Begroten: het bepalen van onderhoudskosten

Begroten: het bepalen van onderhoudskosten Het herstellen van gebreken gebeurt niet cyclisch, maar op basis van de conditie van de bouwdelen. In tabel 7-13 zijn alle herstelmaatregelen in het eerste jaar gepland. Een planning met betrekking tot meerdere bouwdelen, waarin de onderhoudsactiviteiten onderling op elkaar zijn afgestemd, ziet er dan als volgt uit: Tabel 7-13 Meerjarenbeheerplanning kantoor huren amsterdam met betrekking tot meerdere bouwdelen in schema Bouwdeel Stenen muur 1. Gebreken herstellen 2. Vervangen deel voegwerk Houten kozijn 3. Gebreken herstellen houtwerk De belangrijkste algemene richtlijn voor het begroten is: kantoor huren schiphol niet de laagste prijs voor de enkele onderhoudsactiviteit is bepalend, maar de laagste onderhoudskosten over een lange periode (= efficiënt). We spreken in dit geval dan ook over jaarkosten ( zie figuur 7-20). Door het opstellen van een plananalyse is het mogelijk het goedkoopste onderhoudsscenario te traceren. Dit betekent rekenen met zowel netto contante waarde (NCW) als bedrijfsruimte huren in leeuwarden rekenen met annuïteiten. Van onderhoudsuitgaven naar jaarkostenonderhoud: een voorbeeld In een gebouw moet een onderdeel worden vervangen. Ter keuze staan drie oplossingen (onderhoudsconcepten), d ie als kantoorruimte te huur in groningen  kenmerk hebben dat zij even effectief zijn in het streven het gebouw op het gewenste kwal iteitsniveau te brengen en te houden. Gegeven is: Onderhoudsconcept nr. 1: – vervangen in materiaal M 1, levensduur 15 jaar, € 1 .500 – onderhoud om de 3 jaar, € 300 per onderhoudsbeurt Onderhoudsconcept n r. 2: – vervangen in materiaal M2, levensduur 10 jaar, € 900 – onderhoud om de 2 jaar, € 200 per onderhoudsbeurt 254 PROGRAMMERINGSVLAK/TACTISCH NIVEAU 7.4.3 Onderhoudsconcept nr. 3 – vervangen in materiaal M3, levensduur 5 jaar, € 600 – onderhoud jaarl ijks, € 1 20 per onderhoudsbeurt

De verhuurbaarheid van het vastgoed

De verhuurbaarheid van het vastgoed is dus in hoge mate afhankelijk van de tevredenheid van de gebruiker (woongenot) en de kwaliteit van het kantoor huren amsterdam vastgoed (woonkwaliteit). Om de verhuurbaarheid van het vastgoed in exploitatie te verbeteren, is het zaak om het aanbod (vastgoed) zo goed mogelijk af te stemmen kantoor huren schiphol  (verbeteren woonkwaliteit) op de vraag van de gebruiker (verbeteren van woongenot). Om de mate van bedrijfsruimte huren in leeuwarden verhuurbaarheid te bepalen kan een gebouwanalyse en/of een huisvestingssatisfactieonderzoek (tevredenheidsonderzoek) worden opgezet. Dit zijn onafhankelijke onderzoeken naar de totale huisvestingssituatie, die de feitelijke huisvestingssituatie omvatten en tot doel hebben vast te stellen wat er zou moeten worden veranderd om te komen tot de gewenste huisvesting. De praktijk heeft geleerd dat gebruikers van gebouwen voornamelijk oog hebben voor de esthetische, functionele, ruimtelijke en technische toestand van bouwdelen in het gebouw. 232 PROGRAMMERINGSVLAK/TACTISCH NIVEAU 7 .3 .1 Huisvestingssatisfactie 7.3.2 De mate waarin een gebouw voldoet aan de wensen van de gebruikers is op twee manieren te achterhalen: 1. de gebruiker van het gebouw kan gaan klagen, niet of slecht betalen en kantoorruimte te huur in groningen uiteindelijk de huur opzeggen. De gebouwbeheerder reageert correctief op basis van negatieve signalen: toename van het aantal klachten; – vandalisme; – huurachterstanden; toename van het aantal mutaties; langere leegstand bij mutaties; toenemend aantal weigeringen bij het opnieuw aanbieden. 2. de gebouwbeheerder interviewt de gebruikers van het gebouw regelmatig en vraagt naar hun mening over de gebruikersmogelijkheden van het gebouw. De gebouwbeheerder beheert het gebouw op een preventieve wijze. Hoe wordt er met conclusies en eventuele aanbevelingen omgegaan? Wanneer er een enquête onder de bewoners van een gebouw wordt gehouden, is het belangrijk dat de gegevens die hieruit naar voren komen worden gebruikt bij de verdere exploitatie van het gebouw. Deze gegevens moeten een duidelijke plaats krijgen, onder andere in het beleid. Gebeurt dit niet, dan heeft de enquête geen zin gehad en kan deze zelfs nadelen opleveren. Naast kosten en verloren tijd kan hierbij worden gedacht aan overlast van de huurders. Wanneer huurders steeds dezelfde vragen moeten beantwoorden en vervolgens constateren dat er niets met hun antwoorden wordt gedaan, zullen zij zich steeds negatiever gaan opstellen. 7.3.2 Inspectiemethode: Gebouw in GebruikAnalyse (GGA) Het doel van een Gebouw in GebruikAnalyse (GGA) is een objectief beeld te geven van de functionaliteit, ruimtelijkheid, esthetiek en techniek – het technische aspect is nader uitgewerkt in hoofdstuk 7.3.3 – van een gebouw. Op basis hiervan kan het beleid worden vastgesteld ten aanzien van de toekomstvisie inzake dit pand. Eerst moet worden bekeken welke activiteiten en deelactiviteiten in het gebouw plaatsvinden en welke ruimten/faciliteiten hiervoor beschikbaar zijn. De kritische succesfactoren zijn zo makkelijker in beeld te krijgen. Om de gewenste kwaliteit te bepalen zijn de kritische succesfactoren per belanghebbende vastgesteld in het PvE-I. Hierbij zijn ook de randvoorwaarden in ogenschouw genomen.

Wat wil de organisatie?

Wat wil de organisatie? De eerste stap bij het opstellen van een PvE-I is het beschrijven van een aantal specifieke kenmerken van de organisatie. Dit dient onder andere om te weten te komen 220 PROGRAMMERINGSVLAK/TACTISCH NIVEAU 7.2.3 hoe de interne structuur, de hiërarchie en de vastgestelde toekomstvisie zijn geregeld. Daarnaast moeten de doelstellingen en de missie van de organisatie inzichtelijk zijn, met – indien aanwezig – een aparte doelstelling voor de facilitaire dienst. Hiermee wordt duidelijkheid verschaft over het toekomstig (haalbaar) functioneren van het vastgoedobject ten behoeve van het verwezenlijken van de doelstelling. Bij de organisatie zelf zal moeten worden nagegaan of de huidige uitstraling ook de gewenste uitstraling is, dus niet tegenstrijdig met de doelstelling en de toekomstvisie. Toekomstvisie De toekomstvisie van een kantoor huren amsterdam organisatie geeft direct of indirect de exploitatieperiode van een vastgoedobject aan. Daarnaast kunnen aanpassingen in een productieproces van invloed zijn op de ruimten en faciliteiten. Automatisering zal kantoor huren schiphol  bijvoorbeeld resulteren in een grotere vraag naar aansluitpunten en kantoorruimte ten koste van machineen testhallen. Het is mede hierom van belang rekening te houden met de volgende aspecten: – ontwikkelingen op termijn met het oog op uitbreiding of inkrimping, alsmede verandering van bestemming van het vastgoedobject. Hierbij valt te denken aan een prognose van de omvang, opbouw en spreiding van de organisatie; – bedrijfsruimte huren in leeuwarden veranderingen in de bedrijfsvoering, zoals telewerken, terugvallen op de kernactiviteiten, verdergaande automatisering, enz. Doelstellingen Elke organisatie vindt haar oorsprong in een bepaalde filosofie. Deze filosofie is vertaald in het bedrijfsbeleid van de betreffende organisatie en leidt kantoorruimte te huur in groningen concreet tot de doelstellingen van de onderneming. Om deze doelstellingen te kunnen realiseren krijgt de organisatie te maken met vastgoed. Vroeger werd vastgoed over het algemeen beschouwd als een noodzakelijk kwaad om de doelstellingen te kunnen realiseren. Tegenwoordig is men zich echter steeds meer bewust van het feit dat vastgoed een positieve bijdrage kan leveren aan de realisering van die doelstellingen. Vanuit deze gedachte zijn organisaties steeds meer eisen aan het vastgoed gaan stellen. Het bedrijfsbeleid van de organisatie wordt vertaald naar vastgoedaspecten. Bij het formuleren van de doelstellingen moet rekening worden gehouden met interne randvoorwaarden. Vanuit deze doelstellingen wordt het beleid – met de bijbehorende uitvoeringsregelingen – geformuleerd. De uitvoeringsregelingen geven aanwijzingen voor de uitvoering van het beleid. Ten slotte worden op basis van het beleid en de uitvoeringsregelingen activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd.

Projectgerelateerde risico’s

Projectgerelateerde risico’s Deze projectrisico’s zijn gerelateerd aan de organisatie van de beheersing van projectrisico’s door het projectteam: planning; kostenraming/calculatie; dossiers. 3. (Bedrijfs)organisatiegerelateerde risico’s Dit zijn projectrisico’s waarvan de oorzaak buiten het projectteam, maar wel binnen de organisatie ligt: – management-/bedrijfsregelgeving; – communicatie; – capaciteit. 4. Risico’s vanuit de projectomgeving Dit zijn risico’s waarvan de oorzaak buiten het projectteam en de moederorganisatie ligt, maar die wel van invloed zijn op het te leveren werk: gunning-/ selectiecriteria; contracten/verzekeringen; partners/leveranciers; overdracht/betaling; wisselkoers, rentevoet, inflatie en indexering; – kantoor huren amsterdam markt(ontwikkelingen); – ander werk; – verkeer; – bereikbaarheid en beschikbaarheid; private toestemmingen/grondverwerving; wet- en regelgeving/vergunningen; politiek; kabels en leidingen; – gebruikers/beheerders; – derden. 5. Markt- of (inkoop )gerelateerde risico’s Dit zijn risico’s kantoor huren schiphol waarvan de oorzaak al dan niet projectspecifiek is en die gerelateerd zijn aan een financiële/inkoopbron: – ondergrond; 202 archeologie; explosieven; (grond)water; vervuiling; flora en fauna; natuurinvloeden/weersomstandigheden. VASTGOEDMANAGEMENT OP BELEIDSVLAK/STRATEGISCH N IVEAU 6.6 6. Technische risico’s (betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid van het Programma van Eisen): organisatorische risico’s (onderlinge bedrijfsruimte huren in leeuwarden samenwerking en communicatie, arbeidsinzet); financiële risico’s ( indexering, inflatie, financiering); managementrisico’s ( planning, monitoring en beheersing); politieke risico’s (nieuwe wetgeving, verandering van politieke kleur en voorkeur); milieurisico’s (vervuiling, geluidsoverlast); juridische risico’s (contractuele voorwaarden en claims); contractrisico’s (kwaliteit van onderaannemers, kantoorruimte te huur in groningen verwachtingen van belanghebbenden). 6.6 Benchmarking Benchmarking is een vorm van bedrijfsvergelijking. De kern van benchmarking ligt in het analyseren en vergelijken van bedrijfsprocessen, waarbij niet alleen naar het resultaat wordt gekeken, maar ook naar het verloop van het proces. Hierbij gaat het vooral om die processen die van essentieel belang zijn voor de realisatie van de ondernemingsmissie, de zogenoemde kernprocessen of kerncompetenties. Door middel van benchmarking is de vastgoedorganisatie in staat zich te spiegelen aan de eigen doelstellingen en de doelstellingen van anderen. De relatieve prestaties van vastgoedorganisaties kunnen door middel van benchmarking inzichtelijk worden gemaakt.

De portfolioanalyse

Objecten kunnen nu in de portfolioanalyse in een gewenst en een ongewenst gebied worden ingedeeld, zoals weergegeven in onderstaande figuur. De vastgoedmanager heeft nu in één oogslag inzicht in de financiële prestaties van de objecten in portefeuille. Ook is nu duidelijk welke objecten zich in het ongewenste gebied bevinden en extra aandacht behoeven ( figuur 6- 1 1 ). Figuur 6-11 Snel inzicht in de vastgoedobjecten in portefeuille die niet aan de normen voldoen hoog Indirect financieel rendement Direct fin ancieel rendement (cashflow) 1 Hoog laag (waarde groei) liiii[� laag Û Goede kwaliteit Il Slechte kwaliteit De Vesteda Groep Als voorbeeld van de manier waarop het vastgoedportefeuillemanagement kantoor huren amsterdam  kan worden ingevuld, volgt hieronder een beschrijving van Vesteda. Het betreft de verschillende portefeuilles die worden gehanteerd en de verschillende strategieën kantoor huren schiphol die worden toegepast. (Bron: Jaarverslag Vesteda Groep 2004) Alle vastgoedcomplexen, ontwikkelingen en acquisities worden gezamenlijk de Totale portefeuille genoemd. De Totale portefeuille is onderverdeeld in de Acquisitieportefeuille, de Ontwikkelingsportefeuille en de Portefeuille in exploitatie. Acquisitieportefeuille: In de Acquisitieportefeuille bevinden zich projecten waaraan bedrijfsruimte huren in leeuwarden samenwerkingsovereenkomsten of contracten ten grondslag liggen voor (gebieds)ontwikkelingen of andere vormen van samenwerking of verwerving, en waarvoor Vesteda een investeringsbeslissing voorbereidt of zal voorbereiden. Ontwikkelingsportefeuille: Zodra over een project kantoorruimte te huur in groningen een investeringsbesluit is genomen behoort het tot de Ontwikkelingsportefeuille. Hierbinnen wordt weer onderscheid gemaakt naar 1 83 6.4 VASTGOEDMANAGEMENT projecten in de voorbereidingsfase en projecten in de uitvoeringsfase. Overgang naar de uitvoeringsfase vindt plaats zodra de bouwwerkzaamheden starten. Portefeuille in exploitatie: De Portefeuille in exploitatie bestaat uit de Core portefeuille in exploitatie en de Desinvesteringsportefeuille. Alle projecten die nieuw instromen worden toegevoegd aan de Core portefeuille in exploitatie. Aan de Desinvesteringsportefeuille worden geen woningen meer toegevoegd. Deze bij de herstructurering van Vesteda in 200 1 benoemde portefeuille wordt de komende jaren afgebouwd. Uitstroom: Met regelmaat worden woningen verkocht. Deze disposities kunnen plaatsvinden vanuit de Core portefeuille in exploitatie en vanuit de Desinvesteringsportefeuille.

Veranderingen in de omgeving van organisaties

Dat strategische planning sinds de jaren zeventig sterk in opmars is heeft te maken met de veranderingen in de omgeving van organisaties en binnen die organisaties. De belangrijkste kantoor huren amsterdam zijn globalisering, technologische ontwikkelingen en een steeds grilliger consument. Dit impliceert voor de vastgoedorganisatie een toenemende complexiteit en elkaar steeds sneller opvolgende veranderingen, die vragen om adequaat beleid. Strategische planning is een hulpmiddel bij de formulering van dit beleid. Wat is nu eigenlijk strategische planning? We volstaan hier met het beschrijven van enkele aspecten van het strategische planningsproces: – strategische planning is nu beslissen over wat de vastgoedorganisatie in de toekomst te doen staat; strategische planning is een continu (besluitvormings)proces; strategische planning is een cyclisch proces, waarbij business center schiphol gedurende het planningsproces regelmatig moet worden teruggekoppeld naar eerder doorlopen fasen; tussen strategische planning en het strategische plan bestaat een wezenlijk verschil. Strategische planning is het besluitvormingsproces, terwijl in het strategische plan voor een bepaalde periode actielijnen worden uitgezet om bepaalde doelstellingen te realiseren vanuit bepaalde uitgangspunten en bedrijfsruimte huren in leeuwarden omstandigheden. Samenvattend: strategische planning is een continu (leer )proces van besluitvorming, dat zich richt op een bewuste vormgeving en een bewust ingrijpen ten behoeve van een gewenste toekomst. Op het kantoorruimte te huur in groningen strategische niveau zijn de volgende kern processen (taken) te onderkennen: bedrijfsanalyse: – beschrijving van de bedrijfsorganisatie; – SWOT-analyse op bedrijfsniveau. portefeuilleanalyse: zicht op de portefeuille: huurders en vastgoed; portefeuillemanagement; markt- en objectanalyse; SWOT-analyse van de portefeuille op bedrijfsniveau. strategiebepaling; activiteiten en financiële planning; implementatie strategie(ën). In vastgoedorganisaties kan het strategische planningsproces betrekking hebben op de vastgoedorganisatie in haar totaliteit (bedrijfsniveau) of op de vastgoedobjecten 163 6 VASTGOEDMANAGEMENT in hun geheel of afzonderlijk (productniveau). Een strategisch planningsproces kan hierbij uit de volgende stappen bestaan: – analyse van de bestaande strategie. Het strategische planningsproces moet een startpunt hebben. De huidige situatie en de bestaande strategie vormen dikwijls het startpunt. Vaak vormt onvrede met de bestaande situatie de aanzet tot een heroverweging van de bestaande strategie.

Hoofdprocessen vastgoedmanagement

Hoofdprocessen vastgoedmanagement In deze paragraaf zoomen we verder in op het vastgoedmanagementproces. Zoals in bovenstaande figuur is weergegeven vinden er processen in de vastgoedorganisatie plaats, die de vraag naar vastgoeddiensten vertalen in een aanbod van business center amsterdam vastgoeddiensten. Om inzicht te krijgen in deze hoofdprocessen maken we gebruik van de bekende waardeketen van Porter, toegepast op het vastgoedmanagement. Porter onderscheidt 145 5.9 VASTGOEDMANAGEMENT binnen de hoofdprocessen van een organisatie de primaire en de secundaire processen. Ook het vastgoedmanagement kent primaire en ondersteunende processen. Het primaire proces bestaat uit het produceren van het vastgoed of de vastgoeddiensten. Met andere woorden: bedrijfsruimte huren in de omgeving van schiphol het vastgoedbeheer en de vastgoedprojectontwikkeling. In de primaire processen staat het vastgoed centraal. Dit in tegenstelling tot de onde(steunende processen. Deze staan ten dienste van het primaire proces. Hierin speelt het vastgoed meestal geen directe rol. Voorbeelden van ondersteunende processen zijn: bedrijfsruimte huren in leeuwarden financiële, administratieve en juridische activiteiten, het personele en organisatorische proces, het inkoopproces en de facilitaire processen. Zowel de primaire als de ondersteunende processen bepalen de (financiële) marge die de vastgoedorganisatie weet te behalen. Ze zijn bepalend voor de concurrentiekracht van de onderneming. De omgeving van de kantoorruimte te huur in groningen vastgoedorganisatie is voor de vastgoedmanager onbeheersbaar. Hij kan slechts de interne processen beheersen. De interne processen moeten optimaal worden vormgegeven om een maximale toegevoegde waarde ( marge) te realiseren. In de volgende paragrafen zullen we een vastgoedmanagementmodel presenteren waarmee die marge kan worden gerealiseerd. 5.9 Beheersing van de processen in de vastgoedorganisatie In deze paragraaf gaan we kort in op de mogelijkheden om de processen in het vastgoedbedrijf te beheersen. We maken hierbij gebruik van In ’t Veld, Analyse van organisatieproblemen. Een toepassing van denken in systemen en processen, 1 996.

Vastgoedmanagement is eigenlijk een contradictio in terminis

Vastgoedmanagement is eigenlijk een contradictio in terminis

Vastgoedmanagement is eigenlijk een contradictio in terminis, een uitspraak die met zichzelf in tegenspraak is. Management impliceert verandering, dynamiek, sturen en regelen. Vastgoed is echter niet zo dynamisch van aard. Eenmaal gerealiseerd is het kantoorruimte huren in amsterdam zuid  de weerbarstigheid zelve. Dit komt niet alleen door het duurzame karakter van constructies en materialen, maar heeft ook te maken met de financieel-economische uitgangspunten van  bedrijfsruimte huren in de omgeving van schiphol langetermijnexploitatie en de juridische aspecten van de gebruikssituatie. Vastgoed is uitstekend hanteerbaar in de fasen van nieuwbouw of sloop. Het management gedurende de levensloop heeft echter meer weg van ijzer met handen moeten breken. Met andere woorden: investeren in vastgoed is zeer risicovol.

De investeringsbeslissingen in vastgoed zijn onomkeerbaar en fouten zijn doorgaans niet, of alleen maar ten koste van zware offers te corrigeren.
Het exploiteren van vastgoed is juist de laatste tijd steeds risicovoller geworden. In veel vastgoedsectoren staan de resultaten periodiek zwaar onder druk. Dit komt door bedrijfsruimte huren in leeuwarden te ruime markt. Dit leidt tot verhuur- en afzetproblemen. Andere oorzaken zijn de hoge kwaliteitseisen, (prijs)concurrentie, de stagnatie in de voorraadvernieuwing en de terugtredende overheid. Tegelijkertijd legt men steeds meer verantwoordelijkheid bij het management. Dit krijgt meer vrijheid om met een actief beleid de resultaten te verbeteren. De trefwoorden van dit beleid zijn: markt- en klantgericht, toekomstgericht, resultaatgericht, bedrijfsmatig, strategisch kiezen en trefzeker handelen. Alleen het beste alternatief is (nog) goed genoeg! Maar hoe groot is de vrijheid van het vastgoedmanagement om uit meerdere alternatieven te kiezen nu werkelijk?
Een opportunistische ad hoc-benadering van vastgoedvraagstukken verhoogt de kans op mislukkingen. Wie succes wil hebben zal daarom moeten kiezen voor een systematische benadering. Dit vraagt allereerst om een grondige analyse van het vraagstuk, en vervolgens om kantoorruimte te huur in groningen te formuleren en beoordelen van de alternatieve oplossingen. Een vastgoedmanager mag slechts tevreden zijn met de béste oplossing. In dit boek wordt gereedschap aangereikt om vastgoedvraagstukken op een systematische manier aan te pakken.

Flexibele huur van kantoor in Amsterdam

1. Besturingsproducten:
1.1. Beleidsvlak / strategisch niveau
1.1.1 Strategisch voorraadbeleid (langetermijnhuisvestingsplan – visie)

Omschrijving:
Strategisch voorraadbeleid dan wel huisvestingsplannen:
– omgevingsanalyse;
– scenarioplanning;
– portfolioanalyse.

Functie:
De strategie van de organisatie wordt vertaald naar vastgoedvraagstukken.

1.1.2. VastgoedRisico-Inventarisatie (VRI)
Omschrijving:
De huidige situatie met betrekking tot vastgoed wordt in kaart gebracht en vergeleken met het niveau waar het op basis van wet- en regelgeving minimaal aan moet voldoen. Intern kunnen er eventueel extra eisen worden gesteld om het vastgoed beter te laten aansluiten bij de behoeften/doelstellingen van de organisatie.
Functie:
De huidige werkelijke staat van flexibele kantoorruimte Amsterdam het vastgoed wordt vergeleken met de gewenste kwali¬teit. Wet- en regelgeving markeren hierbij het absolute minimumniveau.

1.1.3. Audit Omschrijving:
Controle op het uitgevoerde werk naar effectiviteit en efficiëntie.
Functie:
De dingen die moeten gebeuren goed te doen.

1.1.4. Benchmarking Omschrijving:
Prestaties van de eigen organisatie spiegelen aan die van vergelijkbare bedrijven om op het spoor te komen van processen die kunnen worden verbeterd.

Functie:
De eigen organisatie in prestatie scherp te houden.

kantoor huren
kantoor huren
1.     Beschrijf het proces met betrekking tot de uitvoering van het onderhoud.

2.     Welke aanbestedingsvormen kent u? Beschrijf deze in het kort.

3.     Op welke wijze wordt de controle van het uitgevoerde onderhoudswerk gecontro­leerd?

4.     Waaraan moet u denken bij de oplevering van (onderhouds)werk?

5.     Waarom is het evalueren van uitgevoerd werk belangrijk?

6.     Gegeven: begroot 110 voordeuren worden geplaatst voor € 750 per stuk, en geplaatst 115 voordeuren, die per stuk € 700 hebben gekost. Totaal is er € 2.000 minder besteed dan begroot. Verklaar het verschil ten aanzien van hoeveelheden en prijs.

7.     Wat is een vastgoeddossier?

8.     Wat is een prestatiecontract?

9.     Welke werkzaamheden komen in aanmerking voor uitbesteding middels prestatie­contracten en welke niet?

10.  Wanneer is er sprake van een win-winsituatie voor opdrachtgevende en opdracht- nemende partijen?

11.  Wat zijn de voordelen van prestatiecontracten voor de opdrachtgever?

12.  Wat zijn de nadelen van prestatiecontracten voor de opdrachtgever?

13.  Wat zijn de voordelen van prestatiecontracten voor de uitvoerende partij?

14.  Wat zijn de nadelen van prestatiecontracten voor de uitvoerende partij?

15.  Wat zijn de kritische succesfactoren voor het uitvoeren van werken op basis van prestatiecontracten?

1.    Managementcyclus

1.     Beschrijf de managementcyclus.

2.     Geef een opsomming van besturingsproducten en beschrijf deze kort.

3.     Beschrijf hoe inhoud kan worden gegeven aan beleidsverificatie.

4.     Waarom is kennismanagement belangrijk?

5.     Beschrijf het generieke vastgoedmanagementmodel.

6.     Welk belang hecht u aan de automatisering van het vastgoedmanagementproces? Wat zijn volgens u de voor- en nadelen van automatisering? Hoever moet automa­tisering naar uw mening gaan?

2.    Huisvestingsmanagement

1.    Wat verstaan we onder CREM?

2.     Beschrijf de verhouding vastgoedmanagement versus general management.

3.     Wat wordt bedoeld met ‘de managementopgave staat centraal’?

4.     Wat is de strategische waarde van huisvesting?

5.     Wat wordt bedoeld met huisvesting als maatpak?

6.     Wat wordt bedoeld met strategische aangrijpingspunten voor beleid en hoe wer­ken deze door op huisvesting?

7.     Welke invloed hebben organisatiestructuren op huisvesting?

8.     Welke invloed hebben coördinatiemechanismen op huisvesting?

9.     Wat is de invloed van technologie op huisvesting?

10.  Hoe wordt de organisatiecultuur vertaald naar huisvesting?

 

business center Schiphol The Base

Naam van het center: The Base B

Ons business center Schiphol The Base is zo ingericht dat u er nóg productiever kunt werken: het is gevestigd in een ruim, modern gebouw dat midden in een prachtig aangelegde tuin ligt. Een unieke locatie bij het vliegveld.

kantoor huren
kantoor huren

Faciliteiten van dit gebouw: 24/7 toegang, Receptie, Beveiliging, Lift, Lunchfaciliteiten / keuken, Koffiezet-apparaat, High-speed internet / glasvezel, WiFi, Schoonmaak-service, Fitness, Lounge, Catering

Type ruimtes in dit kantoor: Bedrijfsverzamelgebouw, Vaste werkplekken, Flexplekken, Gemeubileerd, Open ruimtes / het nieuwe werken, Gedeelde vergaderruimtes

Soort gebruikers in dit kantoor: Start-ups, ZZP-ers, Dienstverlening, Logistiek / distributie, Industrie / productie

Dus wenst u een kantoor te huren op Schiphol, dan kijkt u naar The Base.

Kantoor huren of bedrijfsruimte huren