Distributie naar klanten


Vanwege de nauwe relatie tussen distributielogistiek en commerciele distributie behandelen we in deze paragraaf het marktinstrument distributie. Het woord ‘distributie’ kan twee betekenissen hebben: kantoor huren zuidas commercieel en logistiek. Binnen de marketing beperken we ans tot het marketinginstrument commercie!e distributie. In de hoofdstukken 7 en 8 wordt de distributielogistiek besproken. Het commerciele distributiebeleid spitsen we toe op twee vragen: die van de kanaalkeuze en die van distributiespreiding.
2.4.1 Keuze van een kantoor huren per uur schiphol distributiekanaal De fabrikant die bezig is zijn distributiebeleid uit te stippelen, moet zieh afvragen via welke distributiekanalen (grossiers en/of detaillisten) hij zijn producten kan afzetten. De opbouw ende samenstelling van een distributiekanaal verschillen vaak per productgroep. Binnen een bepaalde branche zijn er dan ook veel samten distributiekanalen. Deze verzameling wordt de distributiestructuur of distributiegrondvorm van die branche genoemd. Vaak is de kantoor huren per uur leeuwarden beschrijving van een distributiestructuur
een momentopname: vooral door allerlei vormen van in- en uitschakeling (bijvoorbeeld horizontale en verticale integratie) is een distributiestructuur steeds aan veranderingen onderhevig. Wat verstaan we nu onder een distributiekanaal? Een distributiekanaal is de weg die een product aflegt van producent naar consument. Dit begrip vertoont daarom grote overeenkomsten met het begrip ‘bedrijfskolom’. Een distributiekanaal bestaat uit een aantal min of meer bij elkaar horende bedrijfshuishoudingen ( distributieschakels ), die een product voortstuwen van producent naar consument. Deze schakels in het distributiekanaal worden gevormd door detaillisten, grossiers, kantoor huren per uur groningen agenten en importeurs. Schematisch kan de distributiestructuur van een bepaalde branche worden weergegeven als in figuur 2.10.
Uit figuur 2.10 blijkt dat de producent zieh zowel rechtstreeks (postorderverkoop) als indirect tot de consument kan wenden. Bij indirecte distributie krijgt hij te maken met detaillisten, grossiers, agenten en importeurs. Onder een detaillist wordt verstaan een onderneming die zieh heeft toegelegd op de verkoop van producten aan gezinshuishoudingen. Een detailhandelsonderneming kan een of meer verkooppunten ( winkels) exploiteren. Een grossier of groothandelaar heeft zieh gespecialiseerd op wederverkoop aan bedrijfshuishoudingen, vaak detaillisten of andere grossiers. Importeurs worden meestal gerekend tot de groothandel. Het is gebruikelijk dat grossiers en detaillisten voor eigen risico inkopen.