Bedrijfsruimte huren Amsterdam

Bedrijfsruimte huren in Nederland

- unieke ruimtenummering; - eenduidige wijze van oppervlaktebepalingen; - rubricering naar verhuurbaar en niet-verhuurbaar, enz. Fo toArchief (FA) De FA-module is bedoeld om relevante projectinformatie - vastgelegd op foto’s per fase van het ontwerp-, bouw- en/of beheerproces - te ordenen en te archiveren. De FA-module is verbonden met de PA-module.

Bedrijfsruimte huren Eindhoven

ProjectenArchief (PA ) De PA-module is ontwikkeld om relevante projectinformatie - vastgelegd in tekenin¬gen, foto’s en/of rapporten per fase van het ontwerp- , bouw- en/of beheerproces - te ordenen en te archiveren. De module ondersteunt daarmee de projectadministratie. RelatieBeheer van Vastgoed voor Huurders (RBVH) Om het beheer adequaat uit te kunnen voeren is het noodzakelijk te weten welke kwesties met wie kunnen worden afgehandeld. Dit is bijvoorbeeld van belang voor relatiebeheer, contractenbeheer, service en promotie. Men moet dus kunnen beschik¬ken over de namen en adressen van alle betrokkenen en belanghebbenden, met ver¬melding van opgedane ervaringen. De RBVH-module geeft hier zicht op. RelatieBeheer van Vastgoed voor Leveranciers (RBVL) Voor een adequaat beheer moet men eveneens weten welke kwesties met wie kunnen worden afgehandeld, wanneer het gaat om juridisch-fiscale zaken, huur- en servicead- ministratie, contractenbeheer en archivering. Het is daarom nodig dat men beschikt over de namen en adressen van alle betrokkenen en belanghebbenden, met vermel¬ding van opgedane ervaringen. Met de RBVL-module wordt zicht op de uitvoering verkregen.

Bedrijfsruimte huren

Conditiemeting (CM) De CM-module wordt ingezet om zicht te krijgen op de technische kwaliteit. Dit dient om het meerjarenonderhoudsplan te kunnen opstellen, toetsen en actualiseren. Door bij de inspectie van een vastgoedobject de bouwdelen op hun kwaliteit te beoordelen en de gebreken van elk bouwdeel te inventariseren, wordt inzicht verkregen in de tech¬nische staat van het vastgoed als geheel. Als uitgangspunt geldt dat de resultaten van de inspectie tot objectieve resultaten en een meetbare norm leiden. RuimtePlanning en -Analyse (RPA) Met behulp van de RPA-module is men in staat het bedrijfsruimte huren in Amsterdam ruimtebeslag per object, bouwlaag en ruimte administratief vast te leggen en te analyseren conform NEN 2580. Gecom¬bineerd met de GGA/ PvE-I-module is het mogelijk de specifieke eisen - zoals daar benoemd - direct te relateren aan ruimtelijke functies en/of specifieke ruimten.