezet-apparaat, High-speed internet / glasvezel, WiFi, Schoonmaak-service, Fitness, Lounge, Catering

Type ruimtes in dit kantoor: Bedrijfsverzamelgebouw, Vaste werkplekken, Flexplekken, Gemeubileerd, Open ruimtes / het nieuwe werken, Gedeelde vergaderruimtes

Soort gebruikers in dit kantoor: Start-ups, ZZP-ers, Dienstverlening, Logistiek / distributie, Industrie / productie

Dus wenst u een kantoor te huren op Schiphol, dan kijkt u naar The Base.

Kantoor huren of bedrijfsruimte huren