Systematische lay-outplanning (SLP)

In Nederland wordt het gridmodel vaak toegepast als hulpmiddel bij de globale keuze van een vestigingsplaats voor een nieuw distributiecentrum. Maar het kan ook voor de locatie van een brandweerkazerne als we kantoor huren zuidas de brandrisico’s van alle objecten in de omgeving kennen. Onderzoek ten behoeve van drie samenwerkende vervoerscentra heeft uitgewezen dat een besparing van 10% op de totale transportkosten kon worden gerealiseerd indien centralisatie kantoor huren schiphol zou plaatsvinden op de zwaartepuntlocatie. Met nadruk wijzen we erop dat ook veel andere variabelen een rol speien bij de keuze van een definitieve vestigingsplaats. Zander compleet te willen zijn, noemenwe: de situatie op de lokale arbeidsmarkt; de situatie op de lokale woningmarkt; eisen en wensen van medewerkers in het geval van overplaatsing; de kantoor huren leeuwarden aanwezigheid van lokale of regionale toeleveranciers; de sociale en culturele infrastructuur (schalen, theater enzovoort); lokale financieringsmogelijkheden en investeringspremies; de natuurlijke gesteldheid van bouwterreinen en/of de beschikbaarheid van bestaande gebouwen; de verkeersinfrastructuur, aansluiting op spoor-, water-, weg- en luchtvaartverbindingen; milieuaspecten.
Bij de afweging van alle bij de uiteindelijke locatiebeslissing te betrekken factoren, kan men onder andere gebruikmaken van de gewogenfactorscoremethode; zie Van Goor e.a. (2005).
TUSSENVRAAG 8.1 In de openingscasus wordt gesproken over het WMS-systeem van een logistiek kantoor huren groningen dienstverlener. In hoeverre verschilt zo’n systeem tussen een verlader en een dienstverlener?
Systematische lay-outplanning (SLP) Systematische handlinganalyse staat bekend als de geestelijk vader van twee nog steeds veelvuldig toegepaste methoden, te weten de systematische lay-outplanning (SLP) en de systematische handlinganalyse (SHA). SHA heeft betrekking op de opsporing van mogelijkheden tot verbetering van de bewegingen van goederenstromen binnen een bestaande lay-out. SLP is met name gericht op situaties waarin een nieuwe lay-out van een bestaande of nieuwe ruimte ontworpen moet worden. Beide methodieken zijn toepasbaar in productiehallen, magazijnen, kantoren, ziekenhuizen enzovoort.
PQRST-sleutel SHA en SLP werken grotendeels met dezelfde basisgegevens. Onder de noemer PQRST-sleutel (zie figuur 8.2) moeten de volgende gegevens worden verzameld: P Product: wat zal verplaatst worden? Q Quantity: lweveel zal verplaatst worden? R Route: waarheen zal verplaatst worden? S Steunverlenende diensten (service): welke ondersteuning zullen de verplaatsingen vereisen? T Tijd: wanneer zullen de verplaatsingen gerealiseerd worden?
Door het onderzoeken van deze elementen kunnen we de gegevens vaststellen die nodig zijn om de analyse te beginnen: Product ( of materiaal). Dit zijn de producten die moeten worden verwerkt in het magazijn. Onder producten kunnen eenheden, codenummers, artikelgroepen of productgroepen worden verstaan. Quantity (hoeveelheid). Dit is de hoeveelheid te verwerken product. Onder hoeveelheid kan worden verstaan het aantal stuks, ton, kubieke inhoud ofwaarde van de vervaardigde ofverkochte hoeveelheid.

Een analytisch model

Als voorbeeld van een analytisch model noemen we het zwaartepuntmodel. Zwaartepunt(De bespreking van een heuristisch  kantoor huren zuidas model past minder in het kader van dit model boek.) Het zwaartepuntmodel of gridmodel wordt in de praktijk veel Gridmodel toegepast bij globale berekeningen over de locatie van een nieuw DC. Door zijn eenvoud is het echter ook aan beperkingen onderhevig. Gegeven het aanbod vanuit een aantal productiecentra (P) en gegeven de vraag in een aantal consumptiecentra (C), wordt de vestigingsplaats voor een DC zodanig gekozen, dat de totale kantoor huren schiphol transportkosten minimaal zijn. Verondersteld wordt dat de coördinaten van de ligging van de productiecentra en consumptiecentra bekend zijn, zodat de coördinaten van de optimale vestigingsplaats kunnen worden bepaald. De oplossing die uit het model resulteert is in feite het zwaartepunt ( center of gravity) . We zullen het berekenen van het zwaartepunt als locatie voor een DC illustreren kantoor huren leeuwarden met behulp van een rekenvoorbeeld. We gaan daarbij uit van de gegevens in tabel 8.1.
In tabel 8.1 worden de coördinaten van de consumptie- en productiecentra gegeven. Gevraagd wordt nu de optimale vestigingsplaats van een magazijn te bepalen, dat wil zeggen de coördinaten van dat vestigingspunt.
De afstand onder het wortelteken is uitgedrukt in gridafstanden. Deze afstand moet tot kilometers herleid worden alvorens met Ri te kunnen worden vermenigvuldigd. Deze schaalfactor heeft bijvoorbeeld de waarde 10, indien een gridcel 10 km voorstelt. In figuur 8.1 wordt aangegeven hoe een grid is opgesteld.
Het besproken model vormt de eenvoudigste variant van de zwaartepuntmethode. Door zijn eenvoud is het ook aan bezwaren onderhevig, die onder andere kantoor huren groningen betrekking hebben op loodrechte afstanden en het onafhankelijk van elkaar berekenen van X en Y. Er zijn nauwelijks situaties te bedenken, waarin het transport langs hemelsbrede afstanden verloopt: door rivieren en andere verkeersobstakels zal de werkelijke afstand altijd langer zijn. Voor de uitwerkingvan deze punten verwijzen we onder andere naar Ballou (1992).

Uitbesteden distributielogistiek


Het uitbesteden door een verlader van zijn gehele of gedeeltelijke distributielogistiek aan een gespecialiseerde derde, noemen we logistieke dienstverlening.
De taak van een logistiek dienstverlener is erop gericht om in relatie met de verlader zodanige activiteiten te ontwikkelen en te verrichten, dat de kantoor huren zuidas goederenstroom voor en tussen belanghebbenden in de logistieke keten wordt beheerst en uitgevoerd, zodat er sprake is van een optimale klant/ leverancierrelatie tussen verzender en ontvanger. Een dienstverlener verricht zijn activiteiten doorgaans in een eigen logistiek centrum/ kantoor huren schiphol distributiecentrum ofwarehouse. Als hij een dergelijk centrum exploiteert voor een verlader, dan is er sprake van een dedicated of contract warehouse. Worden er in het distributiecentrum activiteiten verricht voor meerdere opdrachtgevers, dan spreken we over een public warehouse.
Besparingsalgoritme van Clarke en Wright
Logistieke dienstverlening
Dedicated of contract warehouse Public warehouse
276 DEEL 2 LOGISTIEKE DEELTRAJECTEN
We verdiepen ons in deze paragraaf eerst in de argumenten om uit te besteden. Daarna bespreken we de toegevoegde waarde door de logistiek dienstverlener. Vervolgens schetsen we in vier fasen de ontwikkeling van logistiek kantoor huren leeuwarden dienstverleners. Hierbij gaan we nader in op het derde en vierde stadium en op twee groepen logistieke-ketenoplossingen.
7.4.1 Argumenten om uit te besteden Als redenen om de distributielogistiek uit te besteden, komt men in de literatuur de volgende argumenten tegen: 1 concentratie op kernactiviteit; 2 geen zorgen meer; 3 financiele voordelen; 4 vaste kosten variabel maken; 5 lagere investeringen; 6 hagere logistieke kwaliteit; 7 minder groot afbreukrisico.
Ad 1 Concentratie op kernactiviteit De wensen van de klanten dwingen de ondernemingen steeds meer zieh bezig te houden met hun kernactiviteiten. Uitbesteding geeft mimte ende flexibiliteit snel in te speien op marktveranderingen.
Ad 2 Geen zorgen meer Bij kantoor huren groningen uitbesteding neemt de logistiek dienstverlener de zorg over voor het inhuren van de juiste arbeidskrachten op het juiste moment; hij gaat geen tijd meer besteden aan het optimaliseren van de arbeidscapaciteit, het maken van vakantieplanning, en het volgen van de arbeidsmarkt bijvoorbeeld. In de praktijk blijkt dat de cao (collectieve arbeidsovereenkomst) voor logistiek dienstverleners vaak gunstiger is dan de cao die voor de onderneming van toepassing is. Maar de logistiek dienstverlener gaat ook geen tijd meer besteden aan huisvestings- en magazijnvraagstukken. Dat vereist wel dat die dienstverlener een partner wordt wiens processen nauw worden afgestemd op die van de producent, met een vlekkeloze integratie van planningsprocessen en van de afwikkeling van wereldwijde verschepingen, inclusief douaneaangelegenheden, en de bundeling van goederenstromen.

Het MPS

In het MPS wordt nagegaan of de producten te vervaardigen zijn. Hier worden meestal de eindproducten ingegeven. Men werkt in het MPS met herkenbare productnummers. Klantenorders en prognoses kunnen tegen kantoor huren zuidas elkaar worden afgewogen, zodat men een realistisch plan kan doorgeven aan de productie. Het MPS is van groot belang, omdat hiermee de daadwerkelijke productie wordt aangestuurd. De uitkomst van het MPS vormt de brutobehoefte van het MRP-1-schema. Het voert helaas te ver om hier het kantoor huren schiphol principe met cijfermatige voorbeelden uit te !eggen. Voor een heldere verklaring en praktische uitwerkingen verwijzen we naar Krajewski en Ritzman (1999).
De werking van het MRP-1-gedeelte loopt conform de uitleg in paragraaf 6.4. Hierbij wordt naast een geplande voorraad ook een schema opgesteld met de geplande capaciteit. Dit noemt men het capacity requirements plan ( CRP). Per machine kan per bucket bepaald worden (bijvoorbeeld per week) in hoeverre deze benut wordt of overbelast. Bij grote afwijkingen kan het MPS worden herzien. Bij kleine afwijkingen kan kantoor huren leeuwarden de planner handmatig ingrijpen door opdrachten naar voren te verschuiven, wanneer de materiaalsituatie dit nog toelaat. Als er voldoende veiligheidsvoorraad is, kan ook naar achteren worden gepland. Men dient hier echter zo weinig mogelijk gebruik van te maken, omdat het systeem hierdoor verstoord kan worden. Als er voldoende rek is, kan de capaciteit mogelijk worden aangepast door overwerk, uitbesteden of het inhuren van extra personeel. Als de opdrachten geaccepteerd zijn, kunnen ze worden vrijgegeven naar de productie en inkoop. Ook hier moet getoetst worden of het product volgens afspraak kan worden kantoor huren groningen geleverd. Zo niet, dan zal ook hier bijsturing nodig zijn. Veranderingen moeten met mate doorgevoerd worden; abrupte veranderingen brengen het systeem in onbalans. Vooral bij de inwerkingstelling van een nieuw systeem moet men hiermee voorzichtig zijn.
De resultaten die behaald worden met een MRP-11-systeem, kunnen aanzienlijk zijn. Zo is er een voorbeeld bekend van een productiebedrijf waar in vier jaar tijd de omloopsnelheid van 1 werd opgevoerd naar 10. Dit is echter zeer bedrijfsafhankelijk. Helaas moet ook geconstateerd worden dat veel implementaties voortijdig gesneuveld zijn door te hoge implementatiekosten. De oorzaak hiervan ligt vaak bij het management, dat zieh heeft laten verleiden door een softwareleverancier, zonder daarbij te Jetten op de noodzakelijke consequenties. Het investeringsbedrag voor de hardware en software loopt voor een bedrijf met honderd werknemers al snel in de honderdduizenden euro’s. Daarnaast moet men rekening houden met een veelvoud hiervan aan voorbereidingskosten. In de praktijk wordt de factor tien veel gehanteerd. Hieronder vallen onder andere de opleidingskosten en de kosten voor het opnieuw invoeren van gegevens. Door de softwareleveranciers wordt het bedrag aan indirecte kosten, die het bedrijf zelf moet maken, niet graag genoemd. Hier geldt met nadruk: bezint eer ge aan MRP-11 begint. Geadviseerd wordt eerst te starten met een onderzoek naar de grondvorm ende gewenste besturingssystematiek. De meeste bedrijven nemen daarvoor een externe consultant. Alhoewel deze ook veel kost, bespaart men hierdoor op de implementatiekosten. Een uitgebreide versie van het MRP-11-systeem geeft aan dat er verschillende koppelingen mogelijk zijn; zie hiervoor figuur 6.19.

Grondstoffen

 Grondstoffen zijn ruwe materialen die van buiten worden betrokken en uitsluitend in gewicht, volume, oppervlakte of lengte worden verhandeld. Ze zijn bestemd om via een bewerking tot onderdeel te worden kantoor huren zuidas verwerkt. Voorbeelden: staalplaat in een metaalverwerkend bedrijf ofkoffiebonen bij een koffiebranderij. Grondstoffen worden meestal ingekocht onder een specifiek productnummer. Dat productnummer dient ter identificatie in de eigen onderneming en als hulpmiddel bij de besturing. Aan de hand hiervan kan men een voorraadregistratie per product opstellen. Het productnummer van een onderneming hoeft niet hetzelfde te zijn als dat van de leverancier. De meeste bedrijven hebben een eigen kantoor huren schiphol productnummersysteem ingevoerd. Bij wisseling van leverancier hoeven de interne gegevens op de werkdocumenten niet aangepast te worden.
Ad 2 Onderdelen Onderdelen zijn producten die enkelvoudig zijn. Dat wil zeggen dat het product niet meer in andere losse delen hoeft te worden onderscheiden. Vaak worden ze uit een stuk vervaardigd. Voorbeelden: bouten en moeren of een plastic spuitgietproduct uit een stuk. Het kunnen zowel maakdelen als koopdelen zijn. Ze komen in diverse vormen voor. Normdelen zijn koopdelen die volgens een standaard zijn vervaardigd. Een voorbeeld is de NEN-ISO-norm (Nederlandse Normen kantoor huren leeuwarden International Organization for Standardization), die voor verschillende producten is vastgelegd, bijvoorbeeld voor bevestigingsmiddelen. Als men een dergelijk product aanschaft, moet de kwaliteit onafhankelijk zijn van de leverancier.
Samenstellingen zijn vast gemonteerde of blijvend bij elkaar verpakte Samenproducten, opgebouwd uit een aantal bestaande producten die onafhanke- stellingen lijk van elkaar vervaardigd of verkregen zijn. Voorbeelden: chassis, motoren of stoelen. Het overzicht van de producten die gezamenlijk de samenstelling vormen, wordt weergegeven in de vorm van een productstructuur. We zullen het onderwerp ‘productstructuren’ in paragraaf 6.2 nader behandelen. Het kamt voor dat de gebruiker een samenstelling koopt bij een leverancier kantoor huren groningen en die samenstelling in het eigen productieproces beschouwt als een koopdeel. Dan wordt hiervoor intern een productnummer gehanteerd.

Ontwikkelen van Commodity Artikelgroepstrategieen

Uit de indeling van Kraljic kan worden geconcludeerd dat hij van mening is dat een segmentatie van het inkoopbeleid op basis van verschillende productkenmerken noodzakelijk is. Met name het inkoopmanagement van kantoor huren amsterdam strategische producten zal veel aandacht van het management – ook het productiemanagement -vergen. Logistieke aspecten en commerciele aspecten – zij het in verschillende intensiteit – speien bij alle producten een rol. Zowel bij strategische als bij normale producten wordt nog te vaak het kantoor huren schiphol logistieke aspect (seriegrootte, verpakking enzovoort) vergeten bij het afsluiten van inkooptransacties.
Om de relatie tussen inkoopstrategie en ondernemingsstrategie te verduidelijken hebben Monczka en Trent (1991), in samenwerking met Michigan State University (MSU), een benchmarkmodel opgesteld, waarmee ondernemingen hun eigen inkoopprestaties kunnen vergelijken met die van branchegenoten. Eigenlijk gaat het over een strategisch stappenplan, zoals we dat in figuur 5.7 hebben weergegeven.
We zullen iedere stap van een korte toelichting voorzien.
1 Insourcing/outsourcing kantoor huren leeuwarden In de fase insourcing/outsourcing moeten ondernemingen bepalen wat hun kerncompetenties zijn. Alleen activiteiten die bijdragen aan een concurrentievoordeel worden zelf uitgevoerd. Als dat niet het geval is moeten ze worden afgesloten en derhalve worden ingekocht. Het omgekeerde kan ook het geval zijn. Strategische activiteiten die telkens worden uitbesteed, moeten weer zelf ter hand worden genomen. 2 Ontwikkelen van een strategie voor commodity-artikelen In de fase ontwikkelen van een strategie voor commodity-artikelen gaat het over de vraag aan welke artikelen en aan welke leveranciers het inkoopbudget wordt besteed. De term commodity wordt in brede zin gebruikt en gaat over alle grondstoffen en andere artikelen die worden ingekocht. Bij deze stap moet worden vastgesteld hoever de onderneming wil gaan met standaardisatie van het inkoopassortiment en reductie van het aantal leveranciers. 3 Opzetten van een ‘worldclass’-leveranciershestand In de fase opzetten van een worldclass-leveranciersbestand worden de huidige en potentiele leveranciers aan een gedetailleerd ‘audit’ onderworpen. Wie levert wat/ kan wat leveren? En tegen welke prijzen en andere leveringscondities gebeurt dat? De onderneming moet vervolgens bepalen welke kantoor huren groningen leverancier men de kwalificatie ‘worldclass supplier’ mee wil geven. 4 Ontwikkelen en managen van leveranciersrelaties Niet met iedere leverancier kan en behoeft dezelfde soort relatie te worden onderhouden. In dit verband komt men wel de volgende indeling tegen in: • Commerciele toeleveranciers: deze moeten goederen en diensten leveren conform de standaardinkoopvoorwaarden. • Preferred suppliers: wederzijds wordt er gewerkt aan kwaliteitsverbeteringen. • Supply partners: met een beperkt aantal partners wordt gewerkt aan nieuwe technologieen, producten en marktontwikkeling.

Voldoende voorraad

In figuur 4.19 zien we dat er voldoende voorraad is tot de voorraadaanvulling in week 5 binnenkomt (uitgaande van een levertijd van 5 weken). Dit gaat alleen op als er niet meer wordt gevraagd dan het kantoor huren zuidas gemiddelde. Is de vraag afwijkend van het gemiddelde, dan zal de voorraad slechts in 50% van de voorkomende situaties toereikend zijn. Als men geen inzicht heeft in de komende bestellingen, kan men alleen gebruikmaken van de historische gegevens vergaderruimte huren schiphol voor de voorspelling van de verwachte vraag. Het gemiddeld verbruik is gelijk aan de afname van de voorraad gedeeld door het aantal weken. In dit geval bedraagt het gemiddeld verbruik 6 stuks per week. Dit wordt weergegeven door de Griekse letter µ (mu). Ervan uitgaande dat het historische bestelpatroon zieh voortzet, kan men de lijn van het gemiddelde voorraadverloop naar de toekomst doortrekken. De vraag vergaderruimte huren leeuwarden gedurende de levertijd (DL) is dan gelijk aan de gemiddelde vraag µ gedurende de levertijd (L):
waarin geldt: DL = vraag gedurende levertijd (demand); µ = gemiddeld verbruik per tijdseenheid (hier in weken gerekend); L = levertijd van leverancier in tijdseenheden (hier weken).
Slechts in 50% van de gevallen zal de voorraad toereikend zijn. Bij een grotere afname dan gepland zal er neeverkoop optreden. In het uiterste geval kan die zieh zelfs enige weken eerder voordoen, zoals te zien is bij de onderste lijn voor vergaderruimte huren groningen de maximale afname. Deze doorsnijdt de tijdas reeds voor week 4. Het aantal gevallen onder deze lijn is uit te rekenen op basis van het statistische vraagpatroon. Wil men de kans op neeverkopen verkleinen, dan moet men daarvoor een extra voorraad aanleggen. Dit is de veiligheidsvoorraad. De hoogte van de veiligheidsvoorraad kan worden uitgerekend aan de hand van het percentage neeverkopen dat men toestaat en het verloop van het vraagpatroon. Dit vraagpatroon kan uitgezet worden in een grafiek zoals figuur 4.20. Hiervoor wordt meestal de normale verdeling ofwel de kromme van Gauss gebruikt (zie figuur 4.20). Voor nadere kennis over deze krommen verwijzen we naar inleidende statistiekboeken. Het gemiddelde is µende mate van spreiding geeft men aan door CJ. Deze CJis te berekenen vanuit de historische gegevens. Om de veiligheidsvoorraad uit te kunnen rekenen, moet men de spreiding CJL rond de gemiddelde levertijd kennen. De levertijd van de leverancier heeft hier een belangrijke invloed op. Deze wordt echter wel gecorrigeerd met de voorspeltermijn F die men aanneemt. Voor F gaan we in dit geval uit van een week. De factor waarmee de spreiding dan gecorrigeerd wordt is de warte! uit de quotient LI F.

De werkelijke bestelkosten

Het in kaart brengen van de werkelijke bestelkosten zou bij veel bedrijven nuttige informatie kunnen leveren voor de optimalisatie van het bestelproces. Bij het kantoor huren zuidas onderwerp ‘Lean’ in hoofdstuk 10 gaan we dieper in op de mogelijkheid tot het verbeteren van processen. Voor studenten is het uitermate interessant om de inkoopprocessen van bijvoorbeeld aanschaf facilitaire middelen bij een gemeente eens door te lichten. Vergelijk dat dan eens met de werkwijze kantoor huren per uur schiphol bij een fabrikant van kantoormeubelen.
TUSSENVRAAG 4.8 Waarom kunnen de bestelkosten zo verschillend zijn per product?
4.2.2 Voorraadkosten De kosten van het voorraad houden zelf omvatten zowel de directe kosten (doordat er een investering gedaan is) als de indirecte kosten (die het gevolg zijn van het in stand houden van een goede voorraad producten). Dit kan met een drietal R’s uitgelegd worden: rente, ruimte en risico.
Rentekosten De rentekosten zijn afhankelijk van het rentepercentage dat de onderneming zou kunnen krijgen als ze een hoeveelheid goederen weet vrij te maken door omzetting in geld en dit bijvoorbeeld op de kantoor huren per uur leeuwarden bank zet. Dit geldbedrag is vaak gelijk aan de rentestand voor het Jenen van geld op de korte termijn. Dit is een behoorlijk hoger percentage dan via een banksaldo of een rentespaarrekening kan worden verkregen. Percentages tussen de 10% en 15% zijn daarbij gebruikelijk. De rentestand is altijd aan verandering onderhevig. Een bedrijfkan door het reduceren van voorraden vaak veel geld vrijmaken. Dit vrijmaken van geld kan natuurlijk ook in het eigen bedrijf gestoken worden. Dan spreken we ook wel over opportunity cost. Het percentage dat daarbij gebruikt wordt zal afgewogen worden ten opzichte van het rendement van de onderneming. De opzet is natuurlijk dat dit percentage kantoor huren per uur groningen hoger ligt dan de geldende rente. Een voorbeeld van bedrijf dat de voorraden sterk heeft gereduceerd door een andere wijze van voorraad houden is het bedrijf Holmatro ( voorbeeld 4.1 ).
VOORBEELD 4.1 Holmatro reduceert voorraden
Rentekosten
Holmatro maakt hydraulische apparatuur voor onder andere het redden van mensen uit gecrashte personenwagens (www.holmatro.com). De meeste producten werden op voorraad gemaakt. Door een verschuiving van het ontkoppelpunt van de voorraad eindproducten naar de assem
blagelijn, werd het mogelijk de voorraden drastisch terug te brengen. Daar werd gebruikgemaakt van een eenvoudig voorraadaanvulsysteem in de vorm van een kanban. Door deze lagere voorraad wordt het rendement van de onderneming positief be.invloed.
Voorraadverminderingen van 50% zijn niet uitgesloten. Het vrijkomende verrnogen kan dan gebruikt worden orn andere bedrijfsactiviteiten op te zetten. Hierdoor wordt de return on investrnent (ROI) gunstig beYnvloed. De ROI is een belangrijke prestatie-index voor een ondernerning.

De ‘methode Lopez’

Het blijkt dat besparingen in het logistieke traject een enorme invloed op het eindresultaat van een onderneming kunnen hebben. Men spreekt hierbij ook wel van een hetboomeffect. Dat wil zeggen dat met een relatief kantoor huren zuidas geringe Hefboomeffect inspanning een groot resultaat bereikt kan worden. Zo blijkt dat besparing op de voorraden met €10 mln leidt tot een ROI van 16,67%. Hiervoor zal men mogelijk kosten moeten maken. Een verhoging van de indirecte kantoor huren per uur schiphol kosten met €1,5 min levert echter nog steeds een gelijk rendement van 15% op. Zie ook voorbeeld 3.5. Logistiek kan op veel gebieden een bijdrage leveren. Daarvoor is een koppeling met andere belangrijke bedrijfsfuncties nodig.
VOORBEELD 3.5 De ‘methode Lopez’
De overgang van Jose lgnacio Lopez de Arriortua van General Motors naar Volkswagen maakte heel wat los. De ‘methode Lopez’ deed opgang. De schrik van alle toeleveranciers eiste prijsverlagingen van kantoor huren per uur leeuwarden minstens 10%, terwijl tegelijkertijd de R&D-activiteiten op peil moesten worden gehouden. Lopez deed dit om de ROI van de
TUSSENVRAAG 3.7
betreffende bedrijven sterk te laten stijgen. Op zieh lukte dat ook wel. Het bleek echter later minder resultaat te hebben gehad, doordat de kwaliteit van de leveringen sterk gedaald was. Dit leverde weer gevolgkosten kantoor huren per uur groningen op in de vorm van garanties die nagekomen moesten worden. Het geeft ook gelijk aan waar de zwakte zit in het DuPont-schema.
Hoe zie je de relatie tussen het DuPont-schema en de doelstelling van logistiek, zoals omschreven in de definitie in hoofdstuk 1?
.0 Omzet- en winstbijdrage
Welke logistieke gevolgen kl11111e11 we 0111/enen aan 0111ze1- en wins/analyses?
Verkopers zijn gauw geneigd om het succes van hun inspanningen af te meten aan de omzetgegevens. Een nauwkeurige toewijzing van kosten vertelt ons dat omzet en winst niet altijd in dezelfde richting wijzen. We gaan eerst in op de omzetbijdrage en bespreken daarna de winstgevendheid van een product.
3.6.1 Omzetbijdrage van een product De praktijk leert dat in het geval men te maken heeft met een productiedistributiesysteem voor meerdere producten, er grote verschillen kunnen bestaan in de vraag-en omzetsnelheid per product. De bekende 80/20-regel 80/20-Regel (20% van de producten zorgt voor 80% van de omzet) is hier een voorbeeld van. Dit wordt ook wel de Pareto-analyse genoemd. In tabel 3.1 hebben we Pareto-analyse tien producten weergegeven met hun pri

Put to light

Put to light De vier plateauliften nemen in het magazijn zo’n dertig vierkante meter aan vloerruimte in. Op dit moment liggen in de liften 3 800 kleingoedartikelen. Bij de liften staat een operator die batchgewijs pickt en met kantoor huren zuidas behulp van een put-to-lightsysteem de gepickte aantallen direct uitsplitst over de klantenorders. Leijssenaar: ‘In piekperiodes kunnen er twee operators tegelijk werken met een orderpickkar waarin mimte is voor in totaal acht klantorders. Het blijkt in de praktijk dat we met dit semi-automatische kantoor huren per uur schiphol magazijnsysteem veel efficienter werken en er ook een betere afstemming is met onze expeditiegedeelte. Die kan sneller, mede dankzij de WM-module, zendingen combineren of sorteren voor pakketvervoer door DPD of groepagetransport. Bijkomend voordeel van de plateauliften is verder dat ze maar weinig vierkante meters in beslag nemen:
Verhuizing laagseizoen Het Hoofd Logistiek van SIBO stelt dat hij met zijn mensen en Logistore een ‘wereldprestatie’ van formaat heeft geleverd met de inrichting van het nieuwe magazijn.
LOGISTIEK RAAMWERK 97
‘Eigenlijk kan het niet wat wij hebben gepresteerd. In nog geen jaar een nieuw pand met een kantoor huren per uur leeuwarden magazijn, ingericht met magazijnstellingen en plateauliften. Magazijnprocessen ondersteund met behulp van RF-scanning en nieuwe transportmiddelen. Met mYuice hebben wij in amper zes maanden tijd SAP met een gei:ntegreerd WMS gei:mplementeerd. Wij hadden een strakke planning en ook de leveranciers hebben meegewerkt aan onze deadlines. We zijn eind november een week gesloten geweest voor de verhuizing. Daarna moesten onze mensen van de een op andere dag in een compleet nieuwe omgeving aan de slag en dat was in het begin best lastig. Daarom hebben we er ook bewust voor gekozen om alleen te verhuizen in een periode die voor ons het laagseizoen is. We hebben dus maanden de tijd gehad om klaar te zijn voor het hoogseizoen dat nu is aangebroken. Wij hebben veel van onze kantoor huren per uur groningen mensen gevraagd, want ondanks het hoogseizoen moest er toch tijd vrijgemaakt worden voor het project. En ook in het laagseizoen moest er hard aan het project gewerkt worden, maar iedereen heeft zijn schouder eronder gezet en het resultaat mag er zijn: Bron: B. Dijkhuizen, Logistiek.nl, 18j uni 2010, p. 48

Kantoor huren of bedrijfsruimte huren