Alle berichten van admin

Distributie naar klanten


Vanwege de nauwe relatie tussen distributielogistiek en commerciele distributie behandelen we in deze paragraaf het marktinstrument distributie. Het woord ‘distributie’ kan twee betekenissen hebben: kantoor huren zuidas commercieel en logistiek. Binnen de marketing beperken we ans tot het marketinginstrument commercie!e distributie. In de hoofdstukken 7 en 8 wordt de distributielogistiek besproken. Het commerciele distributiebeleid spitsen we toe op twee vragen: die van de kanaalkeuze en die van distributiespreiding.
2.4.1 Keuze van een kantoor huren per uur schiphol distributiekanaal De fabrikant die bezig is zijn distributiebeleid uit te stippelen, moet zieh afvragen via welke distributiekanalen (grossiers en/of detaillisten) hij zijn producten kan afzetten. De opbouw ende samenstelling van een distributiekanaal verschillen vaak per productgroep. Binnen een bepaalde branche zijn er dan ook veel samten distributiekanalen. Deze verzameling wordt de distributiestructuur of distributiegrondvorm van die branche genoemd. Vaak is de kantoor huren per uur leeuwarden beschrijving van een distributiestructuur
een momentopname: vooral door allerlei vormen van in- en uitschakeling (bijvoorbeeld horizontale en verticale integratie) is een distributiestructuur steeds aan veranderingen onderhevig. Wat verstaan we nu onder een distributiekanaal? Een distributiekanaal is de weg die een product aflegt van producent naar consument. Dit begrip vertoont daarom grote overeenkomsten met het begrip ‘bedrijfskolom’. Een distributiekanaal bestaat uit een aantal min of meer bij elkaar horende bedrijfshuishoudingen ( distributieschakels ), die een product voortstuwen van producent naar consument. Deze schakels in het distributiekanaal worden gevormd door detaillisten, grossiers, kantoor huren per uur groningen agenten en importeurs. Schematisch kan de distributiestructuur van een bepaalde branche worden weergegeven als in figuur 2.10.
Uit figuur 2.10 blijkt dat de producent zieh zowel rechtstreeks (postorderverkoop) als indirect tot de consument kan wenden. Bij indirecte distributie krijgt hij te maken met detaillisten, grossiers, agenten en importeurs. Onder een detaillist wordt verstaan een onderneming die zieh heeft toegelegd op de verkoop van producten aan gezinshuishoudingen. Een detailhandelsonderneming kan een of meer verkooppunten ( winkels) exploiteren. Een grossier of groothandelaar heeft zieh gespecialiseerd op wederverkoop aan bedrijfshuishoudingen, vaak detaillisten of andere grossiers. Importeurs worden meestal gerekend tot de groothandel. Het is gebruikelijk dat grossiers en detaillisten voor eigen risico inkopen.

De wens om maatwerk te leveren

Uiteraard is de wens om maatwerk te leveren tegen lage kosten geen recent probleem. Het betreft een van de fundamentele vraagstukken in de bedrijfskunde: hoe kunnen we zo veel mogelijk waarde leveren tegen zo weinig mogelijk kosten? Het is natuurlijk zo dat de toegevoegde waarde van op maat gemaakte producten groter is dan die van standaardproducten, hetgeen bedrijven de mogelijkheid geeft een hogere kantoor huren per uur amsterdam marge te realiseren. Anders gezegd, ook het perspectief van de klant is zodanig dat massa goedkoop is en maatwerk duu r. Vergelijk bijvoorbeeld de diepvriespizza voor €3 te koop bij de supermarkt terwijl de door een koerier thuisbezorgde warme pizza €8 kost. Het is dus mogelijk voor maatwerk een hogere prijs te vragen. Als het bedrijf in staat is maatwerk te realiseren tegen lage kosten, kan dit leiden tot hogere kantoor huren per uur schiphol winstgevendheid (Van der Veen, 2000).
De verhoogde interesse voor massa-individualisering kan worden verklaard vanuit twee trends:
Massa-individualisering Customizing Commodity
60 DEEL 1 VRAAGGESTUURDE LOGISTIEK lndividualisering
Onvoorspelbaarheid
Ten eerste valt te constateren dat consumenten steeds individualistischer worden. Anders gesteld: de vraag wordt steeds heterogener en onvoorspelbaarder. Dit wordt veroorzaakt door onder andere de toegenomen welvaart en daarmee de toegenomen behoefte aan erkenning en zelfontwikkeling, hetgeen leidt tot een toenemende wens van kantoor huren per uur leeuwarden individuele consumenten om zieh te onderscheiden van anderen. Dit leidt tot twee uitdagingen. Ten eerste willen bedrijven zo goed mogelijk inspelen op de individuele verlangens van de klant. Door klantgerichter te werken zijn goede resultaten bereikt ten aanzien van keuze, kwaliteit en snelheid. Dit heeft echter ook geleid tot een situatie waarin een enorme keuze wordt geboden waar de klant eigenlijk geen uitweg meer in ziet. Denk bijvoorbeeld aan lange menulijsten, een wirwar aan verschillende hypotheken en verzekeringen en aan supermarkten met enorme assortimenten. Desondanks is de vraag naar variatie groter dan die door industriele voortbrenging kan worden gerealiseerd. 2 De tweede uitdaging is dat consumenten steeds minder gebonden zijn aan specifieke producten, diensten en winkels. Ze zijn meer bereid om alles uit te proberen en het wordt kantoor huren per uur groningen moeilijker om consumenten in (doel) groepen in te delen. In feite behoren consumenten tot meer, kleinere en sneller veranderende netwerken. Dit maakt dat klanten steeds minder voorspelbaar worden (de ‘grillige consument’). Voorspellen en van bovenaf plannen is daardoor niet meer doenlijk.
Massa-individualisering probeert op deze beide uitdagingen een antwoord te vinden. Samenvattend kan worden gesteld dat enerzijds de individualisering van de maatschappij en de onvoorspelbaarheid van consumenten massa-individualisering steeds meer nodig maakt, terwijl anderzijds de technologische ontwikkeling massa-individualisering steeds meer mogelijk maakt.

Distributie· logistiek

Een manier om het relatieve belang van fysieke distributie aan te tonen, is te kijken naar het aandeel van de fysieke-distributiekosten in de verkoopprijs aan de eindafnemer van een product. De resultaten van verschillende onderzoeken kunnen als volgt worden samengevat. Stel de kantoor huren per uur amsterdam verkoopprijs aan de uiteindelijke afnemer op 100. Rubriceren wij de verschillende kostensoorten onder de kostenplaatsen fabricage, marketing, fysieke distributie en overhead, dan leidt dit tot het overzicht in tabel 1.5.
Bij de fabricagekosten gaat het in feite om de fabricagekostprijs, inclusief de kosten van kantoor huren per uur schiphol grondstoffen en halffabricaten. In termen van figuur 1.3 betreft het dus de kosten die verbanden zijn aan het traject dat wij hebben aangeduid als material management. De marketingkosten hebben betrekking op een sommering van de desbetreffende uitgaven door de fabrikant en distributeur (grossier en detaillist). Een dergelijke optelsom heeft ook plaatsgevonden met betrekking tot de fysieke-distributiekosten. In figuur 1.7 geven we de opbouw weer van de gemiddelde kosten van fysieke distributie/distributielogistiek.
Kosten van fysieke distributie
Distributie· logistiek
1 Met investeringen in voorraden duidt men op de rentekosten die verbanden zijn aan kantoor huren per uur leeuwarden het vermogen dat is vastgelegd in de aanwezige goederenvoorraden. 2 De transportkosten hebben betrekking op het vervoer tussen fabrikant, grossier en detaillist. 3 Met de kosten van magazijn en materials handling duidt men op de kosten verbanden aan een m2-stellingruimte waar de goederen liggen opgeslagen, anderzijds heeft materials handling betrekking op het in opslag brengen van goederen die in voorraad worden genomen en het uit opslag ( uit de stelling) halen van producten die zijn besteld. Het intern transport heeft betrekking op het vervoer van goederen binnen de magazijnen en depots van fabrikant en distributeur. 4 Onder ‘Overige’ vallen onder andere de kosten van de administratie.
TUSSENVRAAG 1.4 In artikelen over de distributielogistiek van producenten kamen we kantoor huren per uur groningen regelmatig uitspraken tegen dat de logistieke kosten 7% of 8% van de verkoopprijs uitmaken. Hoe is het dan mogelijk dat er in tabel 1.5 gesproken wordt over een veel hager percentage?
1.3.3 lnkoop en reverse logistics Tot dusver hebben we gesproken over een tweedeling binnen de logistiek, namelijk material management/productielogistiek en fysieke distributie/ distributielogistiek. In overeenstemming met figuur 1.3 is het voor een producent logisch om het material management nader te onderscheiden in inkooplogistiek en productielogistiek. Dit brengt ons tot figuur 1.8.

Kringverwijzingen

Kringverwijzingen ontstaan als in de formule voor een resultaat, het resultaat zelf is opgenomen: een slang die zichzelf in de staart bijt. Microsoft Excel meldt kantoor huren per uur amsterdam kringverwijzingen en geeft een waarschuwing als we er een aanbrengen. Die waarschuwing ziet er nogal vervaarlijk uit. Echter: we kunnen met mate en bewust kringverwijzingen aanbrengen in een uitwerking. Een voorbeeld van een kringverwijzing is hieronder weergegeven. totaal excl. BTW 2.200 184.874 900 112.500 15% 16.875 (over kantoor huren per uur schiphol aanneemsom) G H 24 Winst en risico Residuele grondwaarde Grondquote 5%.099 (overaanneemsom+bijkomende kosten+grond), formule =E23*SOM(F21;F22;F25) 8% 14.790 32.610 =F20-SOM(F21’F24) 17.6% BEREKENING MET KRINGVERWIJZING. Het gaat hier om de berekening van de residuele grondwaarde waarbij de AK berekend wordt over die residuele grondwaarde: een kringverwijzing. Microsoft kantoor huren per uur leeuwarden Excel kan kringverwijzingen iteratief oplossen. We moeten dan wel een instelling van Excel wijzigen. In het spreadsheet met de uitwerking van vraagstuk 4.01 passen we een kringverwijzing toe. Bij het openen van deze werkmap zult u door Excel gewaarschuwd worden. U moet dan eerst de instelling aanpassen. In Microsoft Excel 2007 vindt u deze instelling kantoor huren per uur groningen onder Opties voor Excel en vervolgens onder Formules. De opties voor Excel vinden we onder de Office knop. 396 INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN GEBIEDEN Opties voor Excel Populair Controle Opslaan Guvanc,erd Aanpassen Opties wijzigen voor het berek:enen n formule:.:oor preies en voor het afhandeleri Werkmap berek,nen(.) @ (!,utomafüch ® Automatisch .b_ehatve voor gegev,nstabell’n 0 tlandmatlg In Microsoft Excel 2003 vinden we deze instelling onder het menu Extra, vervolgens Opties

De vraaghuur

De grondprijs nu per woning is 43.784 De grondquote bij start bouw is 25,0% De grondprijs kantoor huren per uur amsterdam nu per m2 BVO commercieel is 2.250 De grondquote bij start bouw is 65,5% B Het maximaal aantal woningen is 25 Het maximaal aantal m2 BVO commercieel is 1 .000 C De totale grondwaarde nu exclusief de parkeerkelder is 3.344.266 Inclusief de parkeerkelder is de grondwaarde kantoor huren per uur schiphol 2.955.420 D Volgens de norm zijn 48 parkeerplaatsen nodig Er zijn 7 parkeerplaatsen boven de norm E Er kunnen 5 woningen meer gebouwd worden De totale grondwaarde met deze 5 extra woningen is dan: 3.174.340 BIJLAGE 1 – ANTWOORDEN BIJ VRAAGSTUKKEN 341 Antwoorden 2 14 Optimaliseren van een Gebiedsontwikkeling A Maximale grondopbrengst is 12.200.000 Het totaal aantal woningen is 238 Het aantal woningen in de sociale sector is 76 B De maximale grondopbrengst is 1 1.050.000 Het totaal aantal woningen is 173 Het aantal woningen in de sociale sector is 52 Antwoorden 2 15 Asset kantoor huren per uur leeuwarden Management van een Woningcomplex (niets doen, huur verlagen of upgraden) A Netto contante waarde 1 1 .634.692 per woning 204.117 BAR 5,1 % B Netto contante waarde 1 1 . 593.603 per woning 203. 397 BAR 5,0% C Netto contante waarde 1 1 .686.331 per woning 205.023 BAR 5,3% D Niets doen: 1 1 .634.692 Huur verlagen: 1 1 .593.603 kantoor huren per uur groningen Upgraden: 1 1 .686.331 Keuze is upgraden. 342 INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN GEBIEDEN Antwoorden 3 01 Risico-opslag en rendementseis bedrijfspand met 20-jarig huurcontract Al Zie uitwerking spreadsheet A2 De huur in het eerste jaar is 1 .01 7.994 in totaal en 203,6 per m2 VVO B De huur in het eerste jaar is 1 . 107.825 in totaal en 221,6 per m2 VVO C De vraaghuur is 221,6 per m2 VVO De IRR is 8,9% D De boete is 8.966.614 bij de risicovrije rendementseis E De huur is 1 .7 12.575 in totaal en 342,5 per m2 VVO F De huur vanaf jaar 11 is 1 82. 149 in totaal G Zie uitwerking spreadsheet

Verschillende vermogenscomponenten

Veelal wordt vastgoed gefinancierd uit verschillende vermogenscomponenten waaronder eigen vermogen. Dat betekent dat de kasstroom van een project over meerdere componenten, volgens bepaalde afspraken, wordt verdeeld. Dit geldt zowel voor cash outflows (zoals investeringen) als cash inflows. Via een Cash Flow Waterfall kan men inzichtelijk maken hoe de kasstroom van een project verdeeld kantoor huren per uur amsterdam wordt over de vreemd vermogenverstrekker(s) en het eigen vermogen. Situatie Een beleggingsobject wordt traditioneel gefinancierd: er is maar één vreemd vermogen verstrekker, een bank. De bank is bereid 70% van de investering hypothecair te financieren tegen een rente van 5% met een jaarlijkse kantoor huren per uur schiphol aflossingsverplichting gelijk aan 3% van de verstrekte lening. Na 10 jaar moet het restant van de lening worden afgelost. In deze casus gebruiken we de Engelse term default. Default houdt in dat in enige periode de netto kasstroom uit het object niet voldoende is om aan de schuldverplichtingen (rente en aflossing) te voldoen. De Engelse term voor schuldverplichtingen is Debt Services. Als een default situatie optreedt, kantoor huren per uur leeuwarden dan worden de niet voldane verplichtingen in de uitstaande schuld verrekend, d.w.z. aan de schuld toegevoegd om op een later moment verrekend te worden. Uitgangspunten – BVO object: 10.000 mz – VVO object: 8.000 mz – Huurprijs prijspeil heden: € 180 per m2 BVO – BAR: 7,5% – Exploitatielasten prijspeil heden: € 15 per m2 BVO – Exit yield in jaar 10: 8,5% – Transactiekosten bij verkoop: 6,0% – Inflatie: 2,0% – Rendementseis eigen kantoor huren per uur groningen vermogen: 1 5,0% – Percentage financiering (Loan-To-Value, LTV): 70,0% – Rente op financiering: 5,0% – Aflossing: 3,0% per jaar van oorspronkelijke lening – LTV voor vragen D en E: 90,0% HOOFDSTUK 7 • VRAAGSTUKKEN 315 Verder geldt 1. Huren en exploitatielasten stijgen jaarlijks met de inflatie; 2. Het gaat om een nieuwbouwobject met een huurder die opteert voor BTW-belaste verhuur: de BTW heeft geen invloed; 3. Het object wordt 10 jaar geëxploiteerd (en gefinancierd) en daarna verkocht.

Grondexploitaties

In het verleden werden grondexploitaties meestal door gemeenten uitgevoerd: de gemeente verwerft de grond, maakt bouw- en woonrijp en verkoopt vergaderruimte huren amsterdam de bouwrijpe grond aan een ontwikkelaar. De financiering was eenvoudig: de gemeente rekende zowel voor positieve als negatieve netto kasstromen de gemeentelijke omslagrente. Dat de financiering ook anders kan en welke gevolgen dat heeft voor een project laat dit vraagstuk zien. Situatie Een plangebied van 475 .000 m2 wordt door een vergaderruimte huren schiphol grondexploitatiemaatschappij (GEM) verworven, bouw- en woonrijp gemaakt. De uitgeefbare gronden, totaal 73% van het plangebied, worden verkocht aan ontwikkelaars. Het project neemt 10 jaar in beslag. De GEM financiert de grondexploitatie op basis van projectfinanciering. Een bank is bereid op basis van een Project Life Cover Ratio (PLCR) te financieren van 1,4. De PLCR is de verhouding tussen de contante waarde van de resterende kasstromen van het project, gedeeld door de uitstaande schuld. Voor de berekening van vergaderruimte huren leeuwarden de contante waarde is de discontovoet van belang. Dat is de rente op de lening. Een PLCR van 1 ,4 betekent dat de bovengenoemde contante waarde minimaal 1 ,4 keer de uitstaande lening is. En andere term die bij projectfinanciering wordt gebruikt is de borrowing base: dit is bovengenoemde contante waarde van de resterende kasstromen gedeeld door de PLCR. Verder bedingt de financier een Loan Cost Ratio (LCR) van 0,9. Dit betekent dat het te financieren bedrag (bij een negatieve netto kasstroom) maximaal 90% is van de investering op dat moment. Tenslotte bedingt de bank een cash sweep: alle positieve vergaderruimte huren groningen kasstromen worden eerst ingezet voor het voldoen van schuldverplichtingen (rente en aflossingen). Pas als de schuld volledig is afgelost kan dividend op eigen vermogen worden uitgekeerd. Uitgangspunten Kosten grondexploitatie – Verwervingen: € 22.005.380 – Ontwikkelkosten: € 4.846.457 – Bouw- en woonrijp maken: € 23.3 54.952 – Te betalen aan de gemeente: € 2.764.014 – Onvoorzien: € 2.916.720 – AK: € 570.000 – Kostenstijging: 2,0% per jaar HOOFDSTUK 7 – VRAAGSTUKKEN 289 Grondopbrengsten – Bruto plangebied: 475 .000 m2 – Uitgeefbaar: 73% van het bruto plangebied – Uitgifte prijs per m2 uitgeefbaar: € 1 90 – Stijging opbrengsten/uitgifteprijzen: 2,0% per jaar Financiering – Voor berekening WACC: percentage vreemd vermogen: 80% – Rendementseis eigen vermogen: 1 5,0%

De rendementseis

De rendementseis die men gebruikt om een contante waarde berekening te maken is een belangrijke parameter. In de rendementseis is het risico van de investering verwerkt, veelal als een risico-opslag op een risicovrije voet. Over de bepaling van die risico-opslag zijn boeken vergaderruimte huren amsterdam vol geschreven. Het is een belangrijk onderwerp in de economie. Het CAPM (Capita! Asset Pricing Model) is een van de ontwikkelde modellen. Dit model staat ter discussie. Over de toepasbaarheid van dit model op directe vastgoedbeleggingen bestaan twijfels. Een andere manier om de rendementseis te bepalen is om bij een risicovrije rentevoet vergaderruimte huren schiphol (over het algemeen het rendement op 10-jaars staatsleningen) een risicocomponent op te tellen. Hoe hoog die opslag moet zijn is dan het resultaat van subjectieve inschatting of gewoon gebaseerd op common practice of market evidence. Een rendementseis geldt ex-ante, is min of meer subjectief en daarom niet sluitend theoretisch vast te stellen. Het rendement zelf is ex-post en kan wel berekend worden. In dit vraagstuk vergaderruimte huren leeuwarden doen wij een poging om op een min of meer rationele manier de risico-opslag te bepalen. Situatie Een Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (hierna af te korten tot POM) heeft een bedrijfspand nodig voor startende bedrijven. De POM is bereid om een huurcontract voor een periode van 20 jaar aan te gaan. De POM nodigt beleggers uit om, gegeven de eisen die aan het bedrijfspand worden gesteld, een aanbieding te doen. De POM kondigt verder aan dat zij de aanbiedingen zal baseren op de gunstigste huur en de gunstigste boetebepaling voor vergaderruimte huren groningen het geval de POM het huurcontract voortijdig wil beëindigen. Uitgangspunten – Oppervlakte bedrijfspand: 5.000 m2 VVO – Investering: € 1 2.000.000 VON – Huurgroei (= inflatie): 2,0% per jaar Uitgangspunten belegger – Raming exploitatiekosten: € 1 50.000 per jaar in het eerste jaar – Stijging exploitatiekosten: 2,0% per jaar – IRR: 8,0% bij normaal scenario – Restwaarde na 20 jaar: € 10.000.000 – IRR: 6,8% bij negatief scenario – ‘Veilige’ restwaarde na 20 jaar: € 0

Huisvestingsbeslissingen

Een Corporate Real Estate Manager en ook Directies Huisvesting van overheidsdiensten worden vergaderruimte huren amsterdam voortdurend geconfronteerd met huisvestingsbeslissingen. Hoewel deze beslissingen op verschillende gronden genomen kunnen worden, is een economische benadering van een dergelijk beslissing van belang. Dit vraagstuk laat in een eenvoudige casus zien wat de consequenties van beslissingen vanuit financieel perspectief kunnen zijn. Situatie U bent vergaderruimte huren schiphol Corporate Real Estate Manager van een bedrijf. Voor een pand dat uw bedrijf nu in gebruik en eigendom heeft, zijn 3 opties mogelijk: 1. Een betrekkelijk eenvoudige opknapbeurt maar als gevolg wel relatief hoge exploitatielasten en een beperkte restwaarde; 2. Een grondige renovatie waarmee op vergaderruimte huren leeuwarden termijn exploitatiekosten kunnen worden bespaard en een betere restwaarde te realiseren is; 3. Het pand verkopen en een ander pand aanhuren. Uitgangspunten – Huidige waarde gebouw: € 5.000.000 k.k – Boekwaarde: € 2.000.000 – Rendementseis: 10,0% – Factor k.k.: 8,0% Optie 1 – Eenvoudige opknapbeurt: € 500.000 – Waardestijging: 0,0% per jaar – Exploitatiekosten: € 50.000 per jaar in jaar 1 – Exploitatiekosten stijging: 4,0% per jaar Optie 2 – Grote renovatiekosten: € 2.000.000 – Geschatte waarde k.k. na 10 jaar: € 9.000.000 – vergaderruimte huren groningen Exploitatiekosten: € 25.000 per jaar in jaar 1 – Exploitatiekosten stijging: 4,0% per jaar Optie 3 – Huur: € 125 per m2 VVO per jaar in jaar 1 – Huurstijging: 3,0% per jaar – Exploitatiekosten: ten laste van de verhuurder – Verhuiskosten (eenmalig): € 250.000 – VVO: 4.000 m2 HOOFDSTUK 7 – VRAAGSTUKKEN 233 Vragen A l. Over welke beschouwingsperiode moet u de drie opties vergelijken? 2. Welke oplossing is financieel gezien het gunstigste? B Bereken de kostprijsdekkende huur voor optie l, zowel in totaal als per m2 VVO C In de berekening bij B moet u de huidige marktwaarde van het pand meenemen. Waarom?

Uitgangspunten Ontwikkelingskosten

Situatie Een belegger kan voor een periode van 40 jaar een woning gaan exploiteren. Uitgangspunten Ontwikkelingskosten: € 90.000, bouwtijd = 0 (op beslismoment van de belegger is de woning gereed) Exit yield: 9,0%, restwaarde methodiek Factor k.k.: 9,0% Huur: € 600 per maand, betaling flexplek huren amsterdam begin maand Huurstijging jaar 1 t/m 10: 2,0% per jaar Huurstijging jaar 11 t/m 40: 1,5% per jaar Leegstand: 2,0% per jaar (gemiddelde portefeuille leegstand) Exploitatiekosten: € 500 per woning in jaar 1 Exploitatiekostenstijging: 2,0% per jaar Groot onderhoud: 20,0% van de geïndexeerde flexplek huren schiphol ontwikkelingskosten eind jaar 20 Rendementseis: 8,0% Verder geldt 1. Alle betalingen vinden aan het einde van een jaar plaats; 2. Ontwikkelingskosten zijn gedefinieerd als alle kosten: aanneemsom, afkoop prijsstijgingen, kosten voor architect constructeur, bouwrente, algemene kosten, winst en risico, etc. Vragen: A Herleid de huurbetalingen tot een eindejaars huur. (Zie vraagstuk 1 .00 vraag H4). Wat is de herleide eindejaars huur in jaar 1? B Wat kan de belegger financieel flexplek huren leeuwarden gezien nu maximaal investeren? C Wat kan de belegger dan nu voor de grond betalen? Achtergrond Beleggen in een object is hetzelfde als sparen met een spaarbankboekje: MEN HEEFT GELD. Rente is een opbrengst: je berekent primair de IRR. Projectontwikkelingen of grondexploitaties zijn te flexplek huren groningen vergelijken met een rekening courant: MEN HEEFT GELD NODIG. Rente is een kostenfactor: Je berekent primair de netto winstmarge. Situatie U investeert € 1 .000.000 in een pand. Uitgangspunten – Investering: € 1 .000.000 – Waarde grond onder object: € 200.000 – U koopt tegen een NAR van: 6,0% – De netto inkomstenstijging: 2,0% (is inflatie) – Rendementseis: 8,0% – Exploitatieperiode: 20 jaar Verder geldt 1. We nemen aan dat de ten behoeve van het NAR gebruikte exploitatiekosten ook daadwerkelijk optreden en dat deze kosten jaarlijks stijgen met de inflatie. Vragen A Laat zien dat de waardestijging bij de gegeven rendementseis 2% moet zijn. Stelling: Als u koopt tegen een NAR van 6% en de rendementseis is 8% dan moet de waarde stijgen met 8 % – 6 % = 2 % .