Grondstoffen

 Grondstoffen zijn ruwe materialen die van buiten worden betrokken en uitsluitend in gewicht, volume, oppervlakte of lengte worden verhandeld. Ze zijn bestemd om via een bewerking tot onderdeel te worden kantoor huren zuidas verwerkt. Voorbeelden: staalplaat in een metaalverwerkend bedrijf ofkoffiebonen bij een koffiebranderij. Grondstoffen worden meestal ingekocht onder een specifiek productnummer. Dat productnummer dient ter identificatie in de eigen onderneming en als hulpmiddel bij de besturing. Aan de hand hiervan kan men een voorraadregistratie per product opstellen. Het productnummer van een onderneming hoeft niet hetzelfde te zijn als dat van de leverancier. De meeste bedrijven hebben een eigen kantoor huren schiphol productnummersysteem ingevoerd. Bij wisseling van leverancier hoeven de interne gegevens op de werkdocumenten niet aangepast te worden.
Ad 2 Onderdelen Onderdelen zijn producten die enkelvoudig zijn. Dat wil zeggen dat het product niet meer in andere losse delen hoeft te worden onderscheiden. Vaak worden ze uit een stuk vervaardigd. Voorbeelden: bouten en moeren of een plastic spuitgietproduct uit een stuk. Het kunnen zowel maakdelen als koopdelen zijn. Ze komen in diverse vormen voor. Normdelen zijn koopdelen die volgens een standaard zijn vervaardigd. Een voorbeeld is de NEN-ISO-norm (Nederlandse Normen kantoor huren leeuwarden International Organization for Standardization), die voor verschillende producten is vastgelegd, bijvoorbeeld voor bevestigingsmiddelen. Als men een dergelijk product aanschaft, moet de kwaliteit onafhankelijk zijn van de leverancier.
Samenstellingen zijn vast gemonteerde of blijvend bij elkaar verpakte Samenproducten, opgebouwd uit een aantal bestaande producten die onafhanke- stellingen lijk van elkaar vervaardigd of verkregen zijn. Voorbeelden: chassis, motoren of stoelen. Het overzicht van de producten die gezamenlijk de samenstelling vormen, wordt weergegeven in de vorm van een productstructuur. We zullen het onderwerp ‘productstructuren’ in paragraaf 6.2 nader behandelen. Het kamt voor dat de gebruiker een samenstelling koopt bij een leverancier kantoor huren groningen en die samenstelling in het eigen productieproces beschouwt als een koopdeel. Dan wordt hiervoor intern een productnummer gehanteerd.

Ontwikkelen van Commodity Artikelgroepstrategieen

Uit de indeling van Kraljic kan worden geconcludeerd dat hij van mening is dat een segmentatie van het inkoopbeleid op basis van verschillende productkenmerken noodzakelijk is. Met name het inkoopmanagement van kantoor huren amsterdam strategische producten zal veel aandacht van het management – ook het productiemanagement -vergen. Logistieke aspecten en commerciele aspecten – zij het in verschillende intensiteit – speien bij alle producten een rol. Zowel bij strategische als bij normale producten wordt nog te vaak het kantoor huren schiphol logistieke aspect (seriegrootte, verpakking enzovoort) vergeten bij het afsluiten van inkooptransacties.
Om de relatie tussen inkoopstrategie en ondernemingsstrategie te verduidelijken hebben Monczka en Trent (1991), in samenwerking met Michigan State University (MSU), een benchmarkmodel opgesteld, waarmee ondernemingen hun eigen inkoopprestaties kunnen vergelijken met die van branchegenoten. Eigenlijk gaat het over een strategisch stappenplan, zoals we dat in figuur 5.7 hebben weergegeven.
We zullen iedere stap van een korte toelichting voorzien.
1 Insourcing/outsourcing kantoor huren leeuwarden In de fase insourcing/outsourcing moeten ondernemingen bepalen wat hun kerncompetenties zijn. Alleen activiteiten die bijdragen aan een concurrentievoordeel worden zelf uitgevoerd. Als dat niet het geval is moeten ze worden afgesloten en derhalve worden ingekocht. Het omgekeerde kan ook het geval zijn. Strategische activiteiten die telkens worden uitbesteed, moeten weer zelf ter hand worden genomen. 2 Ontwikkelen van een strategie voor commodity-artikelen In de fase ontwikkelen van een strategie voor commodity-artikelen gaat het over de vraag aan welke artikelen en aan welke leveranciers het inkoopbudget wordt besteed. De term commodity wordt in brede zin gebruikt en gaat over alle grondstoffen en andere artikelen die worden ingekocht. Bij deze stap moet worden vastgesteld hoever de onderneming wil gaan met standaardisatie van het inkoopassortiment en reductie van het aantal leveranciers. 3 Opzetten van een ‘worldclass’-leveranciershestand In de fase opzetten van een worldclass-leveranciersbestand worden de huidige en potentiele leveranciers aan een gedetailleerd ‘audit’ onderworpen. Wie levert wat/ kan wat leveren? En tegen welke prijzen en andere leveringscondities gebeurt dat? De onderneming moet vervolgens bepalen welke kantoor huren groningen leverancier men de kwalificatie ‘worldclass supplier’ mee wil geven. 4 Ontwikkelen en managen van leveranciersrelaties Niet met iedere leverancier kan en behoeft dezelfde soort relatie te worden onderhouden. In dit verband komt men wel de volgende indeling tegen in: • Commerciele toeleveranciers: deze moeten goederen en diensten leveren conform de standaardinkoopvoorwaarden. • Preferred suppliers: wederzijds wordt er gewerkt aan kwaliteitsverbeteringen. • Supply partners: met een beperkt aantal partners wordt gewerkt aan nieuwe technologieen, producten en marktontwikkeling.

Voldoende voorraad

In figuur 4.19 zien we dat er voldoende voorraad is tot de voorraadaanvulling in week 5 binnenkomt (uitgaande van een levertijd van 5 weken). Dit gaat alleen op als er niet meer wordt gevraagd dan het kantoor huren zuidas gemiddelde. Is de vraag afwijkend van het gemiddelde, dan zal de voorraad slechts in 50% van de voorkomende situaties toereikend zijn. Als men geen inzicht heeft in de komende bestellingen, kan men alleen gebruikmaken van de historische gegevens vergaderruimte huren schiphol voor de voorspelling van de verwachte vraag. Het gemiddeld verbruik is gelijk aan de afname van de voorraad gedeeld door het aantal weken. In dit geval bedraagt het gemiddeld verbruik 6 stuks per week. Dit wordt weergegeven door de Griekse letter µ (mu). Ervan uitgaande dat het historische bestelpatroon zieh voortzet, kan men de lijn van het gemiddelde voorraadverloop naar de toekomst doortrekken. De vraag vergaderruimte huren leeuwarden gedurende de levertijd (DL) is dan gelijk aan de gemiddelde vraag µ gedurende de levertijd (L):
waarin geldt: DL = vraag gedurende levertijd (demand); µ = gemiddeld verbruik per tijdseenheid (hier in weken gerekend); L = levertijd van leverancier in tijdseenheden (hier weken).
Slechts in 50% van de gevallen zal de voorraad toereikend zijn. Bij een grotere afname dan gepland zal er neeverkoop optreden. In het uiterste geval kan die zieh zelfs enige weken eerder voordoen, zoals te zien is bij de onderste lijn voor vergaderruimte huren groningen de maximale afname. Deze doorsnijdt de tijdas reeds voor week 4. Het aantal gevallen onder deze lijn is uit te rekenen op basis van het statistische vraagpatroon. Wil men de kans op neeverkopen verkleinen, dan moet men daarvoor een extra voorraad aanleggen. Dit is de veiligheidsvoorraad. De hoogte van de veiligheidsvoorraad kan worden uitgerekend aan de hand van het percentage neeverkopen dat men toestaat en het verloop van het vraagpatroon. Dit vraagpatroon kan uitgezet worden in een grafiek zoals figuur 4.20. Hiervoor wordt meestal de normale verdeling ofwel de kromme van Gauss gebruikt (zie figuur 4.20). Voor nadere kennis over deze krommen verwijzen we naar inleidende statistiekboeken. Het gemiddelde is µende mate van spreiding geeft men aan door CJ. Deze CJis te berekenen vanuit de historische gegevens. Om de veiligheidsvoorraad uit te kunnen rekenen, moet men de spreiding CJL rond de gemiddelde levertijd kennen. De levertijd van de leverancier heeft hier een belangrijke invloed op. Deze wordt echter wel gecorrigeerd met de voorspeltermijn F die men aanneemt. Voor F gaan we in dit geval uit van een week. De factor waarmee de spreiding dan gecorrigeerd wordt is de warte! uit de quotient LI F.

De werkelijke bestelkosten

Het in kaart brengen van de werkelijke bestelkosten zou bij veel bedrijven nuttige informatie kunnen leveren voor de optimalisatie van het bestelproces. Bij het kantoor huren zuidas onderwerp ‘Lean’ in hoofdstuk 10 gaan we dieper in op de mogelijkheid tot het verbeteren van processen. Voor studenten is het uitermate interessant om de inkoopprocessen van bijvoorbeeld aanschaf facilitaire middelen bij een gemeente eens door te lichten. Vergelijk dat dan eens met de werkwijze kantoor huren per uur schiphol bij een fabrikant van kantoormeubelen.
TUSSENVRAAG 4.8 Waarom kunnen de bestelkosten zo verschillend zijn per product?
4.2.2 Voorraadkosten De kosten van het voorraad houden zelf omvatten zowel de directe kosten (doordat er een investering gedaan is) als de indirecte kosten (die het gevolg zijn van het in stand houden van een goede voorraad producten). Dit kan met een drietal R’s uitgelegd worden: rente, ruimte en risico.
Rentekosten De rentekosten zijn afhankelijk van het rentepercentage dat de onderneming zou kunnen krijgen als ze een hoeveelheid goederen weet vrij te maken door omzetting in geld en dit bijvoorbeeld op de kantoor huren per uur leeuwarden bank zet. Dit geldbedrag is vaak gelijk aan de rentestand voor het Jenen van geld op de korte termijn. Dit is een behoorlijk hoger percentage dan via een banksaldo of een rentespaarrekening kan worden verkregen. Percentages tussen de 10% en 15% zijn daarbij gebruikelijk. De rentestand is altijd aan verandering onderhevig. Een bedrijfkan door het reduceren van voorraden vaak veel geld vrijmaken. Dit vrijmaken van geld kan natuurlijk ook in het eigen bedrijf gestoken worden. Dan spreken we ook wel over opportunity cost. Het percentage dat daarbij gebruikt wordt zal afgewogen worden ten opzichte van het rendement van de onderneming. De opzet is natuurlijk dat dit percentage kantoor huren per uur groningen hoger ligt dan de geldende rente. Een voorbeeld van bedrijf dat de voorraden sterk heeft gereduceerd door een andere wijze van voorraad houden is het bedrijf Holmatro ( voorbeeld 4.1 ).
VOORBEELD 4.1 Holmatro reduceert voorraden
Rentekosten
Holmatro maakt hydraulische apparatuur voor onder andere het redden van mensen uit gecrashte personenwagens (www.holmatro.com). De meeste producten werden op voorraad gemaakt. Door een verschuiving van het ontkoppelpunt van de voorraad eindproducten naar de assem
blagelijn, werd het mogelijk de voorraden drastisch terug te brengen. Daar werd gebruikgemaakt van een eenvoudig voorraadaanvulsysteem in de vorm van een kanban. Door deze lagere voorraad wordt het rendement van de onderneming positief be.invloed.
Voorraadverminderingen van 50% zijn niet uitgesloten. Het vrijkomende verrnogen kan dan gebruikt worden orn andere bedrijfsactiviteiten op te zetten. Hierdoor wordt de return on investrnent (ROI) gunstig beYnvloed. De ROI is een belangrijke prestatie-index voor een ondernerning.

De ‘methode Lopez’

Het blijkt dat besparingen in het logistieke traject een enorme invloed op het eindresultaat van een onderneming kunnen hebben. Men spreekt hierbij ook wel van een hetboomeffect. Dat wil zeggen dat met een relatief kantoor huren zuidas geringe Hefboomeffect inspanning een groot resultaat bereikt kan worden. Zo blijkt dat besparing op de voorraden met €10 mln leidt tot een ROI van 16,67%. Hiervoor zal men mogelijk kosten moeten maken. Een verhoging van de indirecte kantoor huren per uur schiphol kosten met €1,5 min levert echter nog steeds een gelijk rendement van 15% op. Zie ook voorbeeld 3.5. Logistiek kan op veel gebieden een bijdrage leveren. Daarvoor is een koppeling met andere belangrijke bedrijfsfuncties nodig.
VOORBEELD 3.5 De ‘methode Lopez’
De overgang van Jose lgnacio Lopez de Arriortua van General Motors naar Volkswagen maakte heel wat los. De ‘methode Lopez’ deed opgang. De schrik van alle toeleveranciers eiste prijsverlagingen van kantoor huren per uur leeuwarden minstens 10%, terwijl tegelijkertijd de R&D-activiteiten op peil moesten worden gehouden. Lopez deed dit om de ROI van de
TUSSENVRAAG 3.7
betreffende bedrijven sterk te laten stijgen. Op zieh lukte dat ook wel. Het bleek echter later minder resultaat te hebben gehad, doordat de kwaliteit van de leveringen sterk gedaald was. Dit leverde weer gevolgkosten kantoor huren per uur groningen op in de vorm van garanties die nagekomen moesten worden. Het geeft ook gelijk aan waar de zwakte zit in het DuPont-schema.
Hoe zie je de relatie tussen het DuPont-schema en de doelstelling van logistiek, zoals omschreven in de definitie in hoofdstuk 1?
.0 Omzet- en winstbijdrage
Welke logistieke gevolgen kl11111e11 we 0111/enen aan 0111ze1- en wins/analyses?
Verkopers zijn gauw geneigd om het succes van hun inspanningen af te meten aan de omzetgegevens. Een nauwkeurige toewijzing van kosten vertelt ons dat omzet en winst niet altijd in dezelfde richting wijzen. We gaan eerst in op de omzetbijdrage en bespreken daarna de winstgevendheid van een product.
3.6.1 Omzetbijdrage van een product De praktijk leert dat in het geval men te maken heeft met een productiedistributiesysteem voor meerdere producten, er grote verschillen kunnen bestaan in de vraag-en omzetsnelheid per product. De bekende 80/20-regel 80/20-Regel (20% van de producten zorgt voor 80% van de omzet) is hier een voorbeeld van. Dit wordt ook wel de Pareto-analyse genoemd. In tabel 3.1 hebben we Pareto-analyse tien producten weergegeven met hun pri

Put to light

Put to light De vier plateauliften nemen in het magazijn zo’n dertig vierkante meter aan vloerruimte in. Op dit moment liggen in de liften 3 800 kleingoedartikelen. Bij de liften staat een operator die batchgewijs pickt en met kantoor huren zuidas behulp van een put-to-lightsysteem de gepickte aantallen direct uitsplitst over de klantenorders. Leijssenaar: ‘In piekperiodes kunnen er twee operators tegelijk werken met een orderpickkar waarin mimte is voor in totaal acht klantorders. Het blijkt in de praktijk dat we met dit semi-automatische kantoor huren per uur schiphol magazijnsysteem veel efficienter werken en er ook een betere afstemming is met onze expeditiegedeelte. Die kan sneller, mede dankzij de WM-module, zendingen combineren of sorteren voor pakketvervoer door DPD of groepagetransport. Bijkomend voordeel van de plateauliften is verder dat ze maar weinig vierkante meters in beslag nemen:
Verhuizing laagseizoen Het Hoofd Logistiek van SIBO stelt dat hij met zijn mensen en Logistore een ‘wereldprestatie’ van formaat heeft geleverd met de inrichting van het nieuwe magazijn.
LOGISTIEK RAAMWERK 97
‘Eigenlijk kan het niet wat wij hebben gepresteerd. In nog geen jaar een nieuw pand met een kantoor huren per uur leeuwarden magazijn, ingericht met magazijnstellingen en plateauliften. Magazijnprocessen ondersteund met behulp van RF-scanning en nieuwe transportmiddelen. Met mYuice hebben wij in amper zes maanden tijd SAP met een gei:ntegreerd WMS gei:mplementeerd. Wij hadden een strakke planning en ook de leveranciers hebben meegewerkt aan onze deadlines. We zijn eind november een week gesloten geweest voor de verhuizing. Daarna moesten onze mensen van de een op andere dag in een compleet nieuwe omgeving aan de slag en dat was in het begin best lastig. Daarom hebben we er ook bewust voor gekozen om alleen te verhuizen in een periode die voor ons het laagseizoen is. We hebben dus maanden de tijd gehad om klaar te zijn voor het hoogseizoen dat nu is aangebroken. Wij hebben veel van onze kantoor huren per uur groningen mensen gevraagd, want ondanks het hoogseizoen moest er toch tijd vrijgemaakt worden voor het project. En ook in het laagseizoen moest er hard aan het project gewerkt worden, maar iedereen heeft zijn schouder eronder gezet en het resultaat mag er zijn: Bron: B. Dijkhuizen, Logistiek.nl, 18j uni 2010, p. 48

Distributie naar klanten


Vanwege de nauwe relatie tussen distributielogistiek en commerciele distributie behandelen we in deze paragraaf het marktinstrument distributie. Het woord ‘distributie’ kan twee betekenissen hebben: kantoor huren zuidas commercieel en logistiek. Binnen de marketing beperken we ans tot het marketinginstrument commercie!e distributie. In de hoofdstukken 7 en 8 wordt de distributielogistiek besproken. Het commerciele distributiebeleid spitsen we toe op twee vragen: die van de kanaalkeuze en die van distributiespreiding.
2.4.1 Keuze van een kantoor huren per uur schiphol distributiekanaal De fabrikant die bezig is zijn distributiebeleid uit te stippelen, moet zieh afvragen via welke distributiekanalen (grossiers en/of detaillisten) hij zijn producten kan afzetten. De opbouw ende samenstelling van een distributiekanaal verschillen vaak per productgroep. Binnen een bepaalde branche zijn er dan ook veel samten distributiekanalen. Deze verzameling wordt de distributiestructuur of distributiegrondvorm van die branche genoemd. Vaak is de kantoor huren per uur leeuwarden beschrijving van een distributiestructuur
een momentopname: vooral door allerlei vormen van in- en uitschakeling (bijvoorbeeld horizontale en verticale integratie) is een distributiestructuur steeds aan veranderingen onderhevig. Wat verstaan we nu onder een distributiekanaal? Een distributiekanaal is de weg die een product aflegt van producent naar consument. Dit begrip vertoont daarom grote overeenkomsten met het begrip ‘bedrijfskolom’. Een distributiekanaal bestaat uit een aantal min of meer bij elkaar horende bedrijfshuishoudingen ( distributieschakels ), die een product voortstuwen van producent naar consument. Deze schakels in het distributiekanaal worden gevormd door detaillisten, grossiers, kantoor huren per uur groningen agenten en importeurs. Schematisch kan de distributiestructuur van een bepaalde branche worden weergegeven als in figuur 2.10.
Uit figuur 2.10 blijkt dat de producent zieh zowel rechtstreeks (postorderverkoop) als indirect tot de consument kan wenden. Bij indirecte distributie krijgt hij te maken met detaillisten, grossiers, agenten en importeurs. Onder een detaillist wordt verstaan een onderneming die zieh heeft toegelegd op de verkoop van producten aan gezinshuishoudingen. Een detailhandelsonderneming kan een of meer verkooppunten ( winkels) exploiteren. Een grossier of groothandelaar heeft zieh gespecialiseerd op wederverkoop aan bedrijfshuishoudingen, vaak detaillisten of andere grossiers. Importeurs worden meestal gerekend tot de groothandel. Het is gebruikelijk dat grossiers en detaillisten voor eigen risico inkopen.

De wens om maatwerk te leveren

Uiteraard is de wens om maatwerk te leveren tegen lage kosten geen recent probleem. Het betreft een van de fundamentele vraagstukken in de bedrijfskunde: hoe kunnen we zo veel mogelijk waarde leveren tegen zo weinig mogelijk kosten? Het is natuurlijk zo dat de toegevoegde waarde van op maat gemaakte producten groter is dan die van standaardproducten, hetgeen bedrijven de mogelijkheid geeft een hogere kantoor huren per uur amsterdam marge te realiseren. Anders gezegd, ook het perspectief van de klant is zodanig dat massa goedkoop is en maatwerk duu r. Vergelijk bijvoorbeeld de diepvriespizza voor €3 te koop bij de supermarkt terwijl de door een koerier thuisbezorgde warme pizza €8 kost. Het is dus mogelijk voor maatwerk een hogere prijs te vragen. Als het bedrijf in staat is maatwerk te realiseren tegen lage kosten, kan dit leiden tot hogere kantoor huren per uur schiphol winstgevendheid (Van der Veen, 2000).
De verhoogde interesse voor massa-individualisering kan worden verklaard vanuit twee trends:
Massa-individualisering Customizing Commodity
60 DEEL 1 VRAAGGESTUURDE LOGISTIEK lndividualisering
Onvoorspelbaarheid
Ten eerste valt te constateren dat consumenten steeds individualistischer worden. Anders gesteld: de vraag wordt steeds heterogener en onvoorspelbaarder. Dit wordt veroorzaakt door onder andere de toegenomen welvaart en daarmee de toegenomen behoefte aan erkenning en zelfontwikkeling, hetgeen leidt tot een toenemende wens van kantoor huren per uur leeuwarden individuele consumenten om zieh te onderscheiden van anderen. Dit leidt tot twee uitdagingen. Ten eerste willen bedrijven zo goed mogelijk inspelen op de individuele verlangens van de klant. Door klantgerichter te werken zijn goede resultaten bereikt ten aanzien van keuze, kwaliteit en snelheid. Dit heeft echter ook geleid tot een situatie waarin een enorme keuze wordt geboden waar de klant eigenlijk geen uitweg meer in ziet. Denk bijvoorbeeld aan lange menulijsten, een wirwar aan verschillende hypotheken en verzekeringen en aan supermarkten met enorme assortimenten. Desondanks is de vraag naar variatie groter dan die door industriele voortbrenging kan worden gerealiseerd. 2 De tweede uitdaging is dat consumenten steeds minder gebonden zijn aan specifieke producten, diensten en winkels. Ze zijn meer bereid om alles uit te proberen en het wordt kantoor huren per uur groningen moeilijker om consumenten in (doel) groepen in te delen. In feite behoren consumenten tot meer, kleinere en sneller veranderende netwerken. Dit maakt dat klanten steeds minder voorspelbaar worden (de ‘grillige consument’). Voorspellen en van bovenaf plannen is daardoor niet meer doenlijk.
Massa-individualisering probeert op deze beide uitdagingen een antwoord te vinden. Samenvattend kan worden gesteld dat enerzijds de individualisering van de maatschappij en de onvoorspelbaarheid van consumenten massa-individualisering steeds meer nodig maakt, terwijl anderzijds de technologische ontwikkeling massa-individualisering steeds meer mogelijk maakt.

Distributie· logistiek

Een manier om het relatieve belang van fysieke distributie aan te tonen, is te kijken naar het aandeel van de fysieke-distributiekosten in de verkoopprijs aan de eindafnemer van een product. De resultaten van verschillende onderzoeken kunnen als volgt worden samengevat. Stel de kantoor huren per uur amsterdam verkoopprijs aan de uiteindelijke afnemer op 100. Rubriceren wij de verschillende kostensoorten onder de kostenplaatsen fabricage, marketing, fysieke distributie en overhead, dan leidt dit tot het overzicht in tabel 1.5.
Bij de fabricagekosten gaat het in feite om de fabricagekostprijs, inclusief de kosten van kantoor huren per uur schiphol grondstoffen en halffabricaten. In termen van figuur 1.3 betreft het dus de kosten die verbanden zijn aan het traject dat wij hebben aangeduid als material management. De marketingkosten hebben betrekking op een sommering van de desbetreffende uitgaven door de fabrikant en distributeur (grossier en detaillist). Een dergelijke optelsom heeft ook plaatsgevonden met betrekking tot de fysieke-distributiekosten. In figuur 1.7 geven we de opbouw weer van de gemiddelde kosten van fysieke distributie/distributielogistiek.
Kosten van fysieke distributie
Distributie· logistiek
1 Met investeringen in voorraden duidt men op de rentekosten die verbanden zijn aan kantoor huren per uur leeuwarden het vermogen dat is vastgelegd in de aanwezige goederenvoorraden. 2 De transportkosten hebben betrekking op het vervoer tussen fabrikant, grossier en detaillist. 3 Met de kosten van magazijn en materials handling duidt men op de kosten verbanden aan een m2-stellingruimte waar de goederen liggen opgeslagen, anderzijds heeft materials handling betrekking op het in opslag brengen van goederen die in voorraad worden genomen en het uit opslag ( uit de stelling) halen van producten die zijn besteld. Het intern transport heeft betrekking op het vervoer van goederen binnen de magazijnen en depots van fabrikant en distributeur. 4 Onder ‘Overige’ vallen onder andere de kosten van de administratie.
TUSSENVRAAG 1.4 In artikelen over de distributielogistiek van producenten kamen we kantoor huren per uur groningen regelmatig uitspraken tegen dat de logistieke kosten 7% of 8% van de verkoopprijs uitmaken. Hoe is het dan mogelijk dat er in tabel 1.5 gesproken wordt over een veel hager percentage?
1.3.3 lnkoop en reverse logistics Tot dusver hebben we gesproken over een tweedeling binnen de logistiek, namelijk material management/productielogistiek en fysieke distributie/ distributielogistiek. In overeenstemming met figuur 1.3 is het voor een producent logisch om het material management nader te onderscheiden in inkooplogistiek en productielogistiek. Dit brengt ons tot figuur 1.8.

Kringverwijzingen

Kringverwijzingen ontstaan als in de formule voor een resultaat, het resultaat zelf is opgenomen: een slang die zichzelf in de staart bijt. Microsoft Excel meldt kantoor huren per uur amsterdam kringverwijzingen en geeft een waarschuwing als we er een aanbrengen. Die waarschuwing ziet er nogal vervaarlijk uit. Echter: we kunnen met mate en bewust kringverwijzingen aanbrengen in een uitwerking. Een voorbeeld van een kringverwijzing is hieronder weergegeven. totaal excl. BTW 2.200 184.874 900 112.500 15% 16.875 (over kantoor huren per uur schiphol aanneemsom) G H 24 Winst en risico Residuele grondwaarde Grondquote 5%.099 (overaanneemsom+bijkomende kosten+grond), formule =E23*SOM(F21;F22;F25) 8% 14.790 32.610 =F20-SOM(F21’F24) 17.6% BEREKENING MET KRINGVERWIJZING. Het gaat hier om de berekening van de residuele grondwaarde waarbij de AK berekend wordt over die residuele grondwaarde: een kringverwijzing. Microsoft kantoor huren per uur leeuwarden Excel kan kringverwijzingen iteratief oplossen. We moeten dan wel een instelling van Excel wijzigen. In het spreadsheet met de uitwerking van vraagstuk 4.01 passen we een kringverwijzing toe. Bij het openen van deze werkmap zult u door Excel gewaarschuwd worden. U moet dan eerst de instelling aanpassen. In Microsoft Excel 2007 vindt u deze instelling kantoor huren per uur groningen onder Opties voor Excel en vervolgens onder Formules. De opties voor Excel vinden we onder de Office knop. 396 INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN GEBIEDEN Opties voor Excel Populair Controle Opslaan Guvanc,erd Aanpassen Opties wijzigen voor het berek:enen n formule:.:oor preies en voor het afhandeleri Werkmap berek,nen(.) @ (!,utomafüch ® Automatisch .b_ehatve voor gegev,nstabell’n 0 tlandmatlg In Microsoft Excel 2003 vinden we deze instelling onder het menu Extra, vervolgens Opties

Kantoor huren of bedrijfsruimte huren