Transactie-elementen

Klanten doen zaken met leveranciers die in staat zijn hun wensen en verlangens zo goed flexplek huren amsterdam mogelijk te bevredigen. Kwaliteit, beschikbaarheid en prijs bepalen in sterke mate de customer service.
Elementen van customer service Een van de belangrijkste en moeilijkste taken is het operationeel maken van customer service. Veel ondernemingen gebruiken de ‘kreet’ customer service in hun beleid, organisatie of structuur, maar het ontbreekt vaak aan
een operationele definitie. Voor sommige organisaties betekent customer service het flexplek huren schiphol hebben van een klachtenafdeling, voor anderen het afleveren met een 95%-betrouwbaarheid binnen 24 uur, het bieden van een afhaalfunctie of de mogelijkheid tot het plaatsen van spoedorders. Customer service is breder dan alleen levertijd, leveringsbetrouwbaarheid en leveringscompleetheid. Customer service omvat activiteiten voorafgaand aan de transactie (pretransactie ), op het moment van de transactie zelf (de verkoopovereenkomst oftransactie) en na de daadwerkelijke overdracht van de goederen (posttransactie).
Pretransactie-elementen V66r de transactie houdt de service verband met de flexplek huren leeuwarden inspanning ( of juist het gemak) waarmee de afnemer de order kan afsluiten of de aankoop kan verrichten. Te denken valt aan de bekendheid ende bereikbaarheid van het bedrijf, het probleemoplossend meedenken van de verkoper, de beschikbaarheid van informatie, de mogelijkheid te kiezen uit verschillende oplossingen, de eenvoud waarmee bestellingen kunnen worden opgegeven en de flexibiliteit van de leverancier op het gebied van de leveringscondities (Jeveringssnelheid, kredietfaciliteiten, garantiebepalingen).
Transactie-elementen Tijdens het afwikkelen van de transactie (het leveren) blijkt de customer service van de leverancier uit het nakomen van zijn afspraken. Levert hij op het afgesproken tijdstip en op de afgesproken locatie? Wordt de gewenste hoeveelheid geleverd? Bevinden flexplek huren groningen de producten zieh in goede staat? Wat is de versheid van de producten? Service blijkt tijdens de afwikkeling van de transactie ook uit de assistentie bij het installeren van de geleverde producten en de instructie aan de afnemer hoe met de producten om te gaan. Ook nu is de service gericht op het functioneren van het fysieke product.

Verbeteren van promotionele acties

Verbeteren van promotionele acties Zowel retailer als fabrikant hebben er belang bij dat de effectiviteit van promoties beter wordt gemeten, teneinde verdere verspilling tegen te gaan. Met name wordt gekeken naar het type promoties ende frequentie, waarin een bepaalde promotie kan worden gehanteerd. Hiertoe zullen de partners in de keten alle reli.;vante informatie aan elkaar beschikbaar moeten stellen, teneinde niet alleen de kosten maar zeker ook de  flexplek huren amsterdam opbrengsten van promoties goed te kunnen beoordelen.
Om aan de wensen van de grillige consument te voldoen worden er dagelijks vele nieuwe producten gelntroduceerd: helaas worden er daarvan veel een mislukking. Met name wanneer fabrikant en retailer beter flexplek huren schiphol nadenken over het onderscheidende vermogen van nieuwe of gewijzigde producten ten opzichte van bestaande producten, kan het mislukkingpercentage drastisch worden gereduceerd. Ook hiervoor is openheid tussen handelspartners een eerste vereiste. Ad 4 Verbeteren van de demand management capabilities Teneinde category management succesvol te kunnen toepassen, moeten de strategische en commercie!e doelstellingen flexplek huren leeuwarden van alle betrokken partijen worden geexpliciteerd. Informatie-en communicatiesystemen moeten dezelfde taal spreken en ook over de interpretatie van prestatie-indicatoren mag geen dubbelzinnigheid bestaan. Het ontwikkelen van goede vraagvoorspellingsmethoden is een gezamenlijk belang van alle handelspartners, alsmede het ongecensureerd uitwisselen van de resultaten daarvan. Het flexplek huren groningen functionele management wordt vervangen door een category team, dat beril.and wordt door specialisten van beide partijen.
Voor het doel van dit hoofdstuk is een nadere uitwerking van de supply side ende enabling technologies niet nodig. Wel concluderen we dat de opzet van ECR goed uitgaat van een marketing-logistics- of een demand- en supply-chainvisie. De supply chain side ende demand side zijn even belangrijk en behoren gebalanceerd te worden.

Het werkterrein van de logistiek

In het laatste decennium is het werkterrein van de logistiek steeds uitgebreider geworden. Logistieke methoden zijn niet alleen voor fysieke goederen te gebruiken, maar dienstverleners en non-profitorganisaties kunnen kantoorruimte huren amsterdam er Non-profiteveneens hun voordeel mee doen. De Belastingdienst bijvoorbeeld heeft in organisatie het begin van de jaren negentig het verwerken van het aangiftebiljet ingrijpend gewijzigd. Tot die tijd kwam het bij deze dienst nog regelmatig voor dat er biljetten ( tijdelijk) zoek waren. Door kantoorruimte huren schiphol de invoering van een bewakingssysteem met barcodes is het verlies nu tot een minimum beperkt. Daarnaast is het aantal schakels dat bij de verwerking een rol speelt, sterk verminderd. Door registratie en beheersing, vanaf de postbus tot de aanslag en het archief, kunnen doorlooptijden aanzienlijk gereduceerd worden. Een snellere inning van de aanslag is dan ook mogelijk. Ook bij de Belastingdienst is inmiddels sprake van een klantvriendelijker gedrag. Het credo van de Belastingdienst ‘leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker; getuigt kantoorruimte huren leeuwarden van haar visie in dezen. Zowel de efficiency als de effectiviteit werden op deze wijze verbeterd.
Ziekenhuizen zijn ook voorbeelden van organisaties waar nog veel besparingsmogelijkheden op het gebied van de logistiek mogelijk zijn. Ook daar kan men meer rendement realiseren door verbeteringen in de patientenstromen en de goederen- en informatiestromen. Steeds meer branches gaan het nut inzien van logistiek. Zo is de bouwsector al jaren bezig om de goederenstromen te verbeteren. De totale bouwtijd van een gebouw moet sterk teruggebracht worden. Het kapitaal dat in een bouwproject gestoken wordt, moet optimaal worden benut. Zo kon een bouwondernemer rond 1970 nog volstaan met het tweemaal per jaar achter elkaar realiseren van een woningbouwproject. Dit was in 2000 al toegenomen tot zo’n vier projecten per jaar. Men moet dus tweemaal zoveel gaan bouwen. De meeste bouwdelen zullen daarom kant-en-klaar kantoorruimte huren groningen in een fabriek gemaakt worden. De bouwplaats is meer gaan lijken op een montagefabriek. De nadruk kamt daarbij meer en meer op de beheersing van de goederenstromen te liggen. Voorbeelden van grootschalige projecten zijn in het buitenland alte vinden. Zo bouwt IKEA onder de naam Boklok al modulaire gebouwen. Deze worden compleet met de vrachtwagen aangeleverd. Daar is de keuken dan al in voorgemonteerd. Dit gebeurt nu al in Denemarken, Engeland, Finland, Noorwegen en Zweden (zie www.boklok.com).
BoKlok

De maatschappelijke omgeving

De verwachtingen ten aanzien van de maatschappelijke omgeving zijn teruggebracht tot de uitkering. ‘Het is de rand van de samenleving. Door kantoorruimte huren amsterdam langdurige uitzichtloosheid verwachten deze mensen niets meer van de politiek en ze hebben er ook geen binding meer mee. Die mensen zijn echt ontkoppeld.’ Werk is het maatschappelijke bindmiddel. Waar, met name in de onderste delen van de samenleving, uitstoot plaatsvindt uit het arbeidsbestel, is kantoorruimte huren schiphol erosie van de sociale samenhang het gevolg.
De waarde van het werk
Er staat meer op het spel dan een onzekere toekomst voor velen. Het hiervoor beschreven toekomstbeeld van de 20/80-maatschappij beschouwen we als een gruwelscenario, omdat zo’n samenleving alles zou vernietigen waar wij moreel voor staan en een eind zou maken aan elke zin die wij kunnen ontlenen aan de menselijke geschiedenis. Dat is een boude stelling. Om deze te onderbouwen volg ik kantoorruimte huren leeuwarden een verhelderend essay van Bernard Perret21 over de plaats van menselijke arbeid in de samenleving. Waarom hechten wij zo’n grote waarde aan werk, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de feodale maatschappij of de Griekse oudheid? Dat komt omdat werk in die samenlevingen een heel andere betekenis had dan in onze huidige maatschappij. Vanaf de oudste beschavingen zijn economische verhoudingen gebaseerd geweest op de onderwerping van de mens door de mens. Slavernij was wijdverspreid. In die context had werk een geheel andere betekenis. ‘Voor de Grieken, zoals voor alle pre-moderne samenlevingen, de westerse feodale maatschappij inbegrepen, was de verdeling van taken over individuen niet gericht op doelmatigheid, maar kantoorruimte huren groningen op de bevestiging van hun plaats in een sociale structuur, waarvan de continulteit v66r alles gewaarborgd moest zijn. Deze onderschikking van de organisatie van de arbeid aan de bevestiging van een hierarchische sociale orde heeft zieh tot in onze <lagen voortgezet in samenlevingen die in de marge verkeren van de moderne economie.’

De netwerkeconomie

De netwerkeconomie schept een nieuwe ‘economische geografie’, die haar aanhechtingspunten vindt in stedelijke agglomeraties, of, nauwkeuriger, in de zakendistricten daarbinnen. Zij vormen de centrale knooppunten in het systeem, de beheerscentra vanwaaruit de samenhangende activiteiten van de ondernemingsnetwerken worden gecoördineerd, ge”innoveerd en beheerst. Want dat is globalisering: spreiding van economische activiteiten over de wereld met behoud van de centrale beheersmacht. De netwerkeconomie is hoogst kantoorruimte huren amsterdam selectief.
‘Aanzienlijke delen van de wereld zijn afgekoppeld van het nieuwe technologische systeem. ( …) Deze afgekoppelde gebieden ontwikkelen zieh discontinu, zowel in cultureel als in ruimtelijk opzicht. Het zijn de binnensteden in Amerika of de Franse banlieus, evenals de shanty towns in kantoorruimte huren schiphol Afrika ofhet achtergebleven platteland van China of India. 6
Deze gebieden hebben ‘hun relevantie voor het systeem verloren’ en hun inwoners teilen niet meer mee -Castells noemt ze ‘zwarte gaten van menselijke eilende in de wereldeconomie’. De tegenstelling tussen achtergebleven gebieden, vaak op het platteland, en de veelal stedelijke omgeving die aansluiting vindt bij de moderniteit, heeft altijd bestaan. Zij wordt fraai beschreven in Thomas Rosenbooms roman Publieke Werken. De ene verhaallijn speelt zieh af in het Amsterdam van eind 19e eeuw dat een snel proces van modernisering doormaakt. Het andere deel voltrekt zieh onder de turfstekers kantoorruimte huren leeuwarden in Hoogeveen, toen de armsten der armen nog in plaggenhutten woonden. Het 19e-eeuwse armoedeprobleem – de ‘sociale queastie’ -kon uiteindelijk worden opgelost op nationale schaal, doordat de staat een beroep kon doen op de onderlinge solidariteit van de burgers. De eerste aanzetten tot de verzorgingsstaat werden gedaan in het Duitsland van Bismarck, de ‘ijzeren kanselier’, die van 1862 tot 1890 zijn kantoorruimte huren groningen land met vaste band regeerde. Realpolitiker als hij was, waren zijn overwegingen overigens meer van praktische dan van menslievende aard. ledere arbeider met uitzicht op een staatspensioen, zo redeneerde hij, betekent een revolutionair minder.

HOLLANDS GLORIE IN DE LUCHT

HOLLANDS GLORIE IN DE LUCHT
Aan een universiteit wordt een uitvinding gedaan. Hoe verloopt vervolgens de samenwerking tussen wetenschappers en de industrie? ‘Het project kantoorruimte huren amsterdam heeft vele malen aan een zijden draadje gehangen’, zegt een van de betrokkenen van het eerste uur, ‘ik weet niet meer hoe vaak.Je moet niet alleen een goed product hebben, je hebt ook goede relaties nodig.’ Dit is een verhaal van de lange adem, van wisselende samenwerkingsverbanden kantoorruimte huren schiphol en van enkele ‘kampioenen’ die de doorslag gaven.
In 2006 gaat het grootste passagiersvliegtuig ter wereld de lucht in. DeAirbusA380 is een dubbeldeks jumbojet met 550 stoelen, in een later stadium uit te breiden tot 660.Weinigen van die honderden passagiers zullen erbij stilstaan dat in de romp een nieuw materiaal is verwerkt, dat het vertrouwde aluminium vervangt. Dat nieuwe materiaal heet Glare. Het is een zogenaamd laminaat, dat bestaat uit flinterdunne laagjes aluminium en glasvezel. De laagjes worden in een oven, een autoclaaf, bij hoge temperatuur en onder grote druk op elkaar gelijmd. Glare (Glassfibre Re-enforced Aluminium) is ontwikkeld kantoorruimte huren leeuwarden door de Technische Universiteit Delft. Het materiaal heeft drie voordelen. Het is sterker dan aluminium, dat wil zeggen minder gevoelig voor metaalmoeheid. Het is lichter dan aluminium en elke kilo gewichtsbesparing telt in de vliegtuigbouw.Ten slotte is het nieuwe materiaal bijzonder brandwerend. Daaraan ging ruim twintig jaar research vooraf. Maar eigenlijk gaat de kantoorruimte huren groningen geschiedenis terug tot de periode onmiddellijk na de oorlog.Toen Fokker een nieuw vliegtuig ging bouwen, de F-27 Friendship, moest het bedrijf concurreren met de grootschalige Amerikaanse vliegtuigindustrie.

Het dienstverleningsproces

Het callcenter is een van de snelst groeiende vormen van neotayloristisch werk. ‘Het callcentermanagement werft mensen die over kantoorruimte huren amsterdam communicatieve vaardigheden beschikken. Maar uiteindelijk moeten de operators in de vastgestelde tijd een voorgeschreven script oplezen, en verloopt de communicatie volgens een vastgelegd patroon. In een werkomgeving die voor het overgrote deel is voorgeschreven, gemeten en kantoorruimte huren schiphol beheerst, bestaat uiteindelijk weinig mimte om de gevergde vaardigheden werkelijk toe te passen of om nieuwe competenties te ontwikkelen.’ In het neotaylorisme gaat het nog steeds om de beheersing van de menselijke interventie. Standaardisering en rationalisering van kennisprocessen en geautomatiseerde beheersing van de werkstroom en prestatiemeting zijn de kernelementen van het systeem. Aan het loket van een bank ofbij het boeken van een reis leidt het informatiesysteem de werknemer door een gestandaardiseerd kantoorruimte huren leeuwarden proces, waarvan alleen in uitzonderlijke gevallen mag worden afgeweken. Standaardsering van de kwaliteit, in systemen als IS0-2000, versterkt het voorgeschreven karakter van de dienstverlenende activiteiten. De informatietechnologie koppelt taken en handelingen van begin tot eind aan elkaar tot een keten. Workflow-programma’s als ERP (Enterprise Resource Planning) vertalen de financiele en logistieke rationaliseringsstrategie van het management in werkprocedures en in informatiestromen over
het dienstverleningsproces. De strategie ligt als het ware opgeslagen in de techniek. Het streven om het tijdsverloop van het dienstverleningsproces te verkorten, volgens de principes van real-time deliveryen mass costumization, leidt tot uitbreiding van de logica van de lopende band: uitsplitsing van taken over laaggekwalificeerde werknemers, die onderling uitwisselbaar zijn. Permanente spoed is de standaardwerkwijze.De strategische orientatie op de klant kantoorruimte huren groningen schept een nieuwe ritmiek in de productie. Naarmate alle stadia in het dienstverleningsproces aan elkaar zijn gekoppeld neemt in elke fase de intensivering van het werk toe.

Een meer fundamenteel antwoord

Een meer fundamenteel antwoord komt van Robert Gordon (Northwestern University in Chicago) die zieh in karte tijd een naam verwierf als de kantoorruimte huren amsterdam scepticus van de nieuwe economie. Hij onderscheidt in de ontwikkeling van de Amerikaanse economie drie perioden: • een opgang in de jaren 1950-1972 met een productiviteitsgroei van gemiddeld 2,63% per jaar; • een stagnatie in het tijdvak 1972-1993: een productiviteitsgroei van 1,13%, een vermindering van 1,5 procentpunt; • een herstel tussen 1995 en 1999: een productiviteitsgroei van 2,15%, een stijging van 1,02 procentpunt. De laatste periode kantoorruimte huren schiphol lijkt het optimisme van de aanhangers van de nieuwe economie te bevestigen, ware het niet dat de totale productiviteitsgroei slechts kan worden toegerekend aan een bedrijfstak die in termen van werkgelegenheid een zeer geringe rol speelt: de computerindustrie. Hier is de groei overweldigend: 17,83% per jaar tussen 1972 en 1995, 41,7% tussen 1995 en 1999· Maar dat was dan alles. Gordon:
‘Nader onderzocht biedt de opleving van de productiviteit, hoe indrukwekkend kantoorruimte huren leeuwarden ook, geen bewijs voor een “brede” nieuwe economische revolutie. Zo’n revolutie zou geschapen worden door de voordelen van computers en andere elektronische apparatuur en overvloeien naar sectoren van de economie die daarin sterk hebben gelnvesteerd. In tegenstelling tot een “smalle” economische revolutie die eenvoudig bestaat uit een snelle kantoorruimte huren groningen productiviteitsgroei in de productie van elektronische apparatuur zelf, zonder overloop naar de rest van de economie.”7

De informatietechnologie

In de eerste fase van de I CT-revolutie -vanaf de jaren zestig tot het midden van de jaren tachtig – lag de nadruk op de automatisering van kantoorruimte huren amsterdam productieprocessen. De bijbehorende technologie is het mainframesysteem, dat zeker duur is en ingewikkeld. Het ontwerp is gebaseerd op de regels van het ‘fabrieksmodel’, een vertaling van Taylors principe van taaksplitsing in bits en bytes. Het resultaat is een computersysteem dat is gespecialiseerd in de kantoorruimte huren schiphol uitvoering van grote hoeveelheden routinematige transacties, bijvoorbeeld het produceren van de dagafschriften van onze bankrekening. In hoofdstuk 5 zagen we een voorbeeld van de effecten op het werk. Eerst moest 80% van de taken op het districtskantoor van een bank worden gestandaardiseerd en opgesplitst -pas daarna kon het werk worden geautomatiseerd en geelimineerd. Daarmee werd de beheersmacht van het management ingebouwd in de techniek, in de software en kantoorruimte huren leeuwarden hardware, zoals zij eerder was ingebouwd in Fords lopende band. Volgens Castells staat de bureaucratische beheersmacht van het management haaks op de mogelijkheden die de informatietechnologie biedt.
‘In de jaren tachtig werd de informatietechnologie beschouwd als een wondermiddel om de industriele onderneming te veranderen. Maar een invoering zonder een fundamentele verandering in de organisatiestructuur vergrootte de bureaucratische starheid alleen maar. Gecomputeriseerde beheersing van processen werkt nog verlammender dan de rechtstreeks bevelslijn van mens tot mens, die tenminste nog enige kantoorruimte huren groningen ruimte overlaat om te marchanderen. In het Amerika van de jaren tachtig is de nieuwe technologie veelal beschouwd als een middel om de loonkosten te drukken en de greep op het arbeidsproces te verstevigen; niet als instrument voor organisatieverandering.’11

Stadskanaal revisited

Stadskanaal revisited
Vier jaar later is de situatie heel wat dramatischer. In februari 2002 heeft de Philipsdirectie officieel meegedeeld dat zij op langere termijn geen toekomst meer ziet voor het productiepakket in Stadskanaal -alleen nog voor een deel van de producten, mits de productie kan worden overgebracht naar het Verre Oosten. Nizet, inmiddels plant manager: ‘Er wordt niet meer ge·investeerd, niet in machines, niet in productontwikkeling. Philips heeft alleen nog maar interesse in Stadskanaal als melkkoe – want we maken nog steeds winst. Maar de koe wordt nauwelijks gevoerd. Hoe lang je dat volhoudt1 Dat hangt af van de hoeveelheid voer en van de conditie van de koe. In elk kantoorruimte huren amsterdam geval niet langer dan een paar jaar.’ De halfgeleiderproductie, die ooit werk gaf aan drieduizend mensen, is inmiddels ingekrompen tot circa vijfhonderd man. Daarbij komt nog een bezetting van circa honderd in de displayproductie, het restant van de beeldbuizenproductie uit vroeger tijden. Nieuw is dat er inmiddels op het terrein zo’n honderd mensen werken die niet in dienst zijn van Philips. De locatie is inmiddels veel te groot kantoorruimte huren schiphol geworden en wordt gedeeltelijk aangewend als bedrijvenpark voor derden. Wat is er in de tussentijd gebeurd? Al in 1998 vergeleek Boonstra Philips met een bord spaghetti: een samenraapsel van veel kleine bedrijfjes over de hele wereld. De losse sliertjes spaghetti moesten worden samengevoegd tot asperges. Het gevolg was dat de activiteiten Marketing en Sales, productontwikkeling en logistiek werden overgeplaatst naar kantoorruimte huren leeuwarden het divisiehoofdkantoor in Engeland. ‘Om redenen van efficiency’, aldus Nizet, ‘maar of dat effectiever is, is niet altijd zeker. Want een lerende organisatie heeft korte lijnen nodig. ‘lk geloof heilig in een integraal bedrijf. Integrale productie plus een lerende organisatie – meer is het niet. De marketing is in 1991 naar Stadskanaal gekomen, dan zie je dat het bedrijf opbloeit. In 1998 wordt de marketing weer onttrokken en komt op afstand, zowel fysiek als qua cultuur. Dat is een van de redenen waarom het leervermogen van de organisatie afnam.’ In 1999 werd een deel van de productie verplaatst naar hetVerre Oosten. ‘Dat was wel schrikken, want in volume ging het om 2,5 van de 3,5 miljard producten ruim 70% van het productiepakket. Niet in omzet uiteraard, want het betrof het goedkoopste deel van kantoorruimte huren groningen de productie. Maar het was nog niet hopeloos.We wisten dat het een keer ging gebeuren. In 1991 dachten we: in 1994 op z’n laatst. Daarom had ik al zo veel flexibiliteit in Stadskanaal ingebouwd, onder andere door de flexpool in te stellen. Daardoor, en door het aantrekken van de markt, is het gelukt om die onvermijdelijke ontwikkeling vijf jaar uit te stellen, tot 1999.AI met al hebben we die verandering goed kunnen opvangen.’

Kantoor huren of bedrijfsruimte huren