Categorie archief: Uncategorized

Bestaand Marktpenetratie

Gerelateerde afbeelding

Opstellen van strategische alternatieven
Indien de doelstellingen niet gehaald zullen worden, zal een organisatie een opstelling alternatieven moeten maken van de alternatieven die de organisatie ten behoeve van haar voortbestaan kan inzetten. Bij deze kantoorruimte huren amsterdam stap wordt voortgebouwd op informatie die voortkomt uit het omgevingsonderzoek en het sterkte/ zwakteonderzoek.
Ans off
Op basis van deze twee deelonderzoeken, waaruit de kansen en bedreigingen vanuit de omgeving en de sterke en zwakke punten vanuit de organisatie naar voren komen, moet een organisatie nu een opstelling maken van de mogelijkheden die benut kunnen worden. Mogelijkheden kantoorruimte huren schiphol moeten eerst getoetst worden aan hetgeen een organisatie ook werkelijk kan.
Stel, er is een mogelijkheid voor een nieuw product in de markt (kans). Als hiervoor geavanceerde technische kennis noodzakelijk is (voorwaarde), terwijl het bedrijf tot nu toe weinig aan onderzoek heeft besteed (zwak punt), kan deze mogelijkheid waarschijnlijk toch niet door dit bedrijf worden benut. Stel in een ander geval dat er een kans is om een afzetvergroting te realiseren in een nieuw marktgebied (kans), kantoorruimte huren leeuwarden bijvoorbeeld in Duitsland, waarvoor het opzetten van een dealernet noodzakelijk is, terwijl daarbij tevens een grote
investering in een centraal distributiebedrijf nodig is (voorwaarden). Als de financiële middelen echter beperkt zijn (zwak punt). kan deze mogelijkheid, althans in deze vorm, niet worden benut. Wellicht wel in de (gewijzigde) vorm van partiële samenwerking met een ander bedrijf dat al veel langer producten langs een reeds bestaand dealernet afzet. Als dit bedrijf bovendien nog wat extra financiële middelen zou hebben, kan met des te meer kracht de afzet op deze markt ter hand worden genomen.
Een organisatie heeft verschillende groeimogelijkheden. Een bekende opsomming van strategische alternatieven is in Ansoffs product-marktmatrix le plaatsen (zie figuur 4. 15).
In deze product-marktmatrix zijn de verschillende groeimogelijkheden kantoorruimte huren groningen voor een organisatie weergegeven. Groei vanuit een bestaande uitgangspositie ten aanzien van product of markt wordt expansie genoemd. Van diversificatie is sprake als een organisatie zich gaat begeven op nieuwe markten met nieuwe producten.
In deze paragraaf zullen nu strategische alternatieven worden uiteengezet en verduidelijkt met voorbeelden, en wel in drie groepen: 1 alternatieven binnen de huidige activiteiten (marktpenetratie); 2 alternatieven op het vlak van nieuwe activiteiten: • productontwikkeling; • marktontwikkeling; • diversificatie; 3 afbouw van activiteiten.

Omgevingsonderzoek: kansen en bedreigingen

Gerelateerde afbeelding

Omgevingsonderzoek: kansen en bedreigingen
omgevingsonderzoek Het omgevingsonderzoek kan worden uitgevoerd vanuit twee gezichtspunten. Men kan een beeld vormen van een aantal algemene ontwikkelingen die de totale maatschappelijke omgeving betreffen. Dit heeft dan weer invloed op de specifieke kantoorruimte huren amsterdam bedrijfstaksituatie. Beide gezichtspunten zijn te onderscheiden, maar mogen niet gescheiden worden.
Ontwikkelingen in de maatschappelijke omgeving In paragraaf 3.3 is al geïllustreerd aan welke soorten ontwikkelingen gedacht kan worden bij het maken van een toekomstbeeld. De voorbeelden die we geven zijn dan ook niet bedoeld als een uitputtend overzicht. Voor een aantal kantoorruimte huren schiphol omgevingsfactoren zal bij wijze van voorbeeld kort aangegeven worden hoe in Nederland opererende bedrijven op een bepaalde ontwikkeling hebben ingespeeld.
Demografische factoren Omdat producten of diensten uiteindelijk aan de bevolking ter beschikking worden gesteld, zijn de demografische factoren voor een organisatie van belang. Zoals al is aangegeven in subparagraaf 3.3 .1 is daarbij een aantal aspecten te onderscheiden, onder meer groei, omvang en samenstelling van de bevolking.
Begraven is big business geworden Per jaar overlijden in Nederland ongeveer 150 000 mensen. Verwacht wordt dat dit aantal rond 2040, als we ons kantoorruimte huren leeuwarden midden in de ‘vergrijzing’ bevinden, zal zijn gestegen tot 250 000 per jaar. Begraven is dus big business. Aan het toenemende massale karakter van begraven zijn enkele voordelen voor de consument verbonden. Tenminste, als de consument genoegen neemt met een standaarduitvaart. Want: hoe meer uitvaarten de verzekeraar
te verzorgen heeft, hoe meer korting er bedongen kan worden. Kleinere kantoorruimte huren groningen uitvaartverzekeraars zullen voor een standaarduitvaart meer moeten neertellen. Zo kunnen de kosten van begraven variëren tussen de circa 3.100 en 5.000 euro al naar gelang de grootte van de verzekeraar. Dat dit consequenties heeft voor uw premie is evident.

Organisatie-ethiek

Gerelateerde afbeelding

Organisatie-ethiek is een bezinning op hoe organisaties behoren te handelen, aldus Kimman. Het handelen van een organisatie is een ander soort handelen dan het handelen van een vrij individu. Natuurlijk zijn het binnen de kantoorruimte huren amsterdam organisatie altijd de individuen die handelingen uitvoeren waarvoor ze een bepaalde verantwoordelijkheid dragen. Er is bijna altijd sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid tussen organisatielid en organisatie. Binnen hun organisatie handelen ze immers als functionarissen binnen kantoorruimte huren schiphol voorgeschreven taakgebieden. Alle functionarissen dragen bij aan een uitkomst waarover de organisatie zeggenschap heeft. De individuele bijdragen zijn soms verwaarloosbaar klein, maar de vele bijdragen brengen iets tot stand waarin de individuele bijdrage niet of nauwelijks meer herkenbaar is. Meestal is het de organisatie die aansprakelijk is voor een dergelijke uitkomst.
De organisatie-ethiek staat in nauwe relatie tot de essentie van het organiseren: het verdelen, afstemmen op elkaar en uitvoeren van taken die het bereiken van kantoorruimte huren leeuwarden een bepaald doel dienen. De organisatie-ethiek kan toegepast worden bij de formulering van het doel van de organisatie, van de middelen die gebruikt worden, van een verdeling en uitvoering van taken en ook van de integriteit van de controle op de uitvoering. Wat gebeurt er als we hier investeren en elders desinvesteren, hier mensen ontslaan en in het lagelonenland mensen aanstellen? Veel managers weten wel dat er zaken in de bedrijfsvoering zijn die niet kloppen. Ethische bezinning moet dan behulpzaam (kunnen) zijn om de morele legitimatie te vinden om daar wat aan te doen en tot beslissingen te komen. Dan zal men (volgens Kimman) kunnen spreken van ‘behoorlijk management’.
De laatste jaren valt op dat meer en meer ethiek en moraliteit in vraagstukken van kantoorruimte huren groningen verantwoordelijk handelen expliciet aan de orde komen. De Brent-Spar-affaire lijkt bijvoorbeeld bij Shell voor een doorbraak te hebben gezorgd in het denken en doen van dit bedrijf. Als ‘responsible corporate citizen’ zijn vanuit Shell wijzigingen in opvattingen over het werken in ontwikkelingslanden (bijvoorbeeld in Nigeria) en ten aanzien van milieu en andere maatschappelijke vraagstukken opvallend te noemen. Shell-managers (overigens bijvoorbeeld ook bij BP en Akzo Nobel) worden in hun handelen inmiddels zelfs getoetst aan een gedragscode (een ‘code of conduct’). Tal van ondernemingen hebben inmiddels een mooi vormgegeven boekje met ‘corporate values’. Maar biedt zo’n code ook houvast in moeilijke situaties? In hoeverre is de gedragscode werkelijk een gids7

Nieuwe taakvervulling voor managers

Gerelateerde afbeelding

Nieuwe taakvervulling voor managers en medewerkers Vaak besteden middle managers een groot gedeelte van hun werktijd aan interne, procedurele zaken, ver verwijderd van de afnemers, leveranciers en distributeurs van het bedrijf. In de nieuwe, platte en slanke bedrijven zijn minder managerfuncties, maar die er zijn vergen meer, kantoorruimte huren amsterdam vormen een grotere uitdaging, en geven meestal meer voldoening. Van deze managers wordt een breder blikveld verwacht. In tegenstelling hiermee zijn in grote, geïntegreerde concerns de meeste middle managers belast met coördinerende, controlerende en verbindende functies. Zij moeten de geweldige kantoorruimte huren schiphol structuren bijeenhouden en ervoor zorgen dat talloos vele stukken en stukjes op tijd in elkaar grijpen. Aan dat soort functies is veel minder behoefte in de netwerksystemen, waar contracten en afspraken in de plaats komen van hiërarchieën. Ook medewerkers in netwerkorganisaties zullen meer van hun werk kunnen verwachten en daaraan meer voldoening ontlenen. In de nieuwe, kortere en minder gecompliceerde kantoorruimte huren leeuwarden structuren kunnen de medewerkers direct zien hoe hun producten of diensten zich in de markt ontwikkelen en zijn daar op die manier direct zelf bij betrokken. Omdat de eerste organisaties waarschijnlijk minder stafmedewerkers en managers zullen hebben, zal van de medewerkers veel meer kennis en kunde worden verwacht, zowel met betrekking tot het werk binnen een steeds complexere technologie als met betrekking tot de ‘zakelijke’ taak van het opbouwen en vasthouden van een brede cliëntenkring.
Zo zullen bijvoorbeeld bedrijven die halffabrikaten en onderdelen leveren niet langer meer een eindeloze reeks van hetzelfde product of dezelfde dienst maken,
maar wisselende reeksen van verschillend type van hoge kwaliteit. Daarvoor is de volledige inzet van elke werknemer nodig met al zijn capaciteiten.
Het denkbeeld dat werknemers meer zichzelf moeten managen en meer betrokken moeten kunnen worden bij de ‘zakelijke’ besluitvorming is niet nieuw (zie hoofdstuk 5 t.e.m. 8). In veel moderne fabrieken kantoorruimte huren groningen en kantoren zorgen vrijwel geheel zichzelf sturende werkgroepen voor hun eigen deadlines en werkverdeling en schakelen de leden naar behoefte snel over naar andere taken. Ook de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de interne coördinatie ligt bij de groep. De netwerkstructuur versterkt deze trend en brengt meer afwissezelf-management ling met nog meer mogelijkheden voor ‘zelf-management’ en (semi-)autonomie. Verwacht kan worden dat deze trend zich doorzet. Het is zelfs voorstelbaar dat in een flexibele

De NMa

Gerelateerde afbeelding

De NMa werkt bij uitoefening van haar functie samen met andere toezichthouders, zoals de OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit), De Nederlandsche Bank en de Verzekeringskamer en kantoorruimte huren amsterdam bijvoorbeeld ook met het Commissariaat voor de Media.
Veranderingen in het sociale beleid vanwege de overheid zijn eveneens belangrijk. In de gezondheidszorg zal bijvoorbeeld het nodige veranderen. Verzekeraars kunnen met diverse soorten verzekeringen daarop inspelen. Verder kan het ontstane WAO-gat worden opgevuld. Ook kantoorruimte huren schiphol andere aanvullende verzekeringen zullen waarschijnlijk nodig zijn.
Daarnaast zijn uitspraken van de rechterlijke macht van belang. Tegenwoordig worden verzekeringsmaatschappijen met steeds grotere schadeclaims geconfronteerd als gevolg van rechterlijke uitspraken. Veel van deze claims hebben betrekking op gebeurtenissen die jaren geleden plaatsvonden, met name milieuclaims en claims kantoorruimte huren leeuwarden met betrekking tot productaansprakelijkheid. Ook in het onderwijsbeleid vindt een verregaande verzakelijking plaats. Een steeds groter deel van de kosten van onderwijs moet door studenten zelf betaald worden. Studieleningen zijn mogelijk en verzekeringen kunnen worden afgesloten voor de toekomstige opleiding van kinderen. Er is sprake van een toenemende aandrang tot flexibilisering van arbeid door de overheid. De overheid zal op dit terrein de komende tijd ongetwijfeld verder van zich laten horen. Organisaties zullen bij hun personeelsbeleid kantoorruimte huren groningen daarmee rekening moeten houden.
Het economische leven wordt in ons land niet volledig overgelaten aan het vrije spel van de maatschappelijke krachten. Soms maken bedrijven onderling bepaalde afspraken (prijsafspraken), soms geeft de overheid bepaalde regels waaraan voldaan moet worden. Ten behoeve van het algemeen belang geeft de overheid voorschriften met betrekking tot arbeidstijden, veiligheid, lonen en prijzen, sociale verzekeringen, milieu en dergelijke. Ook in internationaal verband zijn instanties werkzaam die door hun invloed de beslissingen binnen organisaties beïnvloeden, bijvoorbeeld de EU, de OESO, de Wereldbank en het IMF. De organisatie van olieproducerende en -exporterende landen (de OPEC) is hiervan een voorbeeld op sectorniveau.

In de jaren negentig

Gerelateerde afbeelding

‘In de jaren negentig dachten we dat de bomen tot de hemel groeiden. In economisch opzicht dan. Iedereen zou er beter
van worden, ook de ontwikkelingslanden. Het trickle down-effect -economische groei in het v\·esten leidt tot economische groei in het zuiden – zou er voor kantoorruimte huren amsterdam zorgen dat ook hun bootje ging drijven. Die droom is wreed verstoord. De demonstraties tegen mondialisering in Seattle in 1 999 lieten zien dat niet iedereen tevreden was met de reultaten van de economische boom. De aanslagen op het World Trade Centre in New York en het Pentagon in Washington hebben deze utopie definitief aan stukken kantoorruimte huren schiphol geslagen. We zijn wakker geschud: het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking is de afgelopen tien jaar weliswaar met 2,5% gestegen, maar er moeten nog steeds drie miljard mensen op deze wereld rondkomen van minder dan twee dollar per dag. Nog afgezien van het feil dat die welvaartsgroei heeft geleid tot nog meer uitstoot van broeikasgassen en grote kantoorruimte huren leeuwarden aanslagen op bossen, zoetwatervoorraden en in het algemeen de draagkracht van de aarde.’ ‘Ondernemingen spelen daarbij een doorslaggevende rol’, meent Fussler. ‘De rol van de overheid is om gedragsverandering te bevorderen via regels of economische instrumenten. Het zijn echter de ernrepreneurs die het uiteindelijke gedrag definiëren via hun innovaties.
Overheid én bedrijfsleven De suggestie dat het internationale bedrijfsleven baat zou hebben bi] zo min mogelijk overheidsinstituties, werpt hij verre van zich. ‘Integendeel’, zegt hij met klem, ‘bedriiven. ook internationale bedrijven zijn gebaat bij een goed fu nctionerende overheid die op tijd belastingen int, een rechtssysteem onderhoudt en zorgt dat de regels worden nageleefd.’ Omgekeerd kantoorruimte huren groningen hebben internationale bedrijven ook verplichtingen ten opzichte van de armen in de wereld. Als gevolg van de mondialisering kunnen ze zich niet meer beperken tot markten die veel Le besteden hebben, maar zullen ze ook hun uiterste best moeten doen om de armen bij de wereldeconomie te betrekken. ‘Doen ze dat niet dan zullen de sociale spanningen verder toenemen. Alleen daarom al is het noodzakelijk om naar nieuwe wegen te zoeken om een duurzame, vredige wereld Le scheppen, waar niemand wordt buitengesloten.’

Waarde van een bedrijf

Gerelateerde afbeelding

Bedrijfsovername vereist meestal een forse investering ineens. De startende ondernemer zal in geval van ‘koop’ van een reeds bestaand bedrijf goed moeten nagaan wat het betreffende bedrijf echt voorstelt. Soms kantoorruimte huren amsterdam dient men bedacht te zijn op verlies van klanten bij het overgaan van een bedrijf in andere handen, soms is het productenpakket aan vernieuwing toe, of worden essentiële bedrijfsfuncties als marketing en verkoop, productie en inkoop niet adequaat vervuld. In toenemende mate is er kantoorruimte huren schiphol de laatste jaren sprake van zogenoemde management buyouts. In deze gevallen wordt een onderneming overgedragen aan de directie van dat bedrijf; vaak met behulp van ‘venture’ kapitaal van (particuliere) participatiemaatschappijen. Soms is ook het personeel bij zo’n transactie betrokken. Zo worden ook wel bedrijven, na herbezinning van concerns (zoals Elsevier of Unilever) op kernactiviteiten, afgestoten en verzelfstandigd (of aan andere bedrijven overgedaan). Zo zal naar verwachting ook intrapreneurship in belang toenemen. Hierbij richt een individu of groep individuen afkomstig uit een bestaand bedrijf kantoorruimte huren leeuwarden een nieuw bedrijf op met behulp van middelen van dat bestaande bedrijf. 40% van de nieuwe bedrijven die op deze manier ontstaat, heeft een innovatief karakter.
Bedrijfsopvolging geeft de (potentiële) starter de gelegenheid kennis van zaken op te doen en gebruik te maken van de relaties van de vertrekkende ondernemer.
Waarde van een bedrijf Als men een bedrijf wil overnemen of via geleidelijke opvolging de bedrijfsleiding gaat overnemen is het, in gevallen waarin het bedrijf in particuliere handen is, van belang te weten wat het bedrijf kantoorruimte huren groningen redelijkerwijs waard is. Inbreng van deskundigheid van de accountant en van de zijde van de bank zijn hierbij zeker van betekenis. De overnameprijs is te zien als optelsom van het eigen vermogen van de onderneming en de eventueel te betalen goodwill.

Europese ondernemingsraad

Gerelateerde afbeelding

Zo heeft de Europese ondernemingsraad het recht op informatie over grensoverschrijdende ontwikkelingen en over activiteiten die gevolgen hebben kantoorruimte huren amsterdam voor vestigingen in verschillende Europese landen, zoals fusies of bedrijfssluitingen. Elke lidstaat heeft de vrijheid de wetgeving naar eigen inzicht aan te scherpen. Multinationals moeten zich houden aan de wet in het land waar hun Europese hoofdkantoor is gevestigd.
Medezeggenschapsstructuren in kantoorruimte huren schiphol Europa: grote verschillen In de structurering van de arbeidsverhoudingen op ondernemingsniveau zijn tussen de EUlidstaten – ondanks de EU-richtlijn van 22 september 1994 -grote verschillen te herkennen. Deze verschillen zullen het instellen van de Euro-OR en het functioneren ervan zeker nog langdurig compliceren (zie ook subparagraaf 3.4.4).
Deel 1 MANAGEMENT EN MAATSCHAPPIJ
Verschillen in kantoorruimte huren leeuwarden industriële democratie tussen een aantal Europese landen kunnen als volgt worden gekarakteriseerd:
Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Luxemburg (N-W Europees model) wettelijke regelingen van medezeggenschap in de onderneming; medezeggenschapsorgaan: de ondernemingsraad met meer (D) of minder (NL) invloed via de Raad van Commissarissen (RvC) en Raad van Bestuur (RvB); instemmingsrecht: sociale onderwerpen kantoorruimte huren groningen informatie- en adviesrecht: economische en organisatorische aangelegenheden.
Via vertegenwoordigers in RvC en RvB is de werknemersinvloed verhoudingsgewijs groot.
Engeland en Ierland (Brits model) geen wettelijke regelingen van medezeggenschap in de onderneming (voluntarisme); medezeggenschapsorgaan: de vakbond in de figuur van de ‘shopsteward’; geen instemmingsrechten: via onderhandelingen wordt inspraak bereikt over sociaal beleid en economische aangelegenheden (inclusief de arbeidsvoorwaarden).
Zweden, Denemarken, Noorwegen en Finland (N-W Europees/Brits model) wettelijke regelingen van medezeggenschap in de onderneming; medezeggenschapsorgaan: de vakbond in de figuur van de ‘shopstewards’, en werknemersvertegenwoordiging in de Raad van Commissarissen; instemmingsrecht: organisatie van de productie, het sociale beleid, fondsbeheer (inclusief de arbeidsvoorwaarden); geen stemrecht hebben de vakbondsvertegenwoordigers in de RvB; informatie- en adviesrecht: economische aangelegenheden.

Functie van organisatiecultuur

Gerelateerde afbeelding

Organisatiecultuur is belangrijk omdat dit het organisatieleven in zekere zin voorspelbaar en overzichtelijk maakt, een band schept tussen leden van een kantoor huren amsterdam organisatieonderdeel en bijvoorbeeld ook maakt dat er niet van geval tot geval steeds nieuwe beslissingen moeten gemeenschappelijke worden genomen. Organisatiecultuur kunnen we beschouwen als de gemeenschappelijke verstandhouding verstandhouding van de leden van en de belanghebbenden bij een organisatie. Waar verstandig handelen in organisaties van belang is, daar is het ook zaak te letten op organisatiecultuur. Ogenschijnlijk is deze ‘zacht’ en ‘ongrijpbaar’, maar uit ze zich in de ‘harde’ leerschool van organisatiegedrag, onder kantoor huren schiphol andere door aanwijzingen, vormen van beloning en ‘straf’, in tradities en gewoonten en in de normen en regels die op de verschillende niveaus van de organisatie of binnen verschillende organisatie-eenheden gelden, bijvoorbeeld in productie ten opzichte van marketing en verkoop. De cultuur van een organisatie uit zich ook in het al of niet gebruiken van voornamen, in de huisvesting en huisstijl, in de communicatie tussen kantoor huren leeuwarden organisatieleden, de wijze waarop klanten worden behandeld, de mate van werkinzet van mensen op een afdeling, de kleding die men draagt, de taal die men gebruikt, het op tijd zijn. Oog hebben voor deze ‘uiterlijkheden’ is dus belangrijk om een organisatie en de daarin ‘vastliggende’ verhoudingen te leren kennen.
Organisatiecultuur is de gemeenschappelijke verstandhouding van de leden van een bedrijf over hoe het in hun organisatie dagelijks toegaat. Organisatiecultuur, in termen van gemeenschappelijke verstandhouding, blijkt veel te maken te hebben met het geheel van leerervaringen uit het verleden van de organisatie.
In de structuur en strategie kantoor huren groningen van een organisatie blijken bijvoorbeeld de soms onuitgesproken ideeën, die de machthebbers in een organisatie hebben over invloed en machtsuitoefening, tot uitdrukking te komen. Deze zijn uiterst bepalend voor beslissingen over wie verantwoordelijkheid (mogen) dragen en de wijze waarop een organisatie reageert op de situaties in de externe omgeving.

MANAGER EN MANAGEMENT

Gerelateerde afbeelding

Middle management en (uitvoerend) eerstelijnsmanagement De grootste groep managers is de laag onder het topmanagement van de organisatie. Dit is het middle management: alle leidinggevenden onder het topmanagement. Het middle management is belangrijk, aangezien het uitvoering moet geven aan het algemeen beleid en ook veelal direct kantoor huren amsterdam leiding moet geven aan de uitvoerenden.
De belangrijkste taken van middle managers zijn: leidinggeven aan en sturing van activiteiten; operationele beslissingen nemen; doorgeven van informatie top-down en bottom-up; plannen; organiseren van de werkzaamheden; motiveren van medewerkers; onderhouden van interne en externe contacten; rapporteren; nieuwe activiteiten genereren.
Gelet op de tendens bij het topmanagement om over te gaan tot decentralisatie van kantoor huren schiphol bevoegdheden komen er steeds meer beleidsformulerende taken te liggen bij het hogere middle management. Het middle management heeft in organisaties waar het gaat om het doorvoeren van veranderingen een sleutelpositie. Immers, het topmanagement kan prachtige plannen bedenken, het middle management zal deze moeten overbrengen aan de medewerkers kantoor huren leeuwarden en hen hiervoor moeten motiveren.
Managers en soorten van beslissingen
Eerder in dit hoofdstuk hebben we vastgesteld (subparagraaf 1.3.J) dat alle managers een zekere hoeveelheid van hun tijd besteden aan besluitvormende activiteiten. In de vorige paragraaf hebben we geconstateerd dat er binnen organisaties verschillende managementniveaus te onderscheiden zijn. Nu gaan we de koppeling maken tussen de plaats van een manager in de organisatie en de aard van de te nemen beslissingen, alsmede de mate van tijdsbesteding aan kantoor huren groningen besluitvormende activiteiten. Overigens is het nemen van besluiten een zo belangrijk element van managementactiviteiten, dat we aan dit onderwerp een apart hoofdstuk ( S) zullen wijden.
Het aantal te nemen beslissingen in organisaties is groot en verschillend van aard. In het managementproces zijn in beginsel drie soorten beslissingen te onderscheiden: strategische beslissingen; organisatorische en tactische beslissingen; operationele beslissingen.