Priority Management

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Prijs voor het rommeligste bureau Priority Management houdt dit jaar voor de tweede maal de verkiezing van het rommeligste bureau in Nederland. Priority Management is een bedrijf dat gerichte trainingen geeft om de prestaties op het werk te verbeteren. De verkiezing, in het kantoor huren amsterdam kader van de internationale ‘Clean offyour desk day’ moet de wantoestanden op sommige bureaus aan het licht brengen. Grote stapels papieren op een bureau gelden volgens de organisatie zeer ten onrechte nog altijd als een bewijs van de grote hoeveelheid werk die door de eigenaar verzet wordt. Terwijl kantoor huren schiphol een rommelig bureau juist slecht is voor de productiviteit en aanleiding geeft tot stress. Uit onderzoeken is gebleken dat veel mensen in managementfuncties en andere informatieverwerkers voor meer dan dertig uur per week op hun bureau hebben liggen. Het kost hem gemiddeld drie uur om daarin wegwijs te worden. De winnaar van de verkiezing zal door Priority Management worden beloond met een gepaste prijs: een gratis management training ter waarde van €750. iedereen kan zichzelf of kantoor huren leeuwarden een ander laten meedingen naar de prijs door een foto of een beschrijving van het bureau samen met de gegevens van de eigenaar op te sturen.
Bron: Noordhollands Dagblad, 28 december l 994 (bewerkt)
Organisatie en organiseren In bedrijven of instellingen werken mensen met elkaar samen en worden technische en financiële middelen gebruikt om kantoor huren groningen bepaalde doelstellingen te bereiken. Een organisatie is elk samenwerkingsverband waarin mensen bewust relaties met elkaar aangaan om daardoor gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken. Deze doelen kunnen vaak het beste en het snelste door een gezamenlijke inspanning worden bereikt en dikwijls niet of nauwelijks als men als individu alleen blijft handelen.

De toevallige observaties

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De toevallige observaties in de gang waren soms net zo verhelderend als het formele experiment. Ik deed een belangrijke ontdekking toen ik toevallig de pupillen bekeek van een vrouwelijke proefpersoon die kantoorruimte huren amsterdam tussen twee opgaven in zat. Ze leunde nog steeds tegen de hoofdsteun, dus ik kon haar ogen goed bekijken terwijl ze een praatje met de onderzoeker maakte. Ik merkte dat de pupil klein bleef en tijdens het praten en luisteren niet echt van grootte veranderde. In tegenstelling tot de taken van het experiment vereiste een gesprek over koetjes en kantoorruimte huren schiphol kalfjes kennelijk weinig tot geen mentale inspanning – niet méér dan het onthouden van twee tot drie cijfers. Een echt eurekamoment: ik besefte dat de taken die we voor het experiment hadden bedacht, uitzonderlijk veel inspanning vereisen. Er begon zich een beeld in mijn hoofd te vormen: mentale inspanning (vandaag de dag zou ik dit Systeem 2 noemen) wordt normaal gesproken op wandeltempo uitgevoerd, soms onderbroken kantoorruimte huren leeuwarden door looppas en zeer zelden door een snelle sprint. De oefeningen Plus-r en Plus-3 zijn sprints, een gesprekje om de tijd te verdrijven is een rustige wandeling. We ontdekten dat mensen die een mentaal sprintje trekken, in wezen een blinde vlek ontwikkelen. De schrijvers van The Invisible Gorilla maakten de gorilla ‘onzichtbaar’ door de proefpersonen een veeleisende mentale taak te laten verrichten. In het experiment Plus-r ontdekten we ook een blinde vlek, hoewel minder ingrijpend. Onze kantoorruimte huren groningen proefpersonen werden tijdens het manipuleren van de cijferreeksen aan een reeks van snel flikkerende letters blootgesteld.5 We gaven de proefpersonen de instructie om de taak Plus-r prioriteit te geven, maar ook om na elke cijferreeks aan te geven of ze de letter K hadden zien verschijnen. De voornaamste ontdekking was dat het vermogen om de letter K waar te nemen en te noemen in de loop van de tien seconden van de proef veranderde. De proefpersonen misten de letter nooit aan het begin of het einde van de taak, maar slechts de helft merkte de letter op halverwege de proef, toen de mentale inspanning het intensiefst was (hoewel uit onze beelden bleek dat ze direct naar de letter keken). Dit (on)vermogen om de letter te detecteren volgde hetzelfde omgekeerde V-patroon als de pupilverwijding. Deze correlatie was geruststellend: de pupil bleek een goede maatstaf voor de fysieke prikkel die gepaard gaat met mentale inspanning. We konden de pupil nu gebruiken als instrument om processen in onze hersenen in kaart te brengen.

Toepassing van bestuursdwang

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In principe heeft de burger er recht op dat de overheid handhavend optreedt tegen overtreding van haar voorschriften: De Afdeling bestuursrechtspraak heeft als oordeel: ‘Indien door een belanghebbende derde uitdrukkelijk is verzocht 9m tegen de illegale situatie op te treden, kan van handhavend optreden alleen in bijzondere gevallen worden afgezien’ (ABRvS 6 april 1999, nr. H.01.98.1327). Zo’n bijzonder geval doet zich voor indien concreet zicht bestaat op kantoorruimte huren amsterdam legalisering op korte termijn van een geconstateerde illegale situatie. Toepassing van bestuursdwang is in deze situatie onredelijk.
Wanneer de overheid wordt geconfronteerd met een illegale situatie en afziet van het toepassen van bestuursdwang, gebeurt er in feite niets: de illegale situatie wordt gedoogd. Wanneer wordt verzocht om toepassing kantoorruimte huren schiphol van bestuursdwang en de overheid besluit bij een afweging van belangen expliciet ervan af te zien, wordt dit beschouwd als een actief gedogen. Vaak wordt er bij de overheid bewust en beleidsmatig gedoogd en geeft men gedoogbeschikkingen af. Tegen zo’n beschikking staan de normale rechtsbeschermingsmogelijkheden van de Awb open. . Passief gedogen is te beschouwen als een (impliciete) weigering om bestuursdwang toe kantoorruimte huren leeuwarden te passen. Op basis van de Awb is dit te beschouwen als een weigering om te beschikken. Aangezien zo’n weigering gelijkstaat met een be
118 3 Bestuursrecht algemeen
sluit, kan een belanghebbende tegen ‘het passief gedogen’ een bezwaarschrift indienen en in beroep gaan. De rechter zal het gedogen van de overheid toetsen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
•Voorbeeld Een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak illustreert enkele aspecten die verband houden met het toepassen van bestuursdwang. De casus was als volgt. Burgemeester en wethouders deelden mee dat zij onder nader aangegeven voorwaarden instemden met het plan van aanpak tot wijziging van een nertsenfokkerij en dat zij op grond daarvan zouden afzien van het nemen van handhavingsmaatregelen tot 1 januari 1997. De vraag was of de mededeling moest worden aangemerkt als een besluit in de zin van de Awb strekkende tot het gedogen van de nertsenfokkerij. Naar kantoorruimte huren groningen het oordeel van de voorzitter bracht een redelijke lezing van het bestreden besluit met zich dat daarmee was beoogd weer te geven dat verweerders niet handhavend zouden optreden indien de 12-rijige stal tot 1 juli 1997 geheel en tussen 1 juli 1997 en 1 januari 1998 voor maximaal de helft in gebruik was voor de huisvesting van nertsen. In de enigszins onduidelijke formulering van het bestreden besluit zag de voorzitter op zich geen aanleiding een voorlopige voorziening te treffen. Niet in geschil was dat de voor de inrichting geldende vergunning van 1 februari 1988 niet voorzag in huisvesting van nertsen in de 12-rijige stal.

De rechterlijke macht

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Na verzameling van de gegevens, het afwegen van de belangen en nadat de nodige adviezen zijn uitgebracht, dient het bestuursorgaan een beslissing te nemen. Art. 4:13 t/m 15 Awb geven voorschriften voor de termijn kantoorruimte huren amsterdam waarbinnen een beslissing op een aanvraag om een beschikking moet zijn genomen. Het is in het belang van de aanvrager om binnen een redelijke en duidelijke termijn uitsluitsel te krijgen over zijn aanvraag. Art. 4:13 Awb bepaalt dat een beschikking dient te worden gegeven binnen de termijn van het desbetreffende wettelijke voorschrift waarop de beschikking steunt, of kantoorruimte huren schiphol indien zo’n termijn ontbreekt, binnen een redelijke termijn.
• Voorbeeld Art. 46 lid 1 onder b Wonw bepaalt dat de beslissing op een aangevraagde bouwvergunning binnen twaalf weken na de aanvraag dient te worden gegeven.
Indien de bijzondere wet geen termijn bevat, dan geldt de redelijke termijn die art. 4:13 Awb noemt. Art. 4:13 lid 2 Awb bepaalt dat de redelijke termijn in ieder kantoorruimte huren leeuwarden geval na acht weken is verstreken. Op grond van art. 4:14 Awb is het bestuursorgaan bevoegd deze beslistermijn te verlengen, mits de aanvrager hiervan in kennis wordt gesteld. Overigens is het laten verlopen van deze termijnen voor het bestuursorgaan geen probleem, indien en voor zolang de aanvrager er geen probleem van maakt. Tegen onnodige vertragingen in de afhandelingstermijn staat rechtsbescherming voor de aanvrager open.
3.1 Algemene wet bestuursrecht 101
3.2 Rechtsbescherming tegen de overheid
Wanneer twee buren een juridisch geschil met elkaar hebben over bijvoorbeeld een erfafscheiding, dan is dat een geschil tussen twee particulieren. Kunnen ze hun geschil niet bijleggen, dan kunnen zij dit voorleggen aan de burgerlijke rechter. Deze is bij uitstek de aangewezen rechter om dit soort geschillen te beslechten. Art. 112 Gw omschrijft het aldus:
‘Aan de rechterlijke macht is opgedragen de berechting van geschillen over kantoorruimte huren groningen burgerlijke rechten en over schuldvorderingen.’
Indien de overheid en een burger met elkaar een geschil hebben, is dit geschil meestal van andere aard, omdat overheden normaal gesproken geen eigen belangen nastreven, maar gemeenschapsbelangen.

De bestuursrechter

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het vorenstaande liet onverlet, zoals hiervoor is overwogen, dat een beslissing op een buitenwettelijk verzoek om schadevergoeding naar aanleiding van een niet voor beroep bij de bestuursrechter vatbare wijze van kantoorruimte huren amsterdam uitoefening van een schadeveroorzakende publiekrechtelijke bevoegdheid, een besluit was in de zin van art. 1 :3 Awb. Zoals hiervoor is vastgesteld, moest het Meerjarenplan Verwijdering Gevaarlijke Afvalstoffen 1993 worden aangemerkt als een beleidsregeling. Tegen een besluit, inhoudende een beleidsregel, kon op grond art. 8:2 onder a Awb geen beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. Nu de bestuursrechter niet bevoegd was om kennis te nemen van een beroep tegen de kantoorruimte huren schiphol schadeveroorzakende uitoefening van de publiekrechtelijke bevoegdheid zelf (de wijziging van de beleidsregeling), bracht het hiervoor uiteengezette uitgangspunt met zich dat hij evenmin bevoegd was om kennis te nemen van het besluit van 20 november 1995, strekkende tot het afwijzen van het verzoek van Van Vlodrop BV om vergoeding van de kantoorruimte huren leeuwarden door de wijziging van die beleidsregeling veroorzaakte schade. Het vorenoverwogene leidde de Afdeling tot de slotsom dat tegen het besluit van 20 november 1995 op grond van art. 8:1 lid 1 Awb geen beroep bij de bestuursrechter kon worden ingesteld en dat daartegen op grond van art. 7:1 lid 1 Awb evenmin bezwaar kon worden gemaakt. Het vorenstaande neemt niet weg dat, zoals de Afdeling onder meer had overwogen in haar uitspraak van 1 7 augustus 1995 (inzake nr. HOl .95.0109, Bouwrecht 1995, blz. 846), een beslissing op een bezwaarschrift als zodanig een besluit is, waartegen beroep bij een bestuursrechter kan worden ingesteld, daargelaten of deze rechter ook bevoegd is kennis te nemen van een beroep tegen het kantoorruimte huren groningen primaire besluit. De bestuursrechter dient in het kader van een dergelijk beroep te onderzoeken of het betrokken bestuursorgaan bij het nemen van de beslissing op bezwaar tot een juist oordeel over de ontvankelijkheid van de bezwaren is gekomen. In dat verband speelt de vraag of het primaire besluit voor beroep vatbaar was, wel een rol.

Het hogere waardebesluit

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Wanneer het hogere waardebesluit benodigd is in verband met de aanleg of wijziging van een hoofdspoorweg of de aanleg of reconstructie van een rijks- of provinciale weg of de vaststelling of wijziging een zone kantoorruimte huren amsterdam van een regionaal industrieterrein volgens de provinciale verordening -betreft, zijn Gedeputeerde Staten van de provincie waarbinnen de weg of spoorweg dan wel het industrieterrein van regionaal belang is gelegen, bevoegd tot vaststelling van de hogere waarde (art. 1 lüa lid 7 WGH).
In de AMvB Besluit geluidhinder (art. 2.2 Bgh krachtens art. 47 WGH) staan voor kantoorruimte huren schiphol onderwijsgebouwen, ziekenhuizen of verpleeghuizen, andere gezondheidszorggebouwen en voor geluidsgevoelige terreinen maximaal vast te stellen hogere waarden. Bij de vaststelling van hogere waarden moeten burgemeester en wethouders bevorderen dat maatregelen worden getroffen om de binnenwaarde bij geluidgevoelige gebouwen binnen de perken te houden (zie art. 111lid 1 WGH).
Voor bestaande zones -dat zijn zones rond een op 1 januari 2007 bestaand industrieterrein – gelden overeenkomstige bepalingen (hk V, afdeling 2 WGH).
Volgens art. 62 lid 1 WGH melden burgemeester en wethouders uiterlijk 1 januari kantoorruimte huren leeuwarden 2009 na een ingesteld akoestisch onderzoek aan Gedeputeerde Staten de binnen de gemeente voorkomende gevallen, waarin (op het tijdstip van de vaststelling van een zone) de geluidsbelasting van binnen de zone aanwezige of in aanbouw zijnde woningen hoger is dan 55 dB(A). Dat zijn de saneringsgevallen.
Gedeputeerde Staten kantoorruimte huren groningen stellen, na overleg met het gemeentebestuur een saneringsprogramma op van maatregelen die naar hun oordeel in aanmerking komen om de geluidsbelasting tot 55 dB(A) te beperken (art. 62 WGH) en te voldoen aan de binnenwaarde.

Strafrechtelijke handhaving

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Gelet op het uitzonderlijke karakter van gedogen moet evenwel als uitgangspunt gelden dat overheden daarbij zeer terughoudend zijn.’ (ABRvS 3 april 1995, nrs. GOS.93.3127 en GOS.93.3130) In een andere uitspraak kantoorruimte huren amsterdam zei de Afdeling dat als één van de voorwaarden om tot gedogen te kunnen overgaan, geldt dat sprake is van een overgangssituatie in die zin dat het illegaal in werking zijn van de inrichting op korte termijn kan worden beëindigd. Er moet voldoende grond zijn voor de verwachting dat op korte kantoorruimte huren schiphol termijn vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor de inrichting zal worden verleend. Vervolgens toetst de Afdeling of de vergunning zal kunnen worden verleend. Dat doet zij door de basis van de vergunning, de genoemde circulaire, te toetsen. De Afdeling kwam tot het oordeel dat de kantoorruimte huren leeuwarden uitgangspunten van de circulaire (behalve op één belangrijk punt) geaccepteerd konden worden. Ten aanzien van dit ene punt vond de Afdeling dat het niet toegestaan was om bij de beslissing over een vergunning mee te laten wegen of het bedrijf aan omwonenden een redelijk aanbod had gedaan om gevelisolatiemaatregelen te betalen. Juist het aanbrengen van deze gevelisolatie was cruciaal om tot vergunningverlening te kunnen overgaan. Nu dat onzeker was geworden, was vergunningverlening op korte termijn onzeker. Om kantoorruimte huren groningen die reden vernietigde de Afdeling het besluit om niet op te treden (de gedoogbeschikking). (ABRvS 24 juni 1997, AB 1997/ 298)
Via de toetsing van het gedoogbesluit en de te verlenen vergunning kan de Afdeling aldus circulaires van de minister toetsen.
Volgens art. 18.18 Wm is een gedraging in strijd met een voorschrift dat verbonden is aan een krachtens de Wet milieubeheer verleende vergunning of ontheffing verboden. In de Wet op de economische delicten (WED) is overtreding van een groot aantal artikelen van de Wet milieubeheer, evenals van andere milieuwetten, als economisch delict aangemerkt. De WED bepaalt of het delict een overtreding of een misdrijf is.

Verslag-, registratie-en meetverplichtingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bij of krachtens AMvB worden de categorieën van inrichtingen, transportroutes en buisleidingen aangewezen en de gevallen waarover het register gegevens bevat inzake de externe veiligheid. Het bevoegd gezag kantoor huren amsterdam is verplicht gegevens over externe veiligheid aan het RIVM te verstrekken, evenals de wijzigingen die in deze gegevens optreden (art. 12.13 lid 1 Wm). Degene die een inrichting drijft waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, degene die een buisleiding gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen of degene aan wie een concessie voor die buisleiding is verleend, verstrekt op verzoek van het bevoegd gezag de gegevens benodigd voor kantoor huren schiphol de uitvoering van de verplichting van het bevoegd gezag om de gegevens aan het RIVM te verstrekken en voert de voor de totstandkoming van de gegevens benodigde berekeningen uit.
Titel 12.3 van de Wm heeft als naam ‘de EG-verordening PRTR en het PRTRprotocol’. Met PRTR wordt bedoeld: het register inzake de emissie en overbrenging van verontreinigende stoffen (European Pollutant Release Transfer Register). Het Protocol betreffende registers inzake de uitstoot kantoor huren leeuwarden en overbrenging van verontreinigende stoffen (het PRTR-protocol) berust op het Verdrag van Aarhus en heeft ten doel de toegang van het publiek tot informatie inzake de uitstoot (emissies) en overbrengingen van verontreinigende stoffen te verbeteren. Eenieder moet inzicht kunnen verkrijgen in de bijdrage van de grootste vervuilingsbronnen. Dit gebeurt door middel van nationale registers. Hierdoor kantoor huren groningen kan het publiek gemakkelijker bij de besluitvorming op milieugebied worden
betrokken. Bovendien kan dit bijdragen aan de preventie en de vermindering van milieuverontreiniging.

Een vergunningsvoorschrift

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In de gemeente Giessenlande was in een vergunningsvoorschrift over de sluitingstijden van een café gemakshalve verwezen naar een flexibel stelsel van voorschriften uit de algemene plaatselijke verordening. De Afdeling bestuursrechtspraak vernietigde de vergunning betreffende dat voorschrift, omdat daardoor het vergunningsvoorschrift via de APV-procedure in plaats van de in de Awb voorgeschreven procedure zou kunnen worden gewijzigd. (ABRvS 15 januari 1998, BR 1998/393)
Belanghebbenden, behalve de vergunninghouder, kunnen om de wijziging van de kantoor huren amsterdam beperkingen en voorschriften (bedoeld in art. 8.23 lid 1 Wm) verzoeken.
•Voorbeeld Aan burgemeester en wethouders van Rijsbergen werd verzocht de vergunning van een grondverzetbedrijf in te trekken of de voorschriften te beperken vanwege grote geluidhinder. Het verzoek werd afgewezen kantoor huren schiphol omdat het voorbarig werd geacht en omdat de vergunning pas kort tevoren in werking was getreden. De bedrijfsactiviteiten waren sinds de verlening van de vergunning niet gewijzigd. Verder vonden burgemeester en wethouders dat er geen ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en geen ontwikkelingen met betrek
374 9 Wet milieubeheer
king tot de kwaliteit van het milieu aan de orde waren waardoor er een actualiseringsplicht met betrekking tot geluidsoverlast en opslag materialen kantoor huren leeuwarden noodzakelijk was. In haar uitspraak vernietigde de Afdeling de beslissing omdat burgemeester en wethouders hadden nagelaten te onderzoeken of de bevoegdheid bestond de vergunning in te trekken dan wel de voorschriften die aan de vergunning waren verbonden aan te vullen of te wijzigen. En: ‘Indien de bevoegdheid tot intrekking of wijziging van de vergunning bestaat, kan het belang van vergunninghouder, dat hij ervan uit kan kantoor huren groningen gaan dat hij de activiteiten die hij verricht op basis van de hem verleende vergunning kan voortzetten, met zich brengen dat van deze bevoegdheid geen gebruik wordt gemaakt.’ (ABR vS 18 juli 1996, AB 1997/ 157)

C02-emissiehandel

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Categorie e: Deelnemers aan C02-emissiehandel Inrichtingen die op grond van hoofdstuk 16 Wm meedoen met de C02-emissiehandel (zie paragraaf 9.11) zijn vergunningplichtig. Overigens zijn dit overwegend inrichtingen die al om andere redenen ook vergunningplichtig zijn, bijvoorbeeld omdat het inrichtingen zijn met één of meer installaties kantoor huren amsterdam voor geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv-installaties). Dat voor deze gpbv-inrichtingen een vergunning nodig is, staat in art. 8.1 Wm.
Categorie f: Inrichtingen die kantoor huren schiphol zich willen vestigen op een gesloten stortplaats Aan inrichtingen die zich willen vestigen op een gesloten stortplaats moeten speciale eisen gesteld kunnen worden om verstoring van de afgedekte lagen te voorkomen. Om die reden zijn deze ongeacht de activiteit vergunningplichtig.
Overige categorieën Het grote aantal overige categorieën (categorie g t/m kantoor huren leeuwarden categorie ll) betreft de inrichtingen uit het IVB met een activiteit die milieurelevant is, een zekere continuïteit en omvang heeft – zelfstandig zou de activiteit een inrichting zijn – en kantoor huren groningen waarvan het nodig is bij een vergunning specifieke voorschriften te geven.

Kantoor huren of bedrijfsruimte huren