De werkelijke bestelkosten

Het in kaart brengen van de werkelijke bestelkosten zou bij veel bedrijven nuttige informatie kunnen leveren voor de optimalisatie van het bestelproces. Bij het kantoor huren zuidas onderwerp ‘Lean’ in hoofdstuk 10 gaan we dieper in op de mogelijkheid tot het verbeteren van processen. Voor studenten is het uitermate interessant om de inkoopprocessen van bijvoorbeeld aanschaf facilitaire middelen bij een gemeente eens door te lichten. Vergelijk dat dan eens met de werkwijze kantoor huren per uur schiphol bij een fabrikant van kantoormeubelen.
TUSSENVRAAG 4.8 Waarom kunnen de bestelkosten zo verschillend zijn per product?
4.2.2 Voorraadkosten De kosten van het voorraad houden zelf omvatten zowel de directe kosten (doordat er een investering gedaan is) als de indirecte kosten (die het gevolg zijn van het in stand houden van een goede voorraad producten). Dit kan met een drietal R’s uitgelegd worden: rente, ruimte en risico.
Rentekosten De rentekosten zijn afhankelijk van het rentepercentage dat de onderneming zou kunnen krijgen als ze een hoeveelheid goederen weet vrij te maken door omzetting in geld en dit bijvoorbeeld op de kantoor huren per uur leeuwarden bank zet. Dit geldbedrag is vaak gelijk aan de rentestand voor het Jenen van geld op de korte termijn. Dit is een behoorlijk hoger percentage dan via een banksaldo of een rentespaarrekening kan worden verkregen. Percentages tussen de 10% en 15% zijn daarbij gebruikelijk. De rentestand is altijd aan verandering onderhevig. Een bedrijfkan door het reduceren van voorraden vaak veel geld vrijmaken. Dit vrijmaken van geld kan natuurlijk ook in het eigen bedrijf gestoken worden. Dan spreken we ook wel over opportunity cost. Het percentage dat daarbij gebruikt wordt zal afgewogen worden ten opzichte van het rendement van de onderneming. De opzet is natuurlijk dat dit percentage kantoor huren per uur groningen hoger ligt dan de geldende rente. Een voorbeeld van bedrijf dat de voorraden sterk heeft gereduceerd door een andere wijze van voorraad houden is het bedrijf Holmatro ( voorbeeld 4.1 ).
VOORBEELD 4.1 Holmatro reduceert voorraden
Rentekosten
Holmatro maakt hydraulische apparatuur voor onder andere het redden van mensen uit gecrashte personenwagens (www.holmatro.com). De meeste producten werden op voorraad gemaakt. Door een verschuiving van het ontkoppelpunt van de voorraad eindproducten naar de assem
blagelijn, werd het mogelijk de voorraden drastisch terug te brengen. Daar werd gebruikgemaakt van een eenvoudig voorraadaanvulsysteem in de vorm van een kanban. Door deze lagere voorraad wordt het rendement van de onderneming positief be.invloed.
Voorraadverminderingen van 50% zijn niet uitgesloten. Het vrijkomende verrnogen kan dan gebruikt worden orn andere bedrijfsactiviteiten op te zetten. Hierdoor wordt de return on investrnent (ROI) gunstig beYnvloed. De ROI is een belangrijke prestatie-index voor een ondernerning.

De ‘methode Lopez’

Het blijkt dat besparingen in het logistieke traject een enorme invloed op het eindresultaat van een onderneming kunnen hebben. Men spreekt hierbij ook wel van een hetboomeffect. Dat wil zeggen dat met een relatief kantoor huren zuidas geringe Hefboomeffect inspanning een groot resultaat bereikt kan worden. Zo blijkt dat besparing op de voorraden met €10 mln leidt tot een ROI van 16,67%. Hiervoor zal men mogelijk kosten moeten maken. Een verhoging van de indirecte kantoor huren per uur schiphol kosten met €1,5 min levert echter nog steeds een gelijk rendement van 15% op. Zie ook voorbeeld 3.5. Logistiek kan op veel gebieden een bijdrage leveren. Daarvoor is een koppeling met andere belangrijke bedrijfsfuncties nodig.
VOORBEELD 3.5 De ‘methode Lopez’
De overgang van Jose lgnacio Lopez de Arriortua van General Motors naar Volkswagen maakte heel wat los. De ‘methode Lopez’ deed opgang. De schrik van alle toeleveranciers eiste prijsverlagingen van kantoor huren per uur leeuwarden minstens 10%, terwijl tegelijkertijd de R&D-activiteiten op peil moesten worden gehouden. Lopez deed dit om de ROI van de
TUSSENVRAAG 3.7
betreffende bedrijven sterk te laten stijgen. Op zieh lukte dat ook wel. Het bleek echter later minder resultaat te hebben gehad, doordat de kwaliteit van de leveringen sterk gedaald was. Dit leverde weer gevolgkosten kantoor huren per uur groningen op in de vorm van garanties die nagekomen moesten worden. Het geeft ook gelijk aan waar de zwakte zit in het DuPont-schema.
Hoe zie je de relatie tussen het DuPont-schema en de doelstelling van logistiek, zoals omschreven in de definitie in hoofdstuk 1?
.0 Omzet- en winstbijdrage
Welke logistieke gevolgen kl11111e11 we 0111/enen aan 0111ze1- en wins/analyses?
Verkopers zijn gauw geneigd om het succes van hun inspanningen af te meten aan de omzetgegevens. Een nauwkeurige toewijzing van kosten vertelt ons dat omzet en winst niet altijd in dezelfde richting wijzen. We gaan eerst in op de omzetbijdrage en bespreken daarna de winstgevendheid van een product.
3.6.1 Omzetbijdrage van een product De praktijk leert dat in het geval men te maken heeft met een productiedistributiesysteem voor meerdere producten, er grote verschillen kunnen bestaan in de vraag-en omzetsnelheid per product. De bekende 80/20-regel 80/20-Regel (20% van de producten zorgt voor 80% van de omzet) is hier een voorbeeld van. Dit wordt ook wel de Pareto-analyse genoemd. In tabel 3.1 hebben we Pareto-analyse tien producten weergegeven met hun pri

Put to light

Put to light De vier plateauliften nemen in het magazijn zo’n dertig vierkante meter aan vloerruimte in. Op dit moment liggen in de liften 3 800 kleingoedartikelen. Bij de liften staat een operator die batchgewijs pickt en met kantoor huren zuidas behulp van een put-to-lightsysteem de gepickte aantallen direct uitsplitst over de klantenorders. Leijssenaar: ‘In piekperiodes kunnen er twee operators tegelijk werken met een orderpickkar waarin mimte is voor in totaal acht klantorders. Het blijkt in de praktijk dat we met dit semi-automatische kantoor huren per uur schiphol magazijnsysteem veel efficienter werken en er ook een betere afstemming is met onze expeditiegedeelte. Die kan sneller, mede dankzij de WM-module, zendingen combineren of sorteren voor pakketvervoer door DPD of groepagetransport. Bijkomend voordeel van de plateauliften is verder dat ze maar weinig vierkante meters in beslag nemen:
Verhuizing laagseizoen Het Hoofd Logistiek van SIBO stelt dat hij met zijn mensen en Logistore een ‘wereldprestatie’ van formaat heeft geleverd met de inrichting van het nieuwe magazijn.
LOGISTIEK RAAMWERK 97
‘Eigenlijk kan het niet wat wij hebben gepresteerd. In nog geen jaar een nieuw pand met een kantoor huren per uur leeuwarden magazijn, ingericht met magazijnstellingen en plateauliften. Magazijnprocessen ondersteund met behulp van RF-scanning en nieuwe transportmiddelen. Met mYuice hebben wij in amper zes maanden tijd SAP met een gei:ntegreerd WMS gei:mplementeerd. Wij hadden een strakke planning en ook de leveranciers hebben meegewerkt aan onze deadlines. We zijn eind november een week gesloten geweest voor de verhuizing. Daarna moesten onze mensen van de een op andere dag in een compleet nieuwe omgeving aan de slag en dat was in het begin best lastig. Daarom hebben we er ook bewust voor gekozen om alleen te verhuizen in een periode die voor ons het laagseizoen is. We hebben dus maanden de tijd gehad om klaar te zijn voor het hoogseizoen dat nu is aangebroken. Wij hebben veel van onze kantoor huren per uur groningen mensen gevraagd, want ondanks het hoogseizoen moest er toch tijd vrijgemaakt worden voor het project. En ook in het laagseizoen moest er hard aan het project gewerkt worden, maar iedereen heeft zijn schouder eronder gezet en het resultaat mag er zijn: Bron: B. Dijkhuizen, Logistiek.nl, 18j uni 2010, p. 48

Distributie naar klanten


Vanwege de nauwe relatie tussen distributielogistiek en commerciele distributie behandelen we in deze paragraaf het marktinstrument distributie. Het woord ‘distributie’ kan twee betekenissen hebben: kantoor huren zuidas commercieel en logistiek. Binnen de marketing beperken we ans tot het marketinginstrument commercie!e distributie. In de hoofdstukken 7 en 8 wordt de distributielogistiek besproken. Het commerciele distributiebeleid spitsen we toe op twee vragen: die van de kanaalkeuze en die van distributiespreiding.
2.4.1 Keuze van een kantoor huren per uur schiphol distributiekanaal De fabrikant die bezig is zijn distributiebeleid uit te stippelen, moet zieh afvragen via welke distributiekanalen (grossiers en/of detaillisten) hij zijn producten kan afzetten. De opbouw ende samenstelling van een distributiekanaal verschillen vaak per productgroep. Binnen een bepaalde branche zijn er dan ook veel samten distributiekanalen. Deze verzameling wordt de distributiestructuur of distributiegrondvorm van die branche genoemd. Vaak is de kantoor huren per uur leeuwarden beschrijving van een distributiestructuur
een momentopname: vooral door allerlei vormen van in- en uitschakeling (bijvoorbeeld horizontale en verticale integratie) is een distributiestructuur steeds aan veranderingen onderhevig. Wat verstaan we nu onder een distributiekanaal? Een distributiekanaal is de weg die een product aflegt van producent naar consument. Dit begrip vertoont daarom grote overeenkomsten met het begrip ‘bedrijfskolom’. Een distributiekanaal bestaat uit een aantal min of meer bij elkaar horende bedrijfshuishoudingen ( distributieschakels ), die een product voortstuwen van producent naar consument. Deze schakels in het distributiekanaal worden gevormd door detaillisten, grossiers, kantoor huren per uur groningen agenten en importeurs. Schematisch kan de distributiestructuur van een bepaalde branche worden weergegeven als in figuur 2.10.
Uit figuur 2.10 blijkt dat de producent zieh zowel rechtstreeks (postorderverkoop) als indirect tot de consument kan wenden. Bij indirecte distributie krijgt hij te maken met detaillisten, grossiers, agenten en importeurs. Onder een detaillist wordt verstaan een onderneming die zieh heeft toegelegd op de verkoop van producten aan gezinshuishoudingen. Een detailhandelsonderneming kan een of meer verkooppunten ( winkels) exploiteren. Een grossier of groothandelaar heeft zieh gespecialiseerd op wederverkoop aan bedrijfshuishoudingen, vaak detaillisten of andere grossiers. Importeurs worden meestal gerekend tot de groothandel. Het is gebruikelijk dat grossiers en detaillisten voor eigen risico inkopen.

De wens om maatwerk te leveren

Uiteraard is de wens om maatwerk te leveren tegen lage kosten geen recent probleem. Het betreft een van de fundamentele vraagstukken in de bedrijfskunde: hoe kunnen we zo veel mogelijk waarde leveren tegen zo weinig mogelijk kosten? Het is natuurlijk zo dat de toegevoegde waarde van op maat gemaakte producten groter is dan die van standaardproducten, hetgeen bedrijven de mogelijkheid geeft een hogere kantoor huren per uur amsterdam marge te realiseren. Anders gezegd, ook het perspectief van de klant is zodanig dat massa goedkoop is en maatwerk duu r. Vergelijk bijvoorbeeld de diepvriespizza voor €3 te koop bij de supermarkt terwijl de door een koerier thuisbezorgde warme pizza €8 kost. Het is dus mogelijk voor maatwerk een hogere prijs te vragen. Als het bedrijf in staat is maatwerk te realiseren tegen lage kosten, kan dit leiden tot hogere kantoor huren per uur schiphol winstgevendheid (Van der Veen, 2000).
De verhoogde interesse voor massa-individualisering kan worden verklaard vanuit twee trends:
Massa-individualisering Customizing Commodity
60 DEEL 1 VRAAGGESTUURDE LOGISTIEK lndividualisering
Onvoorspelbaarheid
Ten eerste valt te constateren dat consumenten steeds individualistischer worden. Anders gesteld: de vraag wordt steeds heterogener en onvoorspelbaarder. Dit wordt veroorzaakt door onder andere de toegenomen welvaart en daarmee de toegenomen behoefte aan erkenning en zelfontwikkeling, hetgeen leidt tot een toenemende wens van kantoor huren per uur leeuwarden individuele consumenten om zieh te onderscheiden van anderen. Dit leidt tot twee uitdagingen. Ten eerste willen bedrijven zo goed mogelijk inspelen op de individuele verlangens van de klant. Door klantgerichter te werken zijn goede resultaten bereikt ten aanzien van keuze, kwaliteit en snelheid. Dit heeft echter ook geleid tot een situatie waarin een enorme keuze wordt geboden waar de klant eigenlijk geen uitweg meer in ziet. Denk bijvoorbeeld aan lange menulijsten, een wirwar aan verschillende hypotheken en verzekeringen en aan supermarkten met enorme assortimenten. Desondanks is de vraag naar variatie groter dan die door industriele voortbrenging kan worden gerealiseerd. 2 De tweede uitdaging is dat consumenten steeds minder gebonden zijn aan specifieke producten, diensten en winkels. Ze zijn meer bereid om alles uit te proberen en het wordt kantoor huren per uur groningen moeilijker om consumenten in (doel) groepen in te delen. In feite behoren consumenten tot meer, kleinere en sneller veranderende netwerken. Dit maakt dat klanten steeds minder voorspelbaar worden (de ‘grillige consument’). Voorspellen en van bovenaf plannen is daardoor niet meer doenlijk.
Massa-individualisering probeert op deze beide uitdagingen een antwoord te vinden. Samenvattend kan worden gesteld dat enerzijds de individualisering van de maatschappij en de onvoorspelbaarheid van consumenten massa-individualisering steeds meer nodig maakt, terwijl anderzijds de technologische ontwikkeling massa-individualisering steeds meer mogelijk maakt.

Distributie· logistiek

Een manier om het relatieve belang van fysieke distributie aan te tonen, is te kijken naar het aandeel van de fysieke-distributiekosten in de verkoopprijs aan de eindafnemer van een product. De resultaten van verschillende onderzoeken kunnen als volgt worden samengevat. Stel de kantoor huren per uur amsterdam verkoopprijs aan de uiteindelijke afnemer op 100. Rubriceren wij de verschillende kostensoorten onder de kostenplaatsen fabricage, marketing, fysieke distributie en overhead, dan leidt dit tot het overzicht in tabel 1.5.
Bij de fabricagekosten gaat het in feite om de fabricagekostprijs, inclusief de kosten van kantoor huren per uur schiphol grondstoffen en halffabricaten. In termen van figuur 1.3 betreft het dus de kosten die verbanden zijn aan het traject dat wij hebben aangeduid als material management. De marketingkosten hebben betrekking op een sommering van de desbetreffende uitgaven door de fabrikant en distributeur (grossier en detaillist). Een dergelijke optelsom heeft ook plaatsgevonden met betrekking tot de fysieke-distributiekosten. In figuur 1.7 geven we de opbouw weer van de gemiddelde kosten van fysieke distributie/distributielogistiek.
Kosten van fysieke distributie
Distributie· logistiek
1 Met investeringen in voorraden duidt men op de rentekosten die verbanden zijn aan kantoor huren per uur leeuwarden het vermogen dat is vastgelegd in de aanwezige goederenvoorraden. 2 De transportkosten hebben betrekking op het vervoer tussen fabrikant, grossier en detaillist. 3 Met de kosten van magazijn en materials handling duidt men op de kosten verbanden aan een m2-stellingruimte waar de goederen liggen opgeslagen, anderzijds heeft materials handling betrekking op het in opslag brengen van goederen die in voorraad worden genomen en het uit opslag ( uit de stelling) halen van producten die zijn besteld. Het intern transport heeft betrekking op het vervoer van goederen binnen de magazijnen en depots van fabrikant en distributeur. 4 Onder ‘Overige’ vallen onder andere de kosten van de administratie.
TUSSENVRAAG 1.4 In artikelen over de distributielogistiek van producenten kamen we kantoor huren per uur groningen regelmatig uitspraken tegen dat de logistieke kosten 7% of 8% van de verkoopprijs uitmaken. Hoe is het dan mogelijk dat er in tabel 1.5 gesproken wordt over een veel hager percentage?
1.3.3 lnkoop en reverse logistics Tot dusver hebben we gesproken over een tweedeling binnen de logistiek, namelijk material management/productielogistiek en fysieke distributie/ distributielogistiek. In overeenstemming met figuur 1.3 is het voor een producent logisch om het material management nader te onderscheiden in inkooplogistiek en productielogistiek. Dit brengt ons tot figuur 1.8.

Kringverwijzingen

Kringverwijzingen ontstaan als in de formule voor een resultaat, het resultaat zelf is opgenomen: een slang die zichzelf in de staart bijt. Microsoft Excel meldt kantoor huren per uur amsterdam kringverwijzingen en geeft een waarschuwing als we er een aanbrengen. Die waarschuwing ziet er nogal vervaarlijk uit. Echter: we kunnen met mate en bewust kringverwijzingen aanbrengen in een uitwerking. Een voorbeeld van een kringverwijzing is hieronder weergegeven. totaal excl. BTW 2.200 184.874 900 112.500 15% 16.875 (over kantoor huren per uur schiphol aanneemsom) G H 24 Winst en risico Residuele grondwaarde Grondquote 5%.099 (overaanneemsom+bijkomende kosten+grond), formule =E23*SOM(F21;F22;F25) 8% 14.790 32.610 =F20-SOM(F21’F24) 17.6% BEREKENING MET KRINGVERWIJZING. Het gaat hier om de berekening van de residuele grondwaarde waarbij de AK berekend wordt over die residuele grondwaarde: een kringverwijzing. Microsoft kantoor huren per uur leeuwarden Excel kan kringverwijzingen iteratief oplossen. We moeten dan wel een instelling van Excel wijzigen. In het spreadsheet met de uitwerking van vraagstuk 4.01 passen we een kringverwijzing toe. Bij het openen van deze werkmap zult u door Excel gewaarschuwd worden. U moet dan eerst de instelling aanpassen. In Microsoft Excel 2007 vindt u deze instelling kantoor huren per uur groningen onder Opties voor Excel en vervolgens onder Formules. De opties voor Excel vinden we onder de Office knop. 396 INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN GEBIEDEN Opties voor Excel Populair Controle Opslaan Guvanc,erd Aanpassen Opties wijzigen voor het berek:enen n formule:.:oor preies en voor het afhandeleri Werkmap berek,nen(.) @ (!,utomafüch ® Automatisch .b_ehatve voor gegev,nstabell’n 0 tlandmatlg In Microsoft Excel 2003 vinden we deze instelling onder het menu Extra, vervolgens Opties

De vraaghuur

De grondprijs nu per woning is 43.784 De grondquote bij start bouw is 25,0% De grondprijs kantoor huren per uur amsterdam nu per m2 BVO commercieel is 2.250 De grondquote bij start bouw is 65,5% B Het maximaal aantal woningen is 25 Het maximaal aantal m2 BVO commercieel is 1 .000 C De totale grondwaarde nu exclusief de parkeerkelder is 3.344.266 Inclusief de parkeerkelder is de grondwaarde kantoor huren per uur schiphol 2.955.420 D Volgens de norm zijn 48 parkeerplaatsen nodig Er zijn 7 parkeerplaatsen boven de norm E Er kunnen 5 woningen meer gebouwd worden De totale grondwaarde met deze 5 extra woningen is dan: 3.174.340 BIJLAGE 1 – ANTWOORDEN BIJ VRAAGSTUKKEN 341 Antwoorden 2 14 Optimaliseren van een Gebiedsontwikkeling A Maximale grondopbrengst is 12.200.000 Het totaal aantal woningen is 238 Het aantal woningen in de sociale sector is 76 B De maximale grondopbrengst is 1 1.050.000 Het totaal aantal woningen is 173 Het aantal woningen in de sociale sector is 52 Antwoorden 2 15 Asset kantoor huren per uur leeuwarden Management van een Woningcomplex (niets doen, huur verlagen of upgraden) A Netto contante waarde 1 1 .634.692 per woning 204.117 BAR 5,1 % B Netto contante waarde 1 1 . 593.603 per woning 203. 397 BAR 5,0% C Netto contante waarde 1 1 .686.331 per woning 205.023 BAR 5,3% D Niets doen: 1 1 .634.692 Huur verlagen: 1 1 .593.603 kantoor huren per uur groningen Upgraden: 1 1 .686.331 Keuze is upgraden. 342 INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN GEBIEDEN Antwoorden 3 01 Risico-opslag en rendementseis bedrijfspand met 20-jarig huurcontract Al Zie uitwerking spreadsheet A2 De huur in het eerste jaar is 1 .01 7.994 in totaal en 203,6 per m2 VVO B De huur in het eerste jaar is 1 . 107.825 in totaal en 221,6 per m2 VVO C De vraaghuur is 221,6 per m2 VVO De IRR is 8,9% D De boete is 8.966.614 bij de risicovrije rendementseis E De huur is 1 .7 12.575 in totaal en 342,5 per m2 VVO F De huur vanaf jaar 11 is 1 82. 149 in totaal G Zie uitwerking spreadsheet

Verschillende vermogenscomponenten

Veelal wordt vastgoed gefinancierd uit verschillende vermogenscomponenten waaronder eigen vermogen. Dat betekent dat de kasstroom van een project over meerdere componenten, volgens bepaalde afspraken, wordt verdeeld. Dit geldt zowel voor cash outflows (zoals investeringen) als cash inflows. Via een Cash Flow Waterfall kan men inzichtelijk maken hoe de kasstroom van een project verdeeld kantoor huren per uur amsterdam wordt over de vreemd vermogenverstrekker(s) en het eigen vermogen. Situatie Een beleggingsobject wordt traditioneel gefinancierd: er is maar één vreemd vermogen verstrekker, een bank. De bank is bereid 70% van de investering hypothecair te financieren tegen een rente van 5% met een jaarlijkse kantoor huren per uur schiphol aflossingsverplichting gelijk aan 3% van de verstrekte lening. Na 10 jaar moet het restant van de lening worden afgelost. In deze casus gebruiken we de Engelse term default. Default houdt in dat in enige periode de netto kasstroom uit het object niet voldoende is om aan de schuldverplichtingen (rente en aflossing) te voldoen. De Engelse term voor schuldverplichtingen is Debt Services. Als een default situatie optreedt, kantoor huren per uur leeuwarden dan worden de niet voldane verplichtingen in de uitstaande schuld verrekend, d.w.z. aan de schuld toegevoegd om op een later moment verrekend te worden. Uitgangspunten – BVO object: 10.000 mz – VVO object: 8.000 mz – Huurprijs prijspeil heden: € 180 per m2 BVO – BAR: 7,5% – Exploitatielasten prijspeil heden: € 15 per m2 BVO – Exit yield in jaar 10: 8,5% – Transactiekosten bij verkoop: 6,0% – Inflatie: 2,0% – Rendementseis eigen kantoor huren per uur groningen vermogen: 1 5,0% – Percentage financiering (Loan-To-Value, LTV): 70,0% – Rente op financiering: 5,0% – Aflossing: 3,0% per jaar van oorspronkelijke lening – LTV voor vragen D en E: 90,0% HOOFDSTUK 7 • VRAAGSTUKKEN 315 Verder geldt 1. Huren en exploitatielasten stijgen jaarlijks met de inflatie; 2. Het gaat om een nieuwbouwobject met een huurder die opteert voor BTW-belaste verhuur: de BTW heeft geen invloed; 3. Het object wordt 10 jaar geëxploiteerd (en gefinancierd) en daarna verkocht.

Grondexploitaties

In het verleden werden grondexploitaties meestal door gemeenten uitgevoerd: de gemeente verwerft de grond, maakt bouw- en woonrijp en verkoopt vergaderruimte huren amsterdam de bouwrijpe grond aan een ontwikkelaar. De financiering was eenvoudig: de gemeente rekende zowel voor positieve als negatieve netto kasstromen de gemeentelijke omslagrente. Dat de financiering ook anders kan en welke gevolgen dat heeft voor een project laat dit vraagstuk zien. Situatie Een plangebied van 475 .000 m2 wordt door een vergaderruimte huren schiphol grondexploitatiemaatschappij (GEM) verworven, bouw- en woonrijp gemaakt. De uitgeefbare gronden, totaal 73% van het plangebied, worden verkocht aan ontwikkelaars. Het project neemt 10 jaar in beslag. De GEM financiert de grondexploitatie op basis van projectfinanciering. Een bank is bereid op basis van een Project Life Cover Ratio (PLCR) te financieren van 1,4. De PLCR is de verhouding tussen de contante waarde van de resterende kasstromen van het project, gedeeld door de uitstaande schuld. Voor de berekening van vergaderruimte huren leeuwarden de contante waarde is de discontovoet van belang. Dat is de rente op de lening. Een PLCR van 1 ,4 betekent dat de bovengenoemde contante waarde minimaal 1 ,4 keer de uitstaande lening is. En andere term die bij projectfinanciering wordt gebruikt is de borrowing base: dit is bovengenoemde contante waarde van de resterende kasstromen gedeeld door de PLCR. Verder bedingt de financier een Loan Cost Ratio (LCR) van 0,9. Dit betekent dat het te financieren bedrag (bij een negatieve netto kasstroom) maximaal 90% is van de investering op dat moment. Tenslotte bedingt de bank een cash sweep: alle positieve vergaderruimte huren groningen kasstromen worden eerst ingezet voor het voldoen van schuldverplichtingen (rente en aflossingen). Pas als de schuld volledig is afgelost kan dividend op eigen vermogen worden uitgekeerd. Uitgangspunten Kosten grondexploitatie – Verwervingen: € 22.005.380 – Ontwikkelkosten: € 4.846.457 – Bouw- en woonrijp maken: € 23.3 54.952 – Te betalen aan de gemeente: € 2.764.014 – Onvoorzien: € 2.916.720 – AK: € 570.000 – Kostenstijging: 2,0% per jaar HOOFDSTUK 7 – VRAAGSTUKKEN 289 Grondopbrengsten – Bruto plangebied: 475 .000 m2 – Uitgeefbaar: 73% van het bruto plangebied – Uitgifte prijs per m2 uitgeefbaar: € 1 90 – Stijging opbrengsten/uitgifteprijzen: 2,0% per jaar Financiering – Voor berekening WACC: percentage vreemd vermogen: 80% – Rendementseis eigen vermogen: 1 5,0%

Kantoor huren of bedrijfsruimte huren