Het propageren van modulaire collimaten

Zoals uit de ‘roepnaam’ van de Stichting Collomoduul bleek, was haar voornaamste doelstelling het propageren van modulaire collimaten. De stichting wilde bevorderen dat producenten en distribuanten voor de opslag en het transport van levensmiddelen zo veel mogelijk gebruikmaken van de genormaliseerde pallet van 100 cm x 120 cm en van de genormaliseerde rolcontainervan 60 cm x 80 cm. Op basis daarvan is een modulaire maatreeks ontworpen voor de grondvlakken van omverpakkingen. Deze maatreeks bevat de ISO-moduul 40 cm x 60 cm en kantoorruimte huren amsterdam elf daarvan afgeleide maten. Uit ergonomische overwegingen zou een omverpakking niet hoger moeten zijn dan 40 cm en niet zwaarder dan 15 kg, dus gemakkelijk te tillen. Ook worden door distribuanten steeds meer eisen gesteld aan de hoogte van een ladingeenheid. Sommige distributiecentra zijn ingericht op palletladingen met een maximale hoogte van 1,50 m of 1,80 m. Een leverancier die hagere palletladingen aanbiedt, moet ze laten overstapelen door zijn chauffeur, of de chauffeur wordt gedwongen de goederen retour te nemen. De houding van de grossiers en grootwinkelbedrijven wordt in dit opzicht steeds harder.
12.4.2 lnformatie-integratie De tweede vorm van integratie betreft activiteiten die zieh richten op kantoorruimte huren schiphol afstemming van informatiestromen. Evenals bij fysieke integratie verandert bij integratie van de informatievoorziening de grondvorm van het logistieke proces niet. Voorraadpunten blijven op dezelfde plaats en ook het besturingssysteem verandert niet. Hiermee kan het ontstaan van breuklijnen in de informatiestromen worden voorkomen. Informatie van de aanleverende organisatie hoeft niet opnieuw te worden ingebracht, maar kan zonder verdere tussenkomst worden gebruikt. Een voorbeeld van deze vorm van ketenintegratie is het online doorzenden van verzendgegevens van de verlader naar de transporteur. Een ander voorbeeld is het (boekdata)systeem van het kantoorruimte huren leeuwarden Centraal Boeklrnis, waarmee men in directe verbinding staat met de aangesloten boekhandels. Een belangrijk hulpmiddel bij deze vorm van ketenintegratie is electronic data interchange (EDI).
Onder electronic data interchange (ED!) verstaan we de elektronische uit’Nisseling zonder menselijke interacties van gestructureerde en genormeerde gegevens tussen computers van de bij een handelstransactie betrokken partijen.
Door de toepassing van EDI in het handelsverkeer wordt in principe alle berichtgeving via papier vervangen door de elektronische berichtenuitwisseling. De handelstransactie op zichzelf verandert daar niet van, maar wel de manier waarop de transactie wordt afgewikkeld. Voorbeelden van EDT-berichten zijn: orders, leveringsschema’s, transportschema’s, facturen en verzekeringsdocumenten kantoorruimte huren groningen (Kreuwels, 1996). Gegevens moeten eerst worden gestandaardiseerd volgens de zogenoemde EDIFACT-normen. Daarmee verschilt EDI van bijvoorbeeld een faxbericht, dat ongestructureerd kan worden verzonden naar een derde. De genoemde auteur onderkent een viertal voordelen, dat aan het werken met EDI is verbanden: snelheid, tijdsonafhankelijkheid, betrouwbaarheid en efficiency.

RFID sluit de supply chain


‘Een hype is het, ik probeer ‘m alleen in proporties te brengen.’ John Flanderhijn, bij ADT verantwoordelijk voor electronic article surveillance (EAS) en RFID Business Development, noemt cijfers die tot de verbeelding spreken. Op een retailomzet in Nederland van meer dan 75 miljard euro ‘verdwijnt’ jaarlijks een half miljard aan interne en externe diefstal. Winkeldiefstal, dozen die per ongeluk van de pallet vallen, fraude, eigen personeel dat het niet zo nauw neemt met de bezittingen van de baas. RFID lijkt het toverwoord. ‘Klopt’, zegt
Flanderhijn. ‘Maar niet om winkeldiefstal tegen te gaan, wel om lekkages in de supply kantoorruimte huren amsterdam chain weg te werken.’
ADT is als onderdeel van Tyco International, een van de grote spelers op het gebied van elektronische beveiliging. Dit kwartaal rondt het bedrijf de eerste fase af van het contract dat bestaat uit de levering van 4 000 lezers en 16 000 antennes voor dockdeuren en kassa’s voor ongeveer 1300 Tesco-winkels en 35 distributiecentra over het gehele Verenigd Koninkrijk.
Flanderhijn spreekt over het sluiten van de keten. Tesco weet straks exact wat er aan goederen binnenkomt en wat eruitgaat. De kost gaat voor de baat uit. Binnen kantoorruimte huren schiphol de retailmarkt zijn al verschillende initiatieven opgestart om pallets en dozen te voorzien van RFID-tags. Bekendste voorbeelden zijn het Amerikaanse Wal-Mart, het Duitse retailconcern Metro en het Engelse Marks & Spencer. Flanderhijn: ‘ledereen heeft het over RFID. Dat het een grote toekomst tegemoet gaat in de retail staat als een paal boven water. Neemt niet weg dat het vooralsnog gaat om een aantal pilotprojecten, waarvan er vele op diverse locaties van de supply chain plaatsvinden. ledereen brengt RFID in verband met het terugdringen van winkeldiefstal. Onzin, het zijn twee totaal verschillende technologieen, met ieder haar specifieke toepassingen. Dat heeft te maken met de verschillende frequenties, maar meer nog met de prijs. Het kantoorruimte huren leeuwarden huidige systeem van elektronische artikelbeveiliging voldoet uitstekend. Overigens, retailers vinden de prijs van €0,02 tot €0,04 per label al te hoog. Een RFID-label kost al gauw het twintigvoudige.’
Supply chain De toepassingen moeten gevonden worden in het sluiten van de supply chain. Flanderhijn: ‘Pallets, omdozen en dozen kun je van een tag voorzien. Cijfers van ECR (efficient consumer response) geven aan dat in 2000 in Europa 6,1 miljard euro aan goederen is verdwenen voordat het de fast moving consumer goods markt (FMCG) bereikte. Het blijft hangen in vrachtwagens of raakt spoorloos in het distributiecentrum. Wie weet of die vrachtwagen niet negentien in plaats van twintig pallets heeft gelost?’ Tesco heeft alle dockingstations (zeg de paarten waar vrachtwagens lassen) van RFID-antennes voorzien. Aan de muren, aan het plafond en op de vloer. Die antennes doen in feite niets, het wordt pas interes
INFORMATIETECHNOLOGIE EN LOGISTIEK 417
sant als je alle software aan elkaar koppelt. Meten is weten. Koppel het aantal dozen dat de vrachtwagen heeft gelost aan een voorraadbeheers- en warehouse-managementsysteem. Het verzenddocument vertelt je van tevoren wat je kunt verwachten. Dat kun je vervolgens in de winkel controleren. De order en het aantal geleverde stuks moeten overeenkomen met wat Je in het magazijn hebt staan en wat is uitgeleverd .’ Out of stock Flanderhijn merkt fijntJes op dat je meteen weet als er een pallet te weinig is geleverd. Als Je dat weet, kun Je maatregelen nemen om dat te voorkomen. Het heeft ook kantoorruimte huren groningen andere voordelen. De logistiek of winkelmanager kan ook besluiten een vrachtwagen naar een andere supermarkt te sturen, omdat daar de producten harder nodig zijn. Hij kan dat doen, omdat hij precies weet welke producten zieh in welke vrachtwagen bevinden en waar deze nodig zijn. ‘Onderschat de out of stock niet’, zegt John Flanderhijn. ‘Bijvoorbeeld de reactie van de klant als hij naast zijn favoriete product grijpt, omdat het niet voorradig is. Daar is uitgebreid onderzoek naar gedaan door ECR en geeft het volgende aan bij out of stock (OOS): 32 procent van de mensen kiest een ander product, 27 procent gaat naar een andere winke!, 16 procent blijft bij dat andere merk en 9 procent doet geen aankoop. In de retail l1eb je het over financiele grootheden .’ Flanderhijn tekent een diagram: ‘De pilotperiode hebben we bijna achter de rug, we gaan naar het moment van de early adaptors. Het gaat allemaal razend snel. ledereen wacht nu met smart op generatie 2, ook ADT is hier volop mee aan het testen. Deze volgende generatie geeft ans zoveel meer mogelijkheden in de toepassing. De ontwikkeling zal niet meer te stuiten zijn.’

Een geldgenererende machine

Bij TOC wordt uitgegaan van een aantal vooronderstellingen. Een organisatie wordt beschouwd als een geldgenererende machine. Als er in een bottlenecksituatie gekozen moet worden voor de aanpak van een deel van dat proces, dan zijn de volgende gegevens van belang: • de snelheid waarmee kantoor huren zuidas dat proces of die machine geld genereert; • het geld dat is ge’investeerd in dat proces; • het geld dat nodig is om dat proces draaiende te houden.
Goldratt (1993) kamt daarbij tot drie criteria: 1 throughput: de snelheid waarmee het totale proces geld genereert door verkopen ( = verkoopprijzen – grondstofkosten); 2 inventory: al het geld dat in het proces nodig is om zaken te kantoor huren schiphol kopen die men uiteindelijk weer wil verkopen; dit is geen toegevoegde waarde! 3 operating expenses: al het geld dat nodig is om de inventory om te zetten in throughput.
We wijzen erop dat de gebruikte begrippen nogal afwijken van de gebruikelijke bedrijfseconomische begrippen, zoals omzet, kostprijs en winstmarge. De grondstoffen worden niet tot de throughput gerekend omdat deze alleen maar door de organisatie stromen. Throughput is dus een zeer ruime interpretatie van het begrip toegevoegde waarde. Producten die kantoor huren leeuwarden op voorraad gemaakt worden, zijn geen throughput maar inventory. Tot de inventory worden ook de grond, gebouwen en machines gerekend, omdat men ervan uitgaat dat dit alles weer verkocht kan worden. Het streven is om de throughput te verhogen en daarbij de inventory alsmede de operating expenses te verlagen. Als we dit relateren aan de gebruikelijke financiele maatstaven, zien we de volgende situatie:
Winst = throughput – operating expenses ROI = (throughput- operating expenses): inventory
Bij TOC wordt ervan uitgegaan dat de resultaten door de constraints bepaald worden. De constraint is vaak ruimer dan een zuiver technische bottleneck in de kantoor huren groningen goederenstroom. Hij kan worden gedefinieerd als iets wat een organisatie belemmert om, gemeten naar haar doelstelling, een beter resultaat te bereiken. Er worden vijf stappen onderkend die doorlopen moeten worden als men de zwakste schakel in de logistieke keten wil versterken: 1 Identificeer de constraint(s) van de organisatie. 2 Beslis hoe je het knelpunt maximaal kunt exploiteren. 3 Maak de rest van het systeem ondergeschikt aan de in stap 2 genomen beslissingen. 4 Versterk de capaciteit of doorbreek de constraint(s). 5 Als het knelpunt opgeheven is, ga dan terug naar stap 1.
Er zijn verschillende soorten constraints te onderkennen. De meest bekende zijn de capaciteitsconstraints: bottlenecks en bijna-bottlenecks (zie voorbeeld 10.2). Andere mogelijkheden zijn de marktvraag ende beschikbaarheid van materialen. Veel moeilijker zijn de niet-tastbare constraints: policy’s, procedures en gedrag van medewerkers en management. Met deze methode zijn succesvolle verbeteringen bereikt. In vergelijking met andere methoden uit de kwaliteitszorg, zoals kaizen, blijkt er een overlap in de aanpak te zijn. Het verschil zit meer in de gebruikte hulpmiddelen

Wat houdt de kaizen-methodiek in?


We zagen al dat kaizen uit Japan afkomstig is en letterlijk vertaald ‘verbeteren naar goed’ betekent. Vrij vertaald kamt het neer op ‘continue stapsgewijze verbetering’. Het is gebaseerd op de overtuiging dat het succes van een onderneming afhangt van een voortdurende verbetering van kantoor huren zuidas kwaliteit en productie in de meest uitgebreide zin. Al in 1988 schreef Imai het interessante boek Kaizen. Deze methode omvat weliswaar een aantal technieken en instrumenten op kwaliteitsgebied, maar belangrijker is de grondhouding dat het bedrijf zieh steeds wil aanpassen en verbeteren. Het vermogen om dit te realiseren wordt bereikt met behulp van allerlei technieken. De boodschap van kaizen luidt dat er geen dag voorbij mag gaan zonder dat er een verbetering in het bedrijf heeft kantoor huren schiphol plaatsgevonden. Er zijn vijf zaken die daarbij een rol speien: 1 teamwork; 2 persoonlijke discipline; 3 betere moreel; 4 kwaliteitscirkels; 5 suggesties voor verbetering.
Het succes van hun economie verklaren de Japanners door de filosofie achter kaizen. Zij liepen wat innovatie betreft achter op het op resultaatgerichte Westen.
Het verschil in innovatief gedrag is beschreven in figuur 10.4. Daar zien we dat innovaties in westerse organisaties vooral worden ge’initieerd vanuit het management. Dat noemen we top-down. In Japan wordt de verbetering heel sterk op gang gebracht vanuit de medewerkers. Daar gebeurt kantoor huren leeuwarden het veranderen dus bottom-up. De eerste reactie vanuit het Westen op deze aanpak was afstandelijk. De cultuur in Japan is anders. Het werk is voor hen de belangrijkste zaak en het familieleven is daar aan ondergeschikt. Gelukkig merken we nu ook in het Westen dat we deze technieken op een verantwoorde wijze kunnen vertalen naar onze cultuur.
FIGUUR 10.4 Verschil in denken over verbetering van de kwaliteit: het Westen en Japan
In deze paragraafbespreken we de kern van de kaizen-filosofie. Verder kamen aan de orde: de drie Mu’s, de vier M’s ende 5S-methode.
10.2.1 Standpunten Kaizen-filosofie De kaizen-filosofie gaat uit van de volgende vier standpunten: 1 Mensen zijn het belangrijkste goed in een organisatie. 2 In plaats van het bestraffen van fouten, moet het signaleren hiervan worden beloond; 3 Kijk op de werkvloer zelf, hier vindt de waardetoevoeging plaats. 4 Werkmet harde informatie, alleen op basis van concrete meetbare gegevens kunnen rationele beslissingen worden kantoor huren groningen genomen.
De mens centraal Eigenschappen van medewerkers als vlijt, moreel, inzet, betrokkenheid en strijdgeest zijn even goed als de resultaten die zij bereiken. Er moet geiet worden op de inspanning van de mens. Kunnen en willen dient op een zorgvuldige manier naast elkaar gezet te worden. Als iemand iets niet kan dan moet het hem of haar geleerd worden. Als iemand iets niet wil is het lastiger en zal deze persoon overtuigd moeten worden om in de groep mee te doen. Met kunnen en willen samen zijn sterke verbeteringen te realiseren.

De beheersing van de retourstromen

Kopicki stelt bij de vraag ‘wie is verantwoordelijk voor de beheersing van de retourstromen?; dat het beste voor iemand met een logistieke achtergrond kan worden gekozen. Hij/zij is vaak het beste in staat de invloed kantoor huren zuidas op het distributiesysteem in te schatten en samen te werken met transporteurs, logistiek dienstverleners en andere schakels in de reverse-logisticsketen, terwijl mensen met bijvoorbeeld een milieuachtergrond vaak meer kennis van milieuwetten en scheikunde hebben. Logistieke medewerkers hebben de kennis om de behoeften van verschillende kantoor huren schiphol afdelingen op elkaar af te stemmen en zo de beste oplossing te bereiken. Bovendien bedragen de transportkosten vijfentwintig procent van de totale hergebruikskosten, zodat op dit gebied een grote uitdaging ligt.
Voor bedrijven die gerecyclede materialen of gebruikte producten inkopen en die vervolgens als input dienen voor het productieproces zou een materials manager de aangewezen persoon kunnen zijn. In geval de onderneming eigen producten en verpakkingen terughaalt om deze opnieuw te gebruiken kantoor huren leeuwarden en er dus sprake is van een integratie tussen afvoer- en aanvoerlogistiek, lijkt een manager fysieke distributie de meest geschikte persoon. De fysieke-distributiemanager is dan niet langer enkel verantwoordelijk voor het op het juiste moment afleveren van de juiste producten bij de juiste klant maar moet bovendien zorg dragen voor een retourstroom van bijvoorbeeld gebruikte pallets en andere verpakkingsmaterialen als kartonnen dozen en plastic, zodat deze voor hergebruik beschikbaar kamen. Tevens zal hij/zij moeten nagaan of de bestaande distributiecentra en opslagplaatsen ook ten behoeve van de retourstroom kunnen worden gebruikt of dat aanpassingen of zelfs geheel nieuwe centra zijn vereist. Een derde mogelijkheid is het opzetten van een geheel nieuwe afdeling die zieh enkel met de retourstromen bezighoudt. Hierin zullen naast logistieke medewerkers (material management en fysieke distributie) ook mensen met kennis van milieu en recht vertegenwoordigd zijn. Deze situatie doet zieh alleen voor bij grote bedrijven die zieh in de kantoor huren groningen proactieve oftoegevoegdewaardefase bevinden. Veel bedrijven kiezen echter voor het uitbesteden van reverse-logisticsactiviteiten omdat gespecialiseerde bedrijven efficienter en goedkoper zijn. Ook voor deze ondernemingen die als core business reverse logistics hebben lijkt een combinatie van material management en fysieke distributie de beste oplossing.
Flapper (1997) stelt dat optimaal hergebruik vereist dat niet alleen zo veel mogelijk de verzamel- en reeycleaetiviteiten met elkaar ge”integreerd worden, maar ook met de overige inkoop-, produetie- en distributieaetiviteiten van een bedrijf, zoals dit nu al vaak gebeurt bij produeenten van kopieerapparaten.
Belangrijk is dus dat de reverse-logistiesaetiviteiten, of ze nu als een zelfstandige afdeling funetioneren of in de afdeling logistiek zijn ge”integreerd, worden uitgevoerd rekeninghoudend met de overige afdelingen van de onderneming. Wanneer dit niet het geval is kan er een suboptimale situatie ontstaan.

Een relatief recente ontwikkeling

Een relatiefr ecente ontwikkeling op het gebied van magazijnbeheer, is voicepicking. Voicepicking is het via spraakherkenning verzamelen van orders. Hierbij hebben magazijnmedewerkers een draagbare computer en een headset, waardoor ze informatie over de te verzamelen orders doorkrijgen. Een kantoor huren zuidas belangrijk voordeel hiervan is dat de orderverzamelaar zijn handen vrij heeft, omdat er niet gescand of afgevinkt hoeft te worden en er geen gegevens moeten worden ingevuld. Ook wordt het proces verbeterd, worden er minder fouten gemaakt en is er een snellere transactieverwerking. Deze functie is op het moment erg in opkomst en is zelfs terug te zien in
kleinere magazijnen. Deze tool is kantoor huren schiphol vooral erg geschikt bij arbeidsintensieve processen, maar minder bruikbaar bij grote hoeveelheden gegevens. Dan kan beter gebruikgemaakt worden van RFID (Van den Berg, 2007).
8.5.1 Functie en betekenis van WMS De betekenis van WMS wordt duidelijk door middel van het bespreken van de belangrijkste magazijnfuncties, namelijk de inslag-, opslag-en uitslagfuncties. Ook bespreken we de taakverdelingvan de magazijnmedewerkers.
Ins lag Een WMS adviseert bij het kantoor huren leeuwarden toewijzen van locaties voor goederen wat de snelste en meeste efficiente afhandeling is, of het nu bij inslag gaat om lnslag geplande ontvangsten uit productie of inkoop, of om ongeplande ontvangsten, zoals retouren. Staat er voor binnenkomende goederen een productieof verkooporder open, dan wordt dat gegeven uiteraard direct gemeld, zodat onnodige magazijnbewegingen worden voorkomen. Voor de magazijnmedewerkers genereert een WMS steeds heldere, geprinte instructies, waarop is aangegeven naar welke locatie een artikel of partij moet worden verplaatst. De mogelijkl1eid te werken met barcoderingen minimaliseert in alle fasen de kans op menselijke fouten. Het gebruik van draadloze terminals bij het verdelen van de werkopdrachten kan de magazijnprocessen versnellen en efficienter maken.
Opslag Per magazijn of per kantoor huren groningen artikelsoort wordt vooraf aangegeven welke methode van locatietoewijzing moet worden gevolgd. Automatisch houdt het systeem rekening met de relatieve grootte van het artikel of de pallet ende capaciteit van bepaalde locaties. Is er bij het artikel een locatiegroep vastgelegd, dan kan die bepalend zijn. Maar er kan ook worden gewerkt met bulk- en picklocaties. Als voor de opslag eerst een inspectie van bepaalde goederen Opslag gewenst is, zorgt het systeem ervoor dat een zending eerst in de inspectieruimte wordt opgeslagen en daarna naar haar uiteindelijke locatie wordt getransporteerd. Retouren, in veel organisaties een lastig probleem, worden naar hun juiste locatie getransporteerd. Afhankelijk van het product kan dat een specifieke retourenlocatie of een locatie elders in het magazijn zijn.

Systematische lay-outplanning (SLP)

In Nederland wordt het gridmodel vaak toegepast als hulpmiddel bij de globale keuze van een vestigingsplaats voor een nieuw distributiecentrum. Maar het kan ook voor de locatie van een brandweerkazerne als we kantoor huren zuidas de brandrisico’s van alle objecten in de omgeving kennen. Onderzoek ten behoeve van drie samenwerkende vervoerscentra heeft uitgewezen dat een besparing van 10% op de totale transportkosten kon worden gerealiseerd indien centralisatie kantoor huren schiphol zou plaatsvinden op de zwaartepuntlocatie. Met nadruk wijzen we erop dat ook veel andere variabelen een rol speien bij de keuze van een definitieve vestigingsplaats. Zander compleet te willen zijn, noemenwe: de situatie op de lokale arbeidsmarkt; de situatie op de lokale woningmarkt; eisen en wensen van medewerkers in het geval van overplaatsing; de kantoor huren leeuwarden aanwezigheid van lokale of regionale toeleveranciers; de sociale en culturele infrastructuur (schalen, theater enzovoort); lokale financieringsmogelijkheden en investeringspremies; de natuurlijke gesteldheid van bouwterreinen en/of de beschikbaarheid van bestaande gebouwen; de verkeersinfrastructuur, aansluiting op spoor-, water-, weg- en luchtvaartverbindingen; milieuaspecten.
Bij de afweging van alle bij de uiteindelijke locatiebeslissing te betrekken factoren, kan men onder andere gebruikmaken van de gewogenfactorscoremethode; zie Van Goor e.a. (2005).
TUSSENVRAAG 8.1 In de openingscasus wordt gesproken over het WMS-systeem van een logistiek kantoor huren groningen dienstverlener. In hoeverre verschilt zo’n systeem tussen een verlader en een dienstverlener?
Systematische lay-outplanning (SLP) Systematische handlinganalyse staat bekend als de geestelijk vader van twee nog steeds veelvuldig toegepaste methoden, te weten de systematische lay-outplanning (SLP) en de systematische handlinganalyse (SHA). SHA heeft betrekking op de opsporing van mogelijkheden tot verbetering van de bewegingen van goederenstromen binnen een bestaande lay-out. SLP is met name gericht op situaties waarin een nieuwe lay-out van een bestaande of nieuwe ruimte ontworpen moet worden. Beide methodieken zijn toepasbaar in productiehallen, magazijnen, kantoren, ziekenhuizen enzovoort.
PQRST-sleutel SHA en SLP werken grotendeels met dezelfde basisgegevens. Onder de noemer PQRST-sleutel (zie figuur 8.2) moeten de volgende gegevens worden verzameld: P Product: wat zal verplaatst worden? Q Quantity: lweveel zal verplaatst worden? R Route: waarheen zal verplaatst worden? S Steunverlenende diensten (service): welke ondersteuning zullen de verplaatsingen vereisen? T Tijd: wanneer zullen de verplaatsingen gerealiseerd worden?
Door het onderzoeken van deze elementen kunnen we de gegevens vaststellen die nodig zijn om de analyse te beginnen: Product ( of materiaal). Dit zijn de producten die moeten worden verwerkt in het magazijn. Onder producten kunnen eenheden, codenummers, artikelgroepen of productgroepen worden verstaan. Quantity (hoeveelheid). Dit is de hoeveelheid te verwerken product. Onder hoeveelheid kan worden verstaan het aantal stuks, ton, kubieke inhoud ofwaarde van de vervaardigde ofverkochte hoeveelheid.

Een analytisch model

Als voorbeeld van een analytisch model noemen we het zwaartepuntmodel. Zwaartepunt(De bespreking van een heuristisch  kantoor huren zuidas model past minder in het kader van dit model boek.) Het zwaartepuntmodel of gridmodel wordt in de praktijk veel Gridmodel toegepast bij globale berekeningen over de locatie van een nieuw DC. Door zijn eenvoud is het echter ook aan beperkingen onderhevig. Gegeven het aanbod vanuit een aantal productiecentra (P) en gegeven de vraag in een aantal consumptiecentra (C), wordt de vestigingsplaats voor een DC zodanig gekozen, dat de totale kantoor huren schiphol transportkosten minimaal zijn. Verondersteld wordt dat de coördinaten van de ligging van de productiecentra en consumptiecentra bekend zijn, zodat de coördinaten van de optimale vestigingsplaats kunnen worden bepaald. De oplossing die uit het model resulteert is in feite het zwaartepunt ( center of gravity) . We zullen het berekenen van het zwaartepunt als locatie voor een DC illustreren kantoor huren leeuwarden met behulp van een rekenvoorbeeld. We gaan daarbij uit van de gegevens in tabel 8.1.
In tabel 8.1 worden de coördinaten van de consumptie- en productiecentra gegeven. Gevraagd wordt nu de optimale vestigingsplaats van een magazijn te bepalen, dat wil zeggen de coördinaten van dat vestigingspunt.
De afstand onder het wortelteken is uitgedrukt in gridafstanden. Deze afstand moet tot kilometers herleid worden alvorens met Ri te kunnen worden vermenigvuldigd. Deze schaalfactor heeft bijvoorbeeld de waarde 10, indien een gridcel 10 km voorstelt. In figuur 8.1 wordt aangegeven hoe een grid is opgesteld.
Het besproken model vormt de eenvoudigste variant van de zwaartepuntmethode. Door zijn eenvoud is het ook aan bezwaren onderhevig, die onder andere kantoor huren groningen betrekking hebben op loodrechte afstanden en het onafhankelijk van elkaar berekenen van X en Y. Er zijn nauwelijks situaties te bedenken, waarin het transport langs hemelsbrede afstanden verloopt: door rivieren en andere verkeersobstakels zal de werkelijke afstand altijd langer zijn. Voor de uitwerkingvan deze punten verwijzen we onder andere naar Ballou (1992).

Uitbesteden distributielogistiek


Het uitbesteden door een verlader van zijn gehele of gedeeltelijke distributielogistiek aan een gespecialiseerde derde, noemen we logistieke dienstverlening.
De taak van een logistiek dienstverlener is erop gericht om in relatie met de verlader zodanige activiteiten te ontwikkelen en te verrichten, dat de kantoor huren zuidas goederenstroom voor en tussen belanghebbenden in de logistieke keten wordt beheerst en uitgevoerd, zodat er sprake is van een optimale klant/ leverancierrelatie tussen verzender en ontvanger. Een dienstverlener verricht zijn activiteiten doorgaans in een eigen logistiek centrum/ kantoor huren schiphol distributiecentrum ofwarehouse. Als hij een dergelijk centrum exploiteert voor een verlader, dan is er sprake van een dedicated of contract warehouse. Worden er in het distributiecentrum activiteiten verricht voor meerdere opdrachtgevers, dan spreken we over een public warehouse.
Besparingsalgoritme van Clarke en Wright
Logistieke dienstverlening
Dedicated of contract warehouse Public warehouse
276 DEEL 2 LOGISTIEKE DEELTRAJECTEN
We verdiepen ons in deze paragraaf eerst in de argumenten om uit te besteden. Daarna bespreken we de toegevoegde waarde door de logistiek dienstverlener. Vervolgens schetsen we in vier fasen de ontwikkeling van logistiek kantoor huren leeuwarden dienstverleners. Hierbij gaan we nader in op het derde en vierde stadium en op twee groepen logistieke-ketenoplossingen.
7.4.1 Argumenten om uit te besteden Als redenen om de distributielogistiek uit te besteden, komt men in de literatuur de volgende argumenten tegen: 1 concentratie op kernactiviteit; 2 geen zorgen meer; 3 financiele voordelen; 4 vaste kosten variabel maken; 5 lagere investeringen; 6 hagere logistieke kwaliteit; 7 minder groot afbreukrisico.
Ad 1 Concentratie op kernactiviteit De wensen van de klanten dwingen de ondernemingen steeds meer zieh bezig te houden met hun kernactiviteiten. Uitbesteding geeft mimte ende flexibiliteit snel in te speien op marktveranderingen.
Ad 2 Geen zorgen meer Bij kantoor huren groningen uitbesteding neemt de logistiek dienstverlener de zorg over voor het inhuren van de juiste arbeidskrachten op het juiste moment; hij gaat geen tijd meer besteden aan het optimaliseren van de arbeidscapaciteit, het maken van vakantieplanning, en het volgen van de arbeidsmarkt bijvoorbeeld. In de praktijk blijkt dat de cao (collectieve arbeidsovereenkomst) voor logistiek dienstverleners vaak gunstiger is dan de cao die voor de onderneming van toepassing is. Maar de logistiek dienstverlener gaat ook geen tijd meer besteden aan huisvestings- en magazijnvraagstukken. Dat vereist wel dat die dienstverlener een partner wordt wiens processen nauw worden afgestemd op die van de producent, met een vlekkeloze integratie van planningsprocessen en van de afwikkeling van wereldwijde verschepingen, inclusief douaneaangelegenheden, en de bundeling van goederenstromen.

Het MPS

In het MPS wordt nagegaan of de producten te vervaardigen zijn. Hier worden meestal de eindproducten ingegeven. Men werkt in het MPS met herkenbare productnummers. Klantenorders en prognoses kunnen tegen kantoor huren zuidas elkaar worden afgewogen, zodat men een realistisch plan kan doorgeven aan de productie. Het MPS is van groot belang, omdat hiermee de daadwerkelijke productie wordt aangestuurd. De uitkomst van het MPS vormt de brutobehoefte van het MRP-1-schema. Het voert helaas te ver om hier het kantoor huren schiphol principe met cijfermatige voorbeelden uit te !eggen. Voor een heldere verklaring en praktische uitwerkingen verwijzen we naar Krajewski en Ritzman (1999).
De werking van het MRP-1-gedeelte loopt conform de uitleg in paragraaf 6.4. Hierbij wordt naast een geplande voorraad ook een schema opgesteld met de geplande capaciteit. Dit noemt men het capacity requirements plan ( CRP). Per machine kan per bucket bepaald worden (bijvoorbeeld per week) in hoeverre deze benut wordt of overbelast. Bij grote afwijkingen kan het MPS worden herzien. Bij kleine afwijkingen kan kantoor huren leeuwarden de planner handmatig ingrijpen door opdrachten naar voren te verschuiven, wanneer de materiaalsituatie dit nog toelaat. Als er voldoende veiligheidsvoorraad is, kan ook naar achteren worden gepland. Men dient hier echter zo weinig mogelijk gebruik van te maken, omdat het systeem hierdoor verstoord kan worden. Als er voldoende rek is, kan de capaciteit mogelijk worden aangepast door overwerk, uitbesteden of het inhuren van extra personeel. Als de opdrachten geaccepteerd zijn, kunnen ze worden vrijgegeven naar de productie en inkoop. Ook hier moet getoetst worden of het product volgens afspraak kan worden kantoor huren groningen geleverd. Zo niet, dan zal ook hier bijsturing nodig zijn. Veranderingen moeten met mate doorgevoerd worden; abrupte veranderingen brengen het systeem in onbalans. Vooral bij de inwerkingstelling van een nieuw systeem moet men hiermee voorzichtig zijn.
De resultaten die behaald worden met een MRP-11-systeem, kunnen aanzienlijk zijn. Zo is er een voorbeeld bekend van een productiebedrijf waar in vier jaar tijd de omloopsnelheid van 1 werd opgevoerd naar 10. Dit is echter zeer bedrijfsafhankelijk. Helaas moet ook geconstateerd worden dat veel implementaties voortijdig gesneuveld zijn door te hoge implementatiekosten. De oorzaak hiervan ligt vaak bij het management, dat zieh heeft laten verleiden door een softwareleverancier, zonder daarbij te Jetten op de noodzakelijke consequenties. Het investeringsbedrag voor de hardware en software loopt voor een bedrijf met honderd werknemers al snel in de honderdduizenden euro’s. Daarnaast moet men rekening houden met een veelvoud hiervan aan voorbereidingskosten. In de praktijk wordt de factor tien veel gehanteerd. Hieronder vallen onder andere de opleidingskosten en de kosten voor het opnieuw invoeren van gegevens. Door de softwareleveranciers wordt het bedrag aan indirecte kosten, die het bedrijf zelf moet maken, niet graag genoemd. Hier geldt met nadruk: bezint eer ge aan MRP-11 begint. Geadviseerd wordt eerst te starten met een onderzoek naar de grondvorm ende gewenste besturingssystematiek. De meeste bedrijven nemen daarvoor een externe consultant. Alhoewel deze ook veel kost, bespaart men hierdoor op de implementatiekosten. Een uitgebreide versie van het MRP-11-systeem geeft aan dat er verschillende koppelingen mogelijk zijn; zie hiervoor figuur 6.19.

Kantoor huren of bedrijfsruimte huren