Ontwikkelen van Commodity Artikelgroepstrategieen

Uit de indeling van Kraljic kan worden geconcludeerd dat hij van mening is dat een segmentatie van het inkoopbeleid op basis van verschillende productkenmerken noodzakelijk is. Met name het inkoopmanagement van kantoor huren amsterdam strategische producten zal veel aandacht van het management – ook het productiemanagement -vergen. Logistieke aspecten en commerciele aspecten – zij het in verschillende intensiteit – speien bij alle producten een rol. Zowel bij strategische als bij normale producten wordt nog te vaak het kantoor huren schiphol logistieke aspect (seriegrootte, verpakking enzovoort) vergeten bij het afsluiten van inkooptransacties.
Om de relatie tussen inkoopstrategie en ondernemingsstrategie te verduidelijken hebben Monczka en Trent (1991), in samenwerking met Michigan State University (MSU), een benchmarkmodel opgesteld, waarmee ondernemingen hun eigen inkoopprestaties kunnen vergelijken met die van branchegenoten. Eigenlijk gaat het over een strategisch stappenplan, zoals we dat in figuur 5.7 hebben weergegeven.
We zullen iedere stap van een korte toelichting voorzien.
1 Insourcing/outsourcing kantoor huren leeuwarden In de fase insourcing/outsourcing moeten ondernemingen bepalen wat hun kerncompetenties zijn. Alleen activiteiten die bijdragen aan een concurrentievoordeel worden zelf uitgevoerd. Als dat niet het geval is moeten ze worden afgesloten en derhalve worden ingekocht. Het omgekeerde kan ook het geval zijn. Strategische activiteiten die telkens worden uitbesteed, moeten weer zelf ter hand worden genomen. 2 Ontwikkelen van een strategie voor commodity-artikelen In de fase ontwikkelen van een strategie voor commodity-artikelen gaat het over de vraag aan welke artikelen en aan welke leveranciers het inkoopbudget wordt besteed. De term commodity wordt in brede zin gebruikt en gaat over alle grondstoffen en andere artikelen die worden ingekocht. Bij deze stap moet worden vastgesteld hoever de onderneming wil gaan met standaardisatie van het inkoopassortiment en reductie van het aantal leveranciers. 3 Opzetten van een ‘worldclass’-leveranciershestand In de fase opzetten van een worldclass-leveranciersbestand worden de huidige en potentiele leveranciers aan een gedetailleerd ‘audit’ onderworpen. Wie levert wat/ kan wat leveren? En tegen welke prijzen en andere leveringscondities gebeurt dat? De onderneming moet vervolgens bepalen welke kantoor huren groningen leverancier men de kwalificatie ‘worldclass supplier’ mee wil geven. 4 Ontwikkelen en managen van leveranciersrelaties Niet met iedere leverancier kan en behoeft dezelfde soort relatie te worden onderhouden. In dit verband komt men wel de volgende indeling tegen in: • Commerciele toeleveranciers: deze moeten goederen en diensten leveren conform de standaardinkoopvoorwaarden. • Preferred suppliers: wederzijds wordt er gewerkt aan kwaliteitsverbeteringen. • Supply partners: met een beperkt aantal partners wordt gewerkt aan nieuwe technologieen, producten en marktontwikkeling.