Methode voor de grondwaarde

Een derde methode voor de grondwaarde is het gebruiken van een vaste grondprijs per vierkante meter of per eenheid. Een vaste grondprijs kan het resultaat van onderhandelingen zijn. Daarbinnen geldt het principe dat de waarde van de grond niet per definitie de prijs is analoog aan het verschil tussen DCF-waarde en prijs op basis van BAR zoals dat flexplek huren amsterdam in hoofdstuk 3 aan de orde kwam. Deze methode wordt vooral toegepast bij vastgoed dat, gegeven de berekeningsmethodiek van de waarde van het vastgoed, een negatieve residuele flexplek huren schiphol grondwaarde heeft. Dit geldt bijvoorbeeld voor sociale woningbouw, voor gebouwd parkeren en mogelijk voor maatschappelijk vastgoed. Veel grondeigenaren hanteren voor deze categorieën vastgoed een (al dan niet gedifferentieerde) vaste grondprijs. Voor sociale woningbouw wordt deze prijs vaak aangeduid met de sociale grondprijs. Een vaste grondprijs heeft niet altijd een relatie met de waarde van het vastgoed en is daarom fundamenteel anders dan de residuele benadering. 5.5 Grondprijs: kostprijsbenadering Een methodiek die nog maar beperkt wordt toegepast is de kostprijsbenadering: de grondprijs is gelijk aan de productiekosten van de grond. Deze flexplek huren leeuwarden benadering houdt geen rekening met het verschil tussen de verkoopprijs en kostprijs van een product. Deze methode wordt voornamelijk nog gebruikt om een ondergrens voor sociale, vaste grondprijzen vast te stellen. 5.6 De grondwaarde in de grondexploitatie In de traditionele planeconomie wordt de relatie flexplek huren groningen tussen de residuele grondwaarde en parameters als de indexen voor opbrengsten en kosten in de tijd losgelaten. De planeconoom vraagt bij de afdeling uitgifte de huidige grondwaardes op en past een index toe op die grondwaarde om de grondwaarde op tijdstip t te berekenen. Daarmee wordt de gevoeligheid van de grondwaarde voor gedifferentieerde prijsontwikkelingen mogelijk niet zichtbaar. Op elk tijdstip de residuele berekening uitvoeren om de grondwaarde op het moment van uitgifte te bepalen is mogelijk maar niet altijd makkelijk. Er is echter een benadering die het op een eenvoudige manier mogelijk maakt de grondwaarde in de tijd te berekenen door gebruik te maken van relatie tussen de index voor opbrengsten (zoals huur ofVON-prijzen), de index voor de kosten (zoals bouwkosten), de huidige grondwaarde en de huidige grondquote. Daarvoor hebben we de volgende gegevens per vastgoedtype nodig: de grondquote bij oplevering (GQ0) en de grondwaarde bij oplevering (GWo), een index voor de opbrengsten (io) en een index voor de kosten (ik)· Verder is gegeven de financieringsrente voor de grondaankoop (r) en de bouwtijd uitgedrukt in jaren (bt). We gebruiken de volgende vergelijking om de grondwaarde op tijdstip t (GWt) te berekenen.