Categorie archief: kantoor huren ridderkerk

Een aantal formaliteiten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Formaliteiten De Awb geeft in art. 5:24 een aantal formaliteiten waaraan bestuursdwang moet voldoen. Deze formaliteiten zijn grotendeels ontleend aan de in de loop van de jaren gevormde jurisprudentie. Zo moet kantoor huren ridderkerk het bestuursorgaan een bestuursdwangaanschrijving bekendmaken aan de overtreder, of indien door een derdebelanghebbende om bestuursdwang is verzocht, aan de aanvrager. De beschikking moet ook vermelden welk wettelijk voorschrift is of wordt overtreden. Ook moet (spoedeisende gevallen uitgezonderd) in de beschikking een termijn worden gesteld waarbinnen de belanghebbende de tenuitvoerlegging kan kantoor huren weert voorkomen door zelf maatregelen te treffen.
Bevoegdheden Om de uitoefening van bestuursdwang effectief te doen zijn, kent de Awb aan de bestuursorganen een aantal bevoegdheden toe. Deze zijn: het zich verschaffen van toegang tot elke plaats voor zover dat redelijkerwijs nodig is (art. 5:27 Awb); voor het binnentreden van een woning is een machtiging nodig; het verzegelen van gebouwen, terreinen en hetgeen zich daarin of daarop bevindt (art. 5:28 Awb); het meevoeren en opslaan van daarvoor vatbare zaken voor zover de toepassing van bestuursdwang dit vereist (art. 5:29 Awb); indien de meegevoerde zaken niet binnen dertien weken kunnen worden teruggegeven, kunnen deze worden verkocht, of indien dit niet mogelijk is, worden weggegeven of vernietigd (art. 5:30 Awb).
Rechtsbescherming Voordat het bestuursorgaan tot uitvoering van de bestuursdwang kan overgaan, dient het besluit tot toepassing van bestuursdwang kantoor huren barendrecht aan de overtreder en eventuele derdebelanghebbenden schriftelijk te worden medegedeeld, aldus art. 5:24 lid 3 Awb. Deze bepaling opent rechtsbeschermingsmogelijkheden voor de overtreder. Het besluit tot het toepassen van bestuursdwang is een beschikking. Dit houdt in dat alle rechtsbeschermingsmogelijkheden van de Awb hierop van toepassing zijn. Met name de mogelijkheid om een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (na indiening van een bezwaarschrift) wordt nogal eens aangegrepen om een dreigende effectuering van de bestuursdwang opgeschort te krijgen. De bestuursdwang zelf is een feitelijk handelen. Dit houdt in dat tegen een dergelijk handelen rechtsbescherming open staat bij de burgerlijke rechter. Met name zal de overtreder dan moeten aantonen dat de overheid onrechtmatig heeft kantoor huren doetichem gehandeld bij de effectuering van de bestuursdwang.
Kostenverhaal De kosten van bestuursdwang zijn voor rekening van de overtreder, tenzij deze redelijkerwijs niet of niet geheel voor zijn rekening behoren te blijven, aldus art. 5:25 lid 1 Awb. Deze kosten kunnen volgens art. 5:26 Awb met een dwangbevel worden ingevorderd. De overtreder kan verzet aantekenen tegen het dwangbevel bij de rechtbank door de rechtspersoon waartoe het bestuursorgaan behoort, te dagvaarden (art. 5:26 lid 3 Awb).